علي فیروزان

سوالات دین و زندگی 1

حمزه انصاری پور دبیرستان پیامبر اعظم ص پرند

1-خداوند برای رسیدن به شکوفایی استعدادهای انسان دو ابزار................عنایت کرده است.؟

الف:تفکر و تعقل              ب:انتخاب و اختیار                ج:تعقل و اختیار              د:استعداد و کمال طلبی

2-خداوند می فرماید :در زمین برای ..... نشانه هایی است و نیز در خودتان آیا نمی نگرید.؟

الف:اهل ایمان                ب:همه مردم                        ج:کافران                       د:اهل یقین

3- کمال نهائی انسان کدام است؟

الف)خدمت به مردم    ب)تحصیل بشریّت          ج)معارف اسلامی           د)قرب به پروردگار

4-عبارت آدمهای بزرگ ....................دارند با کدام کلمات زیر کامل می شود.؟

الف:راه پر مشقّت            ب:انتخاب بزرگ                  ج:مقاصد بزرگ             د:اهداف اصلی

5-در حقیقت حضرت ابراهیم پس از تماشای ظهور و افول ماه و خورشید و ستاره به مردم آموخت.

الف:اعتقاد به خداوند                              ب:عدم دلبستگی به هدفهای زودگذر

ج:اثبات عبودیت خدا                              د:روح انسانی بی نهایت طلب است

6-بالاترین نعمت خداوند به انسان کدام است.؟

الف:بهشت             ب:نجات از جهنم             ج: همنشینی با اولیاء خدا             د:رضوان الهی

7-آیه ی شریفه ی«و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم...»به کدام یک از نشانه های خداوند اشاره می کند.؟

الف:زمین مرده              ب:جهان                  ج:انسان                               د:موارد ب و ج

8-با انتخاب کدام هدف انسان خوبی ها و کمالات دیگر را بر می گزیند.؟

الف:بهشت جاودان          ب:رضوان الهی           ج:دعوت اولیاء                  د:دوری از گناه

9-مضمون کدام عبارت با آیه ی «نحن اقرب الیه من حبل الورید» مناسبت دارد.؟

الف:به درگاه چه کسی جز تو پناه برم                                  ب:از چه کسی جز تو مدد طلبم

ج:چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با من هستی                       د:بی تو هیچ اند و با نیستی قرینند

10- مقدّر بیانگر:

الف:نظم و ترتیب دقیق عالم است    ب:اندازه دقیق ماه و خورشید است

ج:علم بی پایان خداوند است     د:حرکت منظّم ستارگان است

11-از دو مقدمه ی انسان مخلوق خداوندست و مخلوق نمی تواند بر خالق احاطه داشته باشد چه نتیجه ای بدست می آید؟

الف:انسان نمی تواند به خوبی خدا را بشناسد                    ب:این جهان نمی تواند در مرتبه ی خلق قرار گیرد

ج:انسان نمی تواند بر خداوند احاطه داشته باشد                  د:خداوند مالک حقیقی جهان است

12-لحظه های زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان...........

الف:به لذتی دست یابد                                          ب:به کمال می رسد

  ج:به جاه و مقامی می رسد                                   د:خاطره خوشی به نظرش می رسد

13-اگر در بینش ها اختلاف باشد در................اختلاف پیش می آید.

الف:تعقل ها           ب:هدف ها                   ج:اندیشه ها                    د:اندیشه ها و انتخاب ها

14-از نظر حضرت ابراهیم خدایی که غروب می کند:

الف:باطل است          ب:دوست داشتنی نیست          ج:بت است              د:از خود اختیاری ندارد

15-آیه ی شریفه ی «انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّاًکفوراً»اشاره به چه مطلبی دارد.؟

الف:ناسپاس بودن انسان                                ب:هدایت طبیعی و غریزی

ج:قدرت تفکر و انتخاب در انسان                    د:هدایت عمومی در همه موجودات

16-عبارت «چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی»با کدام آیه زیر مطابقت دارد؟

 الف:قل اعوذ برب الفلق    ب:خلق کلّ شیء       ج:ایاک نستعین       د:نحن اقرب الیه من حبل الورید

  7-هدفی که حضرت ابراهیم برای خود برگزید چه بود.؟

الف:قال لا احب الافلین                                     ب:قال هذا ربّی هذا اکبرٌ

ج:انّی بری مما تشرکون                                    د:انّی وجّت وجهی للذی فطر السموات والا رض

18:منشاء تفاوت بینشها در انسان چیست.؟

الف:تفاوت هدفها و دلبستگی ها                             ب:تفاوت در استعدادهای مختلف انسان

ج:انتخاب هدفهای اصلی                                     د:تفاوت در میزان درک افراد از زندگی

19-اگر آدمی سهل انگاری پیشه کند و در جستجوی هدف های اصیل بر نیایدآنچه در پایان عمر بدست می آورد.........خواهد بود.

الف:اهداف دست نیافتنی      ب:شقاوت و بدبختی       ج: دوری از خوبی های اخروی    د:رنج و حسرت

20-هر انسانی از همان کودکی میل و استعداد........را داردو...............احساس خرسندی و نشاط می کند.

الف:کمالات- به میزانی که به آنها می رسد                   ب:کمالات- به میزانی که قدرت تفکر خود را پرورش دهد

ج:حقایق علمی- به میزانی که به انها برسد                  د:حقایق علمی- به میزانی که قدرت تفکر را پرورش دهد

21-اینکه خداوند مدبّر است یعنی:

الف: همه چیز را با نظم ترتیب ساخته است                  ب:علم او بی پایان است

ج:اندازه دقیق هر چیز را مشخص کرده است                 د:برای کار های خود هدف دارد

22-کدام یک از گزینه های زیر با ترجمه ی آیه ی قل اعوذ برب الفلق مطابقت دارد.

 الف:از چه کسی جز تومدد طلبم                              ب:چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با من هستی

ج:بر درگاه چه کسی جز تو پناه برم                          د:بی تو هیچ اند ،با نیستی قرینند

23-چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان به خدا نسبت داد.؟

الف:مخلوق نمی تواند در مرتبه ی خالق قرار بگیرد              ب:مخلوق بر خالق احاطه دارد

ج:کمالات این جهان از خداست                                        د:موجودات دیگر ناقص اند و خداوند کامل

24-کدام یک از جملات زیر نادرست است.؟

 الف:هدف های جامع استعدادهای بیشتری را در بر می گیرد         ب :هدف های اخروی درجات مختلفی دارد

ج:هدف های پایان پذیر ارزش یکسانی ندارند                 د:رسیدن به هدف های اخروی مساوی هدفهای دیگرست

25-حکیم بودن خدا به این معناست که:

 الف: موجودات را آفریده تا هدفی تأمین شود                               ب:  از نظم و ترتیب عالم آگاه است

ج:نسبت به بندگان مهربان است د: بر زند ه کردن موجودات

1) درک نیازمندی جهان، در هستی خود به خدا راهی است به سوی:

1- درک حضور خداوند      2- معرفت عمیق تر نسبت به خداوند

3- تقرب به خداوند 4- اعتراف به غنی بودن خداوند

 2) فرض هستی بخش برای خدا به آن دلیل باطل است که:

1- هر پديده اي الزاماً نياز به هستي بخش ندارد

2- هستي بخش خدا خود نيز بايد خدا باشد

3- خدا پديده نيست و ذاتش مساوي  با هستی است

4- هستي بخش خدا نيز خود  پديده است

 3) برترين حق و واقعيت ...................است كه ............:

1- ذات انسان – حق بودن خود را از خدا مي گيرد

2- خداوند – ذات انسان در نهاني ترين لايه هاي خويش خدا را مي يابد

3- ذات انسان – در نهاني ترين لايه هاي خويش خدا را مي يابد

4- خداوند – هر حقيقت ديگري حق بودن خود را از او مي گيرد

 4) كدام مورد با مفهوم عبارت قرآني: «انتم الفقراء الي الله» مطابقت دارد؟

1- فرض تقدم نيستي بر هستي براي برخي پديده ها محال است

2- منشأ وجود و هستي تمامي پديده ها ذات آن ها نيست

3- ذات و حقيقت پاره اي از مخلوقات مساوي هستي است

4- همه ي مخلوقات در هستي و بقا به خالقي نيازمندند كه قائم به ذات خويش نباشد

 5) كدام مورد صحيح نيست؟

1- به اراده ي خداوند مخلوقات آفريده مي شوند و به اراده ي او هستي خود را از دست مي دهند

2- انسان هاي كاملتر، فقر و نيازمندي خود به خداوند را بهتر درك مي كنند

3- هر چه انسان به معناي حقيقي كاملتر شود، نسبت به ديگران فقيرتر مي شود

4- هر جه انسان در كسب كمالات بيشتر پيش رود، بندگي و عبوديتش در نزد خداوند بيشتر و قوي تر است

 6) در مقايسه ي رابطه ي بين «ساعت ساز و ساعت» و «جهان با خدا»، كدام گزينه صحيح نيست؟

1- شباهت ساعت سازو خدا در خالق بودن

2- تفاوت خدا و ساعت ساز در پديده بودن

3- شباهت ساعت و جهان در پديده بودن

4- تفاوت ساعت ساز و خدا در خالق بودن

 7) چرا در قرآن كريم خداوند «غني» خوانده شده است؟

1- زيرا وجود انسان به خداوند وابسته است و به اراده ي خدا نابود شدني است

2- زيرا وجود و عدم موجودات و خلق يا نابودي آن ها به اراده ي خداوند وابسته است

3- زيرا كمالات انسان تماماً از سوي خداست و او همواره فقير و نيازمند به خداست

4- زيرا در مقابل فقر و نيازمندي موجودات،  انسان كامل تر است ولي نسبت به خدا فقير است

 8) در مقايسه ي خداوند با ساعت ساز، كدام گزينه صحيح نيست؟

1- وابستگي كار ساعت و جهان به سازندگان خود

2- محدوديت علم و قدرت ساعت ساز در مقابل علم و قدرت نامحدود خداوند

3- بديع بودن خلقت خداوند در مقابل تقليدي بودن كار ساعت ساز

4- خالق بودن خدا و سازنده بودن ساعت ساز

 9) كدام گزينه در معناي دقيق «قائم به خود بودن» صحيح نيست:

1- قابل تفكيك بودن هستي از ذات

2- عدم وابستگي به ديگران در وجود و هستي و بقا

3- مستقل بودن در هستي و وجود

4- تساوي و برابري ذات و حقيقت با هستي

 10) عبارت قرآني «و يأت بخلق جديد» بيش از هر چيز بيانگر كدام يك از موارد زير است؟

1- بي نيازي خداوند به موجودات

2- نيازمندي موجودات در بقا به خداوند

3- وابستگي وجودي انسان به عوامل متعدد

4- نيازمندي انسان و موجودات در هستي به خداوند

 11) ذات انسان و اشياي موجود در عالم مساوي با موجود بودن نيست زيرا:

1- لازمه ي اين تساوي مخلوق بودن تمامي موجودات است

2- فرض نيستي و امكان نبودن براي آن ها وجود ندارد

3- فرض نيستي و امكان نبودن براي آن ها وجود دارد

4- لازمه ي اين تساوي مخلوق بودن تمامي انسانها است

 12) اصل نيازمندي موجودات در وجود و هستي به خداوند بيانگر كدام صفت خداي متعال است؟

1- خالق            2- فاطر                3- لطيف               4- غني

 13) يك موجود، تنها در صورتي براي موجود بودن نياز به ديگري ندارد كه:

1- پديده اي غير مادي نباشد

2- امكان هستي در عالم را داشته باشد

3- پديده نباشد و ذات و حقيقتش مساوي با موجود بودن باشد

4- ذات و حقيقت آن مساوي با هستي نباشد

 14) با توجه به استدلال مربوط به نیازمندی مخلوقات به هستی بخش، کدام گزینه صحیح نیست؟

1- موجود بودن جزء ذات خداست و هستي از آن جدا نمي شود

2- هر موجودی از آن جهت که پدیده است نیاز به علت دارد

3- هر موجودی از آن جهت که هست به هستی بخش نیاز دارد

4- موجود بودن جزء ذات انسان و مخلوقات دیگر نیست

 15) كدام مفهوم در بيت: «ذات نا يافته از هستي بخش         كي تواند كه شود هستي بخش» قابل مشاهده است؟

1- هستي بخش به پديده ها خودش بايد مستقل و قائم به خود بوده و هستي از او جدا نشود

2- هر چيزي كه وجودش از خودش نباشد، براي موجود بودن به ديگري نيازمند است

3- هيچ يك از پديده هاي جهان را نمي توان يافت كه به خود متكي و از غير خود بي نياز باشد

4- ذات ما و اشياي موجود در عالم مساوي با بودن نيست و ممكن است نباشيم

 16) از هر يك از عبارات: «وجود انسان وابسته به خداست» و « وجود خداوند به چيزي وابسته نيست» به ترتيب كدام نتايج حاصل مي شود؟

1- گرفتن هستي انسان و آوردن مخلوقات ديگري به جاي او -  ناتواني تمام مخلوقات در از بين بردن خداوند

2- ناتواني تمام مخلوقات در از بين بردن خداوند -  گرفتن هستي انسان و آوردن مخلوقات ديگري به جاي او

3- گرفتن هستي انسان و آوردن مخلوقات ديگري به جاي او- نيازمندي انسان و تمامي مخلوقات در پيدايش و بقا به خداوند

4- ناتواني تمام مخلوقات در از بين بردن خداوند -  نيازمندي انسان و تمامي مخلوقات در پيدايش و بقا به خداوند

 17) توجه به پدیده های موجود در جهان این واقعیت را آشکار می سازد که:

1- هر موجودی به غیر خود وابسته و نیازمند است.

2- به جز انسان، ذات تمامی پدیده ها مساوی با وجود و هستی است.

3- تنها ذات انسان مساوی با موجود بودن است.

4- وجود و هستی هیچ پدیده ای از ذات آن سرچشمه نمی گیرد.

 18) رابطه ي خداوند با مخلوقات شبيه به كدام يك از موارد زير نيست؟

1- شعاع نور با لامپ روشن                       2- فرد ثروتنمند با شخص فقير

3- روشنايي روز با خورشيد                       4- امواج خروشان با دريا

 19) كدام گزينه از شباهت هاي ساعت و جهان محسوب نمي شود؟

1- پديده بودن        2- ساده بودن              3- هدفدار بودن           4- منظم بودن

 20) از مفهوم کدام يک از عبارات قرآنی زير، بی نيازی خداوند و وابستگی مخلوقات به دست می آید؟

1- و الله هو الغنی الحمید                         2- أنتم الفقراء إلی الله

3- إن یشأ یذهبکم                                 4- و یأت بخلق جدید

درس دوم                     

21) كدام يك از موارد به شرك ذاتي مرتبط نيست؟

1- اعتقاد به كمال مطلق بودن خدا

2- خلقت بخش هاي مختلف جهان توسط چند خدا

3- آفرينش دسته جمعي جهان توسط خدايان متعدد

4- مخلوق نبودن دو يا چند خدا

22) كدام يك از عبارات قرآني زير بر توحيد أفعالي دلالت دارد؟

1- و هو السميع البصير                   2- فاعبدوه

3- قل هو الله أحد                         4- ذلكم الله ربكم

23) كدام يك از موارد شرك ذاتي را رد نمي كند؟

1- گرايش فطري بشر به خدا

2- دعوت پيامبران الهي به خدا

3- شناخت اندك درباره ي روابط بين پديده ها

4- وجود نظم و يكپارچگي در نظام عالم

24) توحيد افعالي عبارت است از اعتقاد به:

1- يگانگي و بي نظير و مانند بودن خدا

2- يگانگي و يكتايي و بي مثل و مانند بودن خدا

3- بي نيازي خدا در اداره ي جهان و وابستگي آثار پديده ها  به خدا

4- نيازمندي موجودات به خدا و بي همتايي او

25) اعتقاد به شريك داشتن خدا در انجام كارها، از مصاديق كدام گزينه است؟

1- شرك افعالي                      2- شرك نظري

3- شرك عملي                       4- شرك ذاتي

26) در صورتي حق مالكيت اشخاص قابل قبول است كه:

1- جايگزين مالكيت خدا محسوب شود

2- نسبت به مخلوقات ديگر سنجيده شود

3- در كنار مالكيت خدا باشد

4- در طول مالكيت خدا نباشد

27) قبول ولايت پيامبر به اين معناست كه:

1-  ولايت پيامبر در كنار ولايت خداست

2- ولايت پيامبر در طول ولايت خدا و مأذون از اوست

3- ولايت پيامبر در عرض ولايت خداست

4- بخشي از ولايت خدا به پيامبر واگذار شده است

28) هر يك از واژه هاي «الله» و «رب» به ترتيب بيانگر كدام يك از انواع توحيد مي باشد؟

1- توحيد ذاتي – توحيد ذاتي               2- توحيد افعالي – توحيد صفاتي

3- توحيد افعالي – توحيد افعالي           4- توحيد ذاتي – توحيد افعالي

29) عالي ترين مرتبه ي توحيد از ديدگاه امير المؤمنين عليه السلام كدام است؟

1- توحيد صفاتي        2- توحيد عملي        3- توحيد افعالي         4- توحيد ذاتي

30) آيه ي «قل هو الله أحد» بر كدام يك از انواع توحيد دلالت دارد؟

1- افعالي                2- صفاتي               3- توحيد در ولايت       4- ذاتي

31) قرآن كريم بر كدام يك از انواع توحيد تأكيد فراوان دارد؟

1- توحيد افعالي        2- توحيد ذاتي          3- توحيد در ربوبيت      4- توحيد در مالكيت

32) توحيد در ولايت يعني اين كه:

1- خداوند صاحب اختيار و فرمانرواي مطلق جهان است

2- تدبير همه ي مخلوقات تنها در اختيار خداست

3- همه ي موجودات فقير الي الله هستند

4- هر گونه تصرف در جهان حق خدا و شايسته ي اوست

33) هدايت جهان به سوي مقصدي معين، از مصاديق كدام يك از انواع توحيد است؟

1- توحيد صفاتي                  2- توحيد افعالي

3- توحيد در ولايت                4- توحيد در ربوبيت و تدبير

34) در كدام يك از امورات زير در دنياي امروز ديدگاه توحيدي به چشم نمي خورد؟

1- عبادات فردي انسان هاي مختلف در جهان

2- عبادات جمعي افراد در آيين هاي مذهبي

3- روابط سياسي، اقتصادي، اخلاقي و فرهنگي ميان ملت ها

4- مبارزات حق طلبانه ي ملت هاي مسلمان

35) اعتقاد به چند خدا با كدام يك از موارد زير منافات دارد؟

1- كامل بودن و بي عيب و نقص بودن                2- نيازمند و محتاج بودن

3- نداشتن برخي از كمالات و زيبايي ها             4- كامل نبودن و نقص داشتن

36) نيازمندي به موجودات در ادراه ي امور جهان نشانه ي چيست؟

1- كامل نبودن و داراي عيب و نقص بودن            2- منشأ زيبايي ها و خوبي ها بودن

3- كمال مطلق بودن خداوند                           4- هماهنگي و يكپارچگي موجود در جهان

37) كدام مورد مرتبط با اعتقاد به توحيد افعالي است؟

1- بي مثل و مانند بودن خدا                           2- نظام جهان و قانونمندي حاكم بر‌آن

3- يگانگي و يكتايي  ذات خدا                          4- عدم دو گانگي و جدايي ميان ذات و صفات

38) كار باغبان در كشت گل و گياه در مقايسه با ساير افراد منسوب به كيست؟

1- قانونمندي پديده ها                  2- خود باغبان

3- آب و خاك و بذر                       4- خداوند

39) شرك ذاتي بيشتر در چه جاهايي رايج بوده است؟

1- جوامع امروزي                         2- جوامع ابتدايي

3- ملل متمدن                            4- ملل عرب

40) آيه ي «و لم يكن له كفواً أحد» دلالت دارد بر:

1- توحيد افعالي                          2- توحيد صفاتي

3- توحيد ذاتي                            4- توحيد در ربوبيت

41) اعتقاد به وجود خداي باد، خداي آتش و خداي باران، از مصاديق كدام نوع از انواع شرك است؟

1-  افعالي و صفاتي                    2- ذاتي و صفاتي

3- افعالي و نظري                       4- ذاتي و افعالي

42) كدام يك از دلايل يگانگي خداوند و اثبات توحيد ذاتي مي باشد؟

1- دعوت پيامبران                                     2- گرايش فطري بشر

3- انسجام و يكپارچگي موجود در جهان          4- همه ي موارد

43) كدام يك از موارد زير به عنوان دليل مشترك براي اثبات توحيد ذاتي و افعالي تلقي مي شود؟

1- نفي نقص و محدوديت براي خداوند            2- دعوت تمامي پيامبران تنها به يك خدا

3- حاكميت قوانين واحد بر جهان                   4- گرايش فطري بشر به يك خدا

44) محور اول توحيد افعالي آن است كه:

1- معتقد باشيم كه حداوند يگانه و يكتاست

2- خداوند را تنها خالق جهان بدانيم كه وجود خود را از كسي نگرفته است

3- نياز خداوند را به موجودات در اداره ي جهان نفي كنيم

4- ميان ذات و صفات خداوند جدايي و دو گانگي قائل نشويم

45) كدام يك از عبارات زير نشان دهنده ي محور دوم توحيد افعالي است؟

1- و لم يكن شريك في الملك                      2- بحول الله و قوته أقوم و أقعد

3- و لم تكن له صاحبه                               4- ما لهم من دونه من ولي

46) قرباني كردن براي بت ها و ياري طلبيدن از آن ها از مصاديق كدام مورد است؟

1- شرك افعالي                      2- شرك ذاتي

3- شرك در ولايت                    4- شرك نظري

47) كدام مورد مربوط به شاخه هاي توحيد افعالي نيست؟

1- قبول ولايت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم

2- هدايت جهان به سوي مقصدي معين

3- لزوم اطاعت از رسول خدا و جانشينانش عليهم السلام

4- فقير الي الله بودن تمامي موجودات در پيشگاه خداوند

48) با درك كدام حقيقت، نظامات موجود در جهان و قوانين حاكم بر آن و روابط ميان پديده ها به فعل خدا و اراده ي او منسوب مي شود؟

1- يگانگي و يكتايي خدا               2- اعتقاد به بي نيازي خداوند

3- اعتقاد به توحيد افعالي            4- نسبت دادن صفات خدا به ذات او

49) پذيرفتن مالكيت مخلوقات در صورتي صحيح است كه:

1- مالكيت آن در كنار مالكيت خدا محسوب شود

2-  نسبت به ساير مخلوقات محسوب نشود

3- جايگزين مالكيت خدا و جانشين آن به شمار آيد

4- در طول مالكيت خدا و نسبت به مخلوقات ديگر به شمار آيد

50) غفلت انسان از نقش مديريتي و ربوبيت خداوند كدام يك از موارد زير را ضروری ساخته است؟

1- گرفتار شدن به شرك ذاتي و اعتقاد به چند خدايي

2- تأكيد قرآن كريم بر توحيد در ربوبيت و تذكر به رب بودن خداوند

3- نفي قدرت پرورش، تدبير و مديريت توسط انسان و ساير موجودات

4- در اولويت قرار دادن تدبير و مديريت خود يا ساير مخلوقات در برنامه ريزي هاي زندگي

51) شرك در ربوبيت به آن معناست كه:

1- انسان را داراي قدرت پرورش، تدبير و مديريت ندانيم

2- هيچ موجودي را داراي قدرت پرورش، تدبير و مديريت ندانيم

3- انسان در كنار تدبير الهي براي تدبير خود يا ساير موجودات حسابي مستقل و جدا قائل شود

4- انسان در كنار تدبير الهي به تدبير خود يا ساير موجودات حسابي باز نكند

52) تأكيد قرآن كريم بر «رب» بودن خداوند براي آن است كه انسان:

1- تدبير و مديريت خود را اساس برنامه ريزي ها قرار ندهد

2- روابط ميان پديده ها را ناشي از اراده و فعل خدا بداند

3- هر گونه تصرفي را در جهان جز شايسته ي خداوند نداند

4- تنها خدا را مالك و ولي جهان بداند و شريكي براي آو قرار ندهد

 53) رابطه ي مخلوقات با شاخه هاي توحيد افعالي .................... است و اگر اين رابطه ................. محسوب شود، ...................... شكل گرفته است.

1- هم عرض – جايگزيني – توحيد افعالي                   2- رابطه اي طولي – عرضي – شرك افعالي

3- رابطه اي طولي- جايگزيني – توحيد افعالي              4- هم عرض – طولي – شرك افعالي

 54) معناي عبارت «لا حول و لا قوه إلا بالله العلي العظيم» ناظر بر كدام يك از موارد زير است؟

1- نظامات موجود جهان، قانونمندي هاي حاكم بر آن و روابط ميان پديده ها فعل خدا، كار او و ناشي از اراده ي اوست

2- اگر خداوند در اداره ي امور نيازمند شريك باشد و با كمك ديگري جهان را اداره كند، وجودي ناقص خواهد داشت

3- حق ولايت يا مالكيت اشخاص در صورتي كه از طرف خدا مأذون باشند، قابل پذيرش و مقبول است

4- وجود هماهنگي و انسجام و ارتباط غير قابل گسست ميان مجموعه ي اجزاي جهان وجود خداي واحد را اثبات مي نمايد

55) معناي صحيح اين عبارت  كه: «گرمي آفتاب و روشنايي آن از خداست»، كدام است؟

1- آفتاب گرم نمي كند و روشني نمي بخشد وگرما و روشنايي آن از خداست

2- آفتاب گرما و روشنايي ندارد و خدا مستقيماً گرما و روشنايي مي آفريند

3- وجود آفتاب و گرما و روشنايي كه اثرات آن است از خدا و وابسته به اوست

4- گرما و روشنايي آفتاب از خود اوست و خدا هم در ايجاد آن واسطه است

 56) ارزش و اعتبار اعتقاد ديني وابسته به چيست؟

1-  علمي بودن اعتقاد فرد            2- اكتسابي بودن اعتقاد فرد

3-  فطري بودن عقايد                  4- اعتقاد به توحيد

 57) مهم ترين اعتقاد و پايه و اساس اعتقاد ديني كدام است؟

1- اعتقاد به وجود خدا                 2- اعتقاد به توحيد

3- قبول حقانيت پيامبران               4- اعتقاد به معاد

 58) كدام  مورد در تمام آيات قرآني سايه افكنده و روح پيكره ي معارف ديني و حياتبخش آن محسوب مي شود؟

1- توجه دادن به طبيعت               2- نگرش توحيدي

3- بيان شگفتي هاي خلقت          4- دعوت به تفكر

 59) عبارت: «و او بر هر چيزي نگهبان است»، ترجمه ي بخشي از كدام يك  از عبارات قرآني زير است؟

1- ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

2- لا اله الا هو سبحانه عما يشركون

3- فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم

4- خالق كل شي فاعبدوه و هو علي كل شي وكيل

 60) توحيد افعالي از مراتب ............. است و پس از .................................. مطرح مي شود.

1- توحيد نظري – پذيرش توحيد ذاتي

2- توحيد نظري – نفي شرك افعالي

3- توحيد عملي – پذيرش وحدانيت خداوند

4- توحيد عملي – پس از نفي شرك افعالي

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:8  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
دبیرستان پیامبراعظم (ص) 87سوالات متن درس۱

 سامان تیموری کلاس 102

   تفکر :

1. چه ویژگی در ماه ، ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند ؟

ویژگی مشترک هر سه افول آنها استدلال حضرت ابراهیم این بود که چیزی که ناپایدار باشد و افول کند شایستگی پرستش را ندارد .

  2. کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟ دلیلش برای انتخاب این جهت چه بود ؟

حضرت ابراهیم (ع) از اینکه ستاره و یا ماه و یا خورشید را معبود خود قرار دهد بیزاری جست و فرمود : من روی خود را به سوی کسی می گردانم که آسمانها و زمین را پدید آورده است .

از دیدگاه حضرت ابراهیم (ع) هر چیز که افول و غروب داشته باشد معلوم است که تحت قدرت و سیطرهء موجود دیگری قرار دارد . معبود ما کسی است که این ها را خلق کرده است و بر طبق نظام خاصی آن ها را به حرکت در آورده است . 

 

 

 

سوالات متن درس۲

 

  سوال های متن :

1.چرا دوران نوجوانی و جوانی اهمیت دارد ؟

زیرا این دوره آغاز انتخاب های بزرگ انسان می باشد که به اصل زندگی مربوط می شود . 

2. فرق استعداد های گیاهان و حیوانات از یک طرف با استعدادهای انسان از طرف دیگر در چیست ؟

استعدادهای گیاهان و حیوانات محدود است . یک هسته ی خرما می خواهد به یک نخل تنومند تبدیل شود و ... ولی استعدادهای انسان متنوع و گسترده است . دیگر اینکه آدمی بی نهایت طلب است گیاه یا حیوان وقتی به سر منزل رسید متوقف می شود ولی استعداد انسان پایان ندارد به هر مرحله می رسد بالاتر را طلب می کند . 

 

 3. فرق انسان با سایر موجودات در رسیدن به کمال چیست ؟

گیاهان بطور طبیعی و حیوانات بطور غریزی استعدادهای خود را شکوفا می کنند اما انسان مسئول سرنوشن خود است او باید از « قدرت تفکر و تعقل » و « قدرت انتخاب » خود استفاده کند یعنی خوبی ها را بشناسد و با انتخاب آن راه ها ، بسوی کمال حرکت کند . 

 4. قرآن درباره قدرت تفکر و قدرت انتخاب انسان چه می فرماید ؟

« انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا » ؛ ما راه را به او « انسان » نشان دادیم یا سپاسگزار (و پذیرا ) خواهد بود یا نا سپاس . این آیه شریفه نشان می دهد که خداوند قدرت تشخیص راه را از بی راهه در نهاد انسان گذاشته است و او خود باید راه راست را انتخاب کند که در این صورت سپاسگزار نعمت خدا بوده است وگرنه موجودی ناسپاس خواهد بود . 

5. سخن قرآن دربارهء مسئول بودن انسان نسبت به اعمالش چیست ؟

« کل نفس بما کسبت رهینه ؛ هر کس در گرو کاری است که کرده است . » 

 6.حقیقت زندگی انسان چیست ؟

شکوفایی تدریجی وجود او و رسیدن به خوبی ها و زیبایی ها یعنی از نقص ها رها شدن و به کمال رسیدن. 

  7. شخصیت متوازن و متعادل چگونه شخصیتی است و چرا چنین افرادی دوست داشتنی هستند ؟

عبارتست از شخصیتی که همه استعدادهای او بطور متعادل رشد کرده باشد و بخاطر همین مطلب دوست داشتنی هستند

اندیشه و تحقیق : 1.پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟

- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .

- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها .

- انسان موجود جویای کمال است .

- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد .

- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند .

- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست .

- بی نهایت ( کمال مطلق ) کسی جز خدا نیست .

- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید . 

  2. تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟

مفید است و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد . 

  3. قدرت تفکر و قدرت انتخاب ، هریک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند ؟

با قدرت تعقل و آگاهی خود خوبی ها را می شناسیم و با قدرت انتخاب بسوی آن کمال پیش می رویم . میزان صحت هدف به میزان آگاهی انسان بستگی دارد .

4. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟

چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد .

5. به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟

کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد و همهء استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است

 

 

سوالات متن درس۳

 

1. منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

انسانها دارای استعدادهای بسیاری هستند . علت اختلاف انسانها به این است که آنها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . کسانی به دنبال کشف اسرار طبیعت اند برخی در اعماق دریاها درجستجویند و گروهی سینهء فضا را می شکافند ... 

  2. داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد و در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت . 

  3. رفتار هر کس نشانه چیست ؟

رفتار هر کس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهۀ بینش ها و نگرش های اوست . 

  4. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟

- به وسیله معیار ، ارزش هدف ها را مشخص می کنیم .

- متناسب با ارزشی که هدف ها دارند به آن ها رتبه می دهیم .

- به وسیله ی معیار ، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید تا عمر ما ثمر دهد و به رستگاری برسیم . 

  5. خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

می فرماید : هرکس که خواهان دنیای زودگذر است بزودی هرکه را خواهیم نصیبی از آن دهیم . آنگاه جهنم را برای او قرار می دهیم که به خواری در آن داخل می شود . و هرکس خواهان آخرت است و برای آن سعی می کند در حالی که مؤمن باشد تلاش آنان پاداش داده خواهد شد . 

  6. ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

- تمام شدنی و پایان پذیرند .

- احتمال نرسیدن به هدفهای زودگذر وجود دارد .

- اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند . 

  7. ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

- نامحدود و بی پایان اند .

- سعی برای هدفهای آخرتی نتیجه بخش است .

- توجه به آن ها مانه نیل به مقاصد دیگر نیست . 

اندیشه و تحقیق :

1. پیام های اصلی درس را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .

1) انسانها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند .

2) منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست .

3) اگر خود را درست بشناسیم انتخاب هایمان درست خواهد بود .

4) رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهء بینش ها و نگرش های اوست .

5) ما برای انتخاب هدف نیازمند به معیار هستیم و چون خداوند از هرکس به ما آگاهتر و مهربانتر است بهترین معیارها را در کتابش به ما ارائه کرده است .

6) از نظر قرآن راه درست آنست که هدفهای آخرتی که نامحدود و جاودانه اند را اصل قرار دهیم و هدفهای دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدفهای آخرتی قرار دهیم . 

  2. در ابتدای درس سه سوال مطرح شده است . با توجه به آن چه در درس آموخته اید به آن ها پاسخ دهید .

1) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟

دلبستگی های مختلف بواسطه ی اندیشه های مختلف است . هرکس متناسب با فکر خود برای خود هدفی را بر می گیرند . 

  2) آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

خدای رحیم و مهربان که مشتاق سعادت ماست در قرآن کریم در این مورد مارا هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یاد آور می شود . او که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است . 

  3) آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟

آری ، عقل ما این قدرت را دارد ما باید به دنیال آن دسته از دل بستگی ها باشیم که جواب گوی نیازهای مادی و معنوی ما باشد . این دل بستگی ها باید همیشگی و پایان ناپذیر باشند . چنین هدف هایی حتماً به نتیجه می رسند و مانع از رسیدن به هدف های پایان پذیر نیستند . 

  3. با مطالعه ی پیام هایی که از آیات شریفه ی دری به دست آمد دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید .

دل بستگی های دنیایی   

1. زود گذر و پایان پذیرند .

2. ممکن است انسان به مقداری از هدف های دنیایی برسد .

 3. مانع رسیدن انسان به هدف های جاوید می شوند.          

دل بستگی های  اخروی

1. جاویدان و پایان ناپذیرند .

2. سعی برای هدف های اخروی نتیجه بخش است .

3. مانع از رسیدن انسان به هدف های دنیایی نیستند.

سوالات متن درس۴

1. آیا هدف های دنیایی و پایان پذیر ارزش یکسانی دارند ؟

خیر ارزش یکسانی ندارند به طور مثال اگر از انسان بخواهند میان سلامتی و داشتند یک خانه ی زیبا یکی را انتخاب کند با اندکی تفکر سلامتی را بر می گزیند و خانه ی زیبا را رها می کند .

2. هدف های جامع چگونه هدف هایی هستند ؟

هدف های جامع به گونه ای هستند که هدف های دیگر را هم در بر دارند و رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر هم هست . به طور مثال یک کوهنورد علاوه بر این که یک ورزشکار است سلامتی جسمانی نیز دارد . استقامت خوبی کسب کرده . از مشاهده ی مناظر طبیعی کوهستان هم لذت می برد .

3. هدف های برتر و جامع تر چه فایده ای دارند ؟

استعدادهای بیشتری را در برمی گیرند . نهال وجود مارا پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهند داد و به کمال خواهند رساند .

4. ویژگی های هدف های دنیایی و آخرتی را بنویسید . ( با توجه به قرآن )

1) آن چه خدایی است پایان ناپذیر و همیشگی است .

2) آن چه خدایی نیست نابود شدنی است .

3) خوبی های این جهان کالای اندکی بیش نیست .

4) آنچه نزد خداست برتر و پایدارتر از خوبی های این جهان است .

5) پاداش های دنیا و آخرت همه از سوی خداست .

6) برترین پاداش برای انسان خشنودی خداست .

5. مبدأ خوبی ها کیست چرا ؟

خداوند مبدأ و سرچشمه ی خوبی هاست زیرا هر خوبی در این جهان و در ؟آن جهان از اوست .

6. گمشده ی انسان چیست ؟

آدمی در ذات خود درجست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ دست نیابد آرامش نیافته و تز پای نخواهد نشست . پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است .

7. تقرب به خدا نصیب چه کسانی می شود ؟

این مقصد ،همت بزرگ و اراده ی محکم می طلبد . تقرب به برترین محبوب و مقصود مهم بلند همتان کوشاست

اندیشه و تحقیق :

1. پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید .

شماره   پیام های اصلی

1.هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است

2.هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

3.خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

4.انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

5.مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

6.تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .

2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟

بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

3. عبارت های زیر را تکمیل کنید :

الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .

ب ) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .

4. چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟

در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست

سوالات متن درس۵

اندیشه و تحقیق :

1. اسماء و صفات خدا را که در سوره ی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف     سوره     اسم وصفت

1.         توحید    الله – احد – الصمد

2.         حمد      الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

3.         255 بقره            الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -

4.         256 بقره            الله – سمیع – علیم 

5.         4 آل عمران         الله – عزیز – ذوانتقام

 

  2. چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد ؟

زیرا وجود و اوصاف موجودات پرتو و اثر خداوند هستند و هرگز پرتو و اثر نمی تواند در ردیف صاحب اثر قرار گیرد . همه ی موجودات ناقص و محدود و فانی هستند و خداوند کامل و نامحدود و جاویدان است . پس مقایسه بین موجودات و خداوند درست نیست . 

  3. اسماء و صفات خدارا که در این درس آمده بیابید و در دفتر خود یادداشت کنید .

برتر از خیال – علت – پروردگار – صاحب خوبی ها – خالق – سرچشمه ی نور – اقیانوس بیکرانه – کامل – نامحدود – جاویدان – مالک حقیقی – غنی – حمید – مدبر – مأوای بی پناهان – یار دادخواهان – هادی – آرام جان – بهترین مقصود – محبوب تر از هر محبوب – همدم غریبان – سامان بخش هر پریشان. 

نکات مهم درس۶

1. این جهان آیت و نشانه ی اوصاف الهی است .

2. هر خیر و کمالی در جهان از خیر و کمال خداوندی که آفریننده ی آن است سرچشمه گرفته است .

3. انسان و جهان نشانه های حکمت ، قدرت ، علم ، رحمت و ... الهی است .

4. قرآن می فرماید : در زمین برای اهل یقین نشانه هاست و نیز در خودتان ، آیا نمی نگرید ؟ 

سوالات متن درس۷

1. چگونه می توان پی برد که خداوند همه ی صفات نیکو را داراست ؟ استدلال نمائید .

مقدمه اول : خداوند وجودی کامل و عاری از هرگونه عیب و نقص است .

مقدمه دوم : هر موجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را داراست .

نتیجه : پس خداوند همه ی صفات خوب را داراست . 

2. صفات ثبوتی خداروند را تعریف کنید .

صفاتی که جنبه ی کمال دارند و خداوند آن ها را داراست مثل قدرت ، علم و عدالت . 

  3. صفات سلبی خداوند را تعریف کنید .

صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شود و خداوند از داشتن این صفات مبراست . 

اندیشه و تحقیق :

الف )

1. ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست . 

  2. چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است . 

  3. چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست . 

  ب )

چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

1. حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

2. حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

3. حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

4. حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

1. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

2. تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

3. تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

4. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی . 

  ج )

1. صفات ثبوتی و سلبی را که در شعر آمده است استخراج کنید و از یکدیگر تفکیک نمایید .

صفات ثبوتی : پاک ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم ، مستحق ثنا ، نامحدودی ، عز ، جلال ، علم ، یقین ، نور ، جود ، ستار ، حمد .

صفات سلبی : رنج ، درد ، نیاز ، بیم ، عیب ، خطا ، جنبش ، کمیت ، مثل داشتن ، ضد داشتن

سوالات متن درس۸

1. قرآن درباره ی ایمان و عمل صالح چه نکاتی را بیان می فرماید ؟ ( سه مورد )

- اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به ثمرات آن امیدوار باشد .

- مؤمن کسی است که عمل صالح انجام دهد .

- عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد . 

  2. چه نسبتی بین عمل و ایمان وجود دارد ؟

عمل ثمره و میوه ایمان است . شناخت ماتا به مرحله ایمان نرسد منجر به عمل نمی شود . 

  3. کانون وجود آدمی چیست ؟

قلب کانون وجود آدمی است . اگر به چیزی گرایش داریم و یا از کسی متنفریم مربوط به قلب ماست قلب است که گاه قساوت گاه آرامش دارد و گاه اضطراب و گاه در حال یقین است و گاه در حال شک .

5.از نظر قرآن جایگاه قلب در انسان چگونه است ؟

قلب محور وجود انسان است و عموم حالات پسندیده یا ناپسند از قلب سرچشمه می گیرد .

6. چگونه آگاهی از یک کار خوب به عمل منجر می شود ؟

برای این کار باید آگاهی از عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند . از آنجا که قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد . در این حالت است که انسان بدان حقیقت دل می بندد و احساسی از اطمینان و آرامش وجودش را فرا می گیرد .

7. مقدس ترین حرم عالم کدامست ؟

قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است بنابراین باید ببینیم قلب ما منزلگاه کیست و برای کدام دوست می تپد و با مهر چه کسی گرم است و در این حرم چه کسی حضور دارد ؟ . اندیشه و تحقیق :

الف – پاسخ دهید :

1. چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .

2. بعد از شناخت زبان یک کار قلب چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .

باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .

سوالات متن درس۹

1. رسول خدا (ص) درباره زیباترین مژده به جوانان و نوجوانان در استفاده از فرصت چه می فرماید ؟

یکی از ملائکه ی خداوند هر شب بر بالین جوانان می آید و آنان را ندا می دهد : برخیزید و ( برای رستگاری ) بکوشید . 

  2. چگونه تفکر پیرامون آیات خدا ایمان و محبت انسان را نسبت به او زیاد می کند ؟

زیرا جهان و زیبایی های آن نشانه های زیبایی ، علم ، قدرت و رحمت خداست توجه به آنها یاد خدارا در دل زنده می کند و رحمت خدا را یادآور می شود و این یادآوری بر دوستی و محبت ما به او می افزاید . 

  3. اثر توجه دائم به خدا و یاد او چیست ؟

توجه دائم به او ارتباط ما با او را افزایش می دهد و این پیوند را مستحکم می کند . یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است . 

  4. توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان چه نتیجه ای دارد ؟

اگر به زندگی خود توجه کنی نشانه های لطف و رحمت خدا را بروشنی می بینی . ذکر محبت های خدا یاد او را زنده نگه می دارد و قلب را به او نزدیک می کند . 

 

  5. چه عواملی معمولا ما را به یاد خدا می اندازد ؟

مطالعه زندگی معصومین (ع) و دوستان خدا ، قرائت قرآن کریم ، حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت ، زیارت مرقد معصومین (ع) و امام زادگان و اولیای خدا ، همنشینی با دوستان صادق و صمیمی از جمله این عوامل هستند

  6.دو مورد از عواملی که یاد خدا را در دل ضعیف می کنند را توضیح دهید .

1) دوستانی که نگاه جدی به زندگی نکرده و هدفی متعالی ندارند اینان فضایی اطراف ما ایجاد می کنند که فرصت یاد خدا را از آدمی می گیرد .

2) سرگرم شدن به فیلم ها و کتابهای نامناسب نهال پاکی و طهارت نوجوانی را می خشکاند و پیوند با خدا را بشدت ضعیف می کند . 

  7. چهار مورد از عواملی که باعث رسیدن به ایمان و حفظ آن در انسان می شود را نام ببرید .

1) تفکر پیرامون آیات خدا

2) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او

3) توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان

4) انجام اعمال نیک و دوری از گناه 

 

اندیشه و تحقیق :

1.چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است . 

  2. به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند . 

  3. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است . 

  4. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد . 

  5.چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...

 

سوالات متن درس۱۰

. برای اینکه انسان راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد چه مراحلی را طی می نماید ؟

اول درباره هدف و راه زندگی تفکر می کند تا درستی یا نادرستی آن را دریابد و آنگاه قلباًآن را می پذیرد و به آن شوق پیدا می کند و در مرحله دوم آهنگ رفتن می کند و در مرحله سوم قدم پیش می گذارد و به راه می افتد . 

  2. معنی عزم چیست ؟

عزم به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است . آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد . 

  3. منظور از گوهر انسانیت به چیست ؟

چون یکی از ویژگی های انسان قدرت انتخاب است بنابراین گوهر انسانیت ، اختیار می باشد . 

  4. معنی عهد با خدا چیست ؟

یعنی عهدی برای رضایت او وسعادت و رستگاری ما . 

  5. دین چیست ؟

دین همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست . 

  6. مراحل سه گانه عهد میان انسان و خدا را نام ببرید ؟

1) عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه 2) تجدید روزانه عهد 3) تکمیل عهد 

  7. مکروه را تعریف کنید ؟

اعمالی که از سرعت حرکت انسان می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر رستگاری را میسر می سازد. 

 

اندیشه و تحقیق :

 

الف )

1.عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است . 

  2. چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند . 

  3. چرا تعریف اول از واجب ، حرام ، مستحب و مکروه اساس تعریف دوم است ؟

چون کلمه انجام نقطه ی مقابل ترک است و کلمه ی سعادت نقطه ی مقابل کلمه ی عذاب است بنابراین با تبدیل کلمه انجام در تعریف اول به کلمه ی ترک و تبدیل کلمه ی سعادت به کلمه ی عذاب و بالعکس می توانیم تعریف دوم را درست کنیم . 

  ب)

1. کلمه عهد به صورت های مختلفی از قبیل عاهدتم ، الم اعهد عهدنا ، عهدی ، عاهدوا حدود 45 بار در قرآن کریم آمده است . آیات 40 و 80 و 177 سوره بقره 76 و 77 آل عمران ، 115 طه ، 60 یس ، 10 فتح و 8 مؤمنون از جمله آن آیات می باشند که برای تحقیق انتخاب شده اند در مجموعه این آیات اندیشه کنید و پاسخ سوال های زیر را در دفتر خود یادداشت کنید .

- عهد میان چه کسانی است ؟

میان خدا و بندگانش 

  - عهد درباره چیست ؟

عهد درباره کسب رضایت او و رسیدن به سعادت و رستگاری خودمان .

- عاقبت عهد شکنان چه بوده است ؟

- شقاوت و بدبختی و مبتلا شدن به عذاب .

چه کسانی به عهد وفادار بوده اند و چه نتیجه ای رسیده اند ؟

- آنان که در کسب رضایت خدا ثابت قدم و استوار بوده اند و با اعتماد به نفس تمام مشکلات را تحمل نموده اند . سرانجام اینان سعادت و رستگاری و خشنودی خداست .

 در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟

آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...

آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .

آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .

سوالات متن درس۱۱

1. اجرای یک هدف و برنامه چه تأثیری در روحیه انسان دارد ؟

به انسان اعتماد به نفس می بخشد و سبب شادابی و نشاط می شود .

2. شکستن پیمان و خلف وعده ها چه آثاری در پی دارد ؟

سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد و کار به جایی می رسد که شخص با خود می گوید :« من نمی توانم من ضعیف هستم » .

3. غفلت چیست و غافل کیست ؟

غفلت یعنی بی توجهی و سستی نسبت به هدف و راه رسیدن به هدف و غافل کسی است که موجبات سعادت خود در نیا و آخرت بی توجه باشد .

4.آیا فراموشکار مقصر است ؟

خیر ، همیشه مقصر محسوب نمی شود بلکه آن فراموشی بد است که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد .

5. چه عاملی سبب دوام عمل می گردد ؟ و دوام عمل چه فایده ای دارد ؟

تدریجی عمل کردن سبب دوام عمل می شود . اعمالی که دوام دارند موثرند اگر چه کم باشند اما عمل گاه و بیگاه نه تنها مؤثر نیست که گاهی زیان آور هم هست .

6. رسول خدا (ص) درباره تداوم عمل چه می فرمایند ؟

« ان افضل الاعمال ادومها و ان قل ؛ برترین اعمال مداوم ترین آنها ست اگر چه اندک باشد . »

7. راه های تقویت عزم را نام ببرید .

تسریع در انجام تصمیم – توجه به حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان – توجه به عاقبت پایداری در تصمیم – عملی دانستن تصمیم جدید – رعایت اصل اعتدال – رعایت اصل تدریج . 

 

اندیشه و تحقیق :

 

1.آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .

توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .

توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است

توجه به عزمت (لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .

2. به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .

الف ) خواندن نماز

ب ) مطالعه کتاب های مفید

ج ) کمک به نیازمندان

الف ) بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .

ب ) اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .

ج ) صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر .

3. چرا امام صادق (ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند . 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:4  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 

نمونه سوال دین و زندگی سال اول دبیرستان پایانی دوم

الف ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. حضرت ابراهیم پس از تماشای طلوع و افول ماه و خورشید چه فرمود ؟ و چه نکته ی مهمی را به مردم آموخت ؟ 1

ب ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. آیا هرانسان دیگری نیز می تواند انتخاب حضرت ابراهیم را داشته باشد؟ریشه های انتخاب اوچه بود؟1

ج ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. بزرگ ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد ؟ 1

2. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد ؟ 75/.

 

آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی

1. لحظه زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان ...

الف. به لذتی دست می یابد

ب . به کمالی می رسد

ج . به جا و مقامی می رسد

د . خاطره خوشی به نظرش می رسد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

2. تفاوت انسان با دیگر موجودات در چیست ؟

الف . داشتن غریزه و تفکر

ب . داشتن قدرت طبیعی و انتخاب

ج . داشتن تفکر و انتخاب

د . داشتن غریزه و تفکر و انتخاب

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

3. ویژگی بارز انسان عبارتست از :

الف . تفکر

ب. انتخاب

ج. بی نهایت طلبی

د . تفکر و انتخاب

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

4. اگر در بینش ها اختلاف باشد در ... اختلاف پیش می آید .

الف . تعقل ها

ب . هدف ها

ج . اندیشه ها

د . انتخاب ها و اندیشه ها

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

5. راه درست در زندگی کدام است ؟

الف . هدف های آخرتی را اصل قرار دهیم .

ب . هدف های دنیایی را اصل قرار دهیم .

ج . هدف های دنیایی اصل و هدف های آخرتی وسیله

د. هدف های آخرتی اصل و هدف های دنیایی نردبان

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

6. در میان هدفها ی آخرتی برترین هدف عبارتست از :

الف . رسیدن به بهشت

ب. دوری از جهنم

ج . دلبستگی به خدا

د . خیری که به مردم برسد

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

7. از نظر حضرت ابراهیم (ع) خدائی که غروب و افول کند :

الف . باطل است

ب . دوست داشتنی نیست

ج . بت است

د . از خود اختیاری ندارد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

8. هدفی که حضرت ابراهیم برای خود برگزید چه بود ؟

الف . قال لا احب الافلین

ب . قال هذا ربی هذا اکبر

ج . وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض

د . انی بری ء مما تشرکون

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

9. چرا خدارا چنانکه شایسته است نمی توان شناخت ؟

الف . زیرا غیر مادی است و ما مادی

ب . زیرا او پاک و ما ناپاک

ج . زیرا نمی توان بر او احاطه پیدا کرد

د . زیرا او منشاء همه خوبی هاست

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

10. چرا خداوند واجد همه خوبی هاست ؟

الف . زیرا : ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش

ب . زیرا او خالق است

ج . زیرا می خواهد انسانها را به کمال برساند

د . چون عظمت ها شکوهمندی خود را از او دارند .

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

11. عبارت « چگونه از تو غافل باشم وقتی که با منی » از کدام آیه گرفته شده است ؟

الف . قل اعوذبرب الفلق

ب . خلق کل شی

ج . نحن اقرب الیه من حبل الورید

د. ایاک نستعین

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

12. تسبیح و حمد محتوی اصلی ... است .

الف . رکوع

ب . سجده

ج . رکوع و سجده

د . رکوع و سجده و تکبیر

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

13. کدام دسته از صفات ، صفات ثبوتی هستند ؟

الف . علم و قدرت و مکان داشتن

ب . علم و رحمت و عجز

ج . جهل و عجز و مرگ

د . رحمت و دانایی و قدرت

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

14. مکان داشتن یک نقص است زیرا :

الف . در همه زمانها نیست

ب . محدود به مکان خود است

ج . همه در نزد او حاضر نیستند

د . به همه جا علم ندارد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

15. چرا خداوند مالک جهان است ؟

الف . چون به همه جا احاطه دارد

ب . هدف های پایان پذیر

ج . دل بستگی های جاویدان

د . دل بستگی های مادی و معنوی

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

16. آیه ی شریفه ی « ما عندکم ینفذ » اشاره است به :

الف . هدف های پایان پذیر

ب . هدف های پایان پذیر

ج . دل بستگی های جاویدان

د . دل بستگس های مادی و معنوی

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

17. این شعر سعدی اشاره به جهت گیری کدام یک از اولیای خد ادارد ؟

« تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی »

الف . حضرت ابراهیم (ع)

ب . حضرت لقمان (ع)

ج . حضرت موسی (ع)

د . پیامبر اکرم (ص)

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

18. رسیدن به هدف های زود گذر و پایان پذیر :

الف . امکان ندارد

ب . ممکن است

ج . ممکن است ولی سرانجام تلخ دارد

د . مانع از رسیدن به هدف های جاوید نمی شود.

جواب : « گزینه (ج) درست است . »

19. آیه ی شریفه ی « انا هدینا ه السبیل اما شاکرا و اما کفورا » اشاه به چه مطلبی است ؟

الف . ناسپاس بودن انسان

ب . هدایت غریزی و طبیعی

ج . قدرت تفکر و انتخاب در انسان

د . هدایت عمومی همه ی موجودات

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

20. انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود ؟

الف . لا احب الافلین

ب . کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض

ج . و ما انا من المشرکین

د . انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض .

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

21. « عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی ................ است . »

الف . تفکر

ب . اختیار

ج . اندیشه و اختیار

د . اراده

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

22. گوینده و مخاطب در این عبارت کیست ؟« واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور . »

الف . خدا – پیامبر

ب . پیامبر اکر م (ص) – علی (ع)

ج . لقمان – فرزندش

د . امام علی (ع) – امام حسن (ع)

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

23. تفاوت در جات انسان به درجات ......اوست .

الف . فکر

ب . عزم

ج . انتخاب

د . انتخاب و فکر

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

24 . عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارتست از یک عمل :

الف . واجب

ب . مستحب

ج . مباح

د . صحیح

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

25. تجدید روزانه عهد چه اثری دارد ؟

الف . غفلت را می زداید

ب . انسان را بیدار می کند

ج. در تکمیل عهد دخالت دارد

د . انسان فاقد عزم را مصمم می کند

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

26. عین دینداری است .

الف . عزم

ب . وفای به عهد وپیمان

ج . خشنودی خدا

د . فکر و عزم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 27. کدام یک از دو واژه یک مفهوم را در درس دارند ؟

الف . دین – عزم

ب . عزم – پیمان

ج . راه کمال – تقوی

د . عزم – پیمان

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

1. عملی که قابل تبدیل شدن به چهار عمل دیگر از احکام پنجگانه می شود کدام است ؟

الف . حرام

ب . مکروه

ج. مباح

د . غیر مجاز

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

2. کدام عمل است که از سرعت حرکت می کاهد و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از فرد سلب می کند ؟

الف . حرام

ب . مکروه

ج . مباح

د . غیر مجاز

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 3. کانون وجو آدمی عبارتست از :

الف . فکر انسان

ب . ایمان انسان

ج . قلب انسان

د . فکر و اختیار انسان

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 4. برترین هدف زندگی و غایت آمال ماست .

الف . بهشت

ب . تقرب به خداوند

ج. نجات از آتش

د . رستگاری

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 5. ان هذا القرءان ......

الف . هدی للمتقین

ب . یهدی للتی هی اقوم

ج. یبشر الممومنین

د . یتلو علیکم آیاته

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 6. علم ........ و ایمان ........

الف . راه را نشان می دهد - مقصد را

ب . مقصد و هدف را نشان می دهد – راه را

ج. راه را نشان می دهد – محرک انسان به سمت عمل است .

د . محرک انسان به سمت عمل – نشان دهنده ی هدف است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 7. ایمان همان اعتقاد قلبی است همراه با .....

الف . باور و دوستی

ب . دوستی و اعتماد

ج . اعتماد و باور

د . باور و اطمینان

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 8. واسطه ی بین شناخت و عمل صالح چیست ؟

الف . شوق

ب . عزم

ج . ایمان

د . تصمیم راسخ

جواب : « گزینه (ج) درست است . »

 9. فرشته ی الهی هر شب بر بالین جوانان چه ندایی می دهد ؟

الف . برخیزید و به عبادت بپردازید

ب . برخیزید و به تفکر بنشینید

ج . ای جوانان وقت کار است .

د . برخیزید و بکوشید .

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 10. چرا کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت نزدیک ترند ؟

الف . چون خلقت جدید خداهستند

ب . چون دل های پاکی دارند

ج. چون به راحتی می توانند خود را اصلاح کنند .

د . چون قلب شان مانند زمین آماده است .

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 11 سیر به سوی خوبی ها از ................ آغاز می شود و از منزل ............. می گذرد .

الف . عشق – آگاهی

ب . آگاهی – ایمان

ج . هدف – ایمان

د . ایمان – هدف

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 12 خوشا به حال نوجوان و جوانی که :

الف . انتخاب درست در زندگی داشته باشد .

ب . پاکی دل را تاپایان عمر نگه دارد .

ج . اهل فکر و انتخاب درست باشد .

د . دائما به یاد خدا باشد .

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

13 مقدس ترین حرم عالم هستی عبارت است از :

الف . خدا

ب . کعبه

ج . فکر

د . قلب

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

14. غافل چه کسی است ؟

الف . کسی که به موجبات سعادت خود در دنیا و آخرت بی توجه است .

ب . کسی که عمر خود را به بطالت می گذرتند.

ج . کسی که فقط توجه اش به دنیا ست .

د . کسی که فقط توجه اش به آخرت است .

جواب : « گزینه (الف) درست است . »

 15. کدام عبارت درست است ؟

الف . غفلت و فرام.شی تفاوت ندارند .

ب . فراموشکار مقصر محسوب می شود .

ج . آن فراموشی که ناشی از غفلت باشد بد است .

د . غفلت و فراموشی هر دو تقصیر است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 16. راه وفاداری به میثاق عبارتست از :

الف . محاسبه

ب . مراقبت

ج . عزم

د . محاسبه و عزم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 17. بهترین زمان محاسبه چه موقعی است ؟

الف . اول کار

ب . اول روز

ج . پایان روز

د . در طول روز

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 18. مهمترین جنبه هر عمل عبارتست از :

الف . اصل عمل

ب . کیفیت عمل

ج . نیت عامل

د . قالب عمل

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 19. تدریجی عمل کردن موجب ........... می شود .

الف . تقویت عزم

ب . تقویت تصمیم

ج . دوام عمل

د . آرامش

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 20. رسول خدا (ص) می فرماید: برترین اعمال ... آنهاست اگر چه اندک باشد .

الف . پاکترین

ب . خالص ترین

ج . نیک ترین

د . مدام ترین

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 21. این عبارت ترجمه کدام آیه است : « اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند »

الف . ادعو ربکم تضرعا و خفیه

ب . اجیب دعوه الداع اذا دعان

ج . فلیستجیبوالی

د . ادعونیاستجب لکم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 22. علت مسح سر از دیدگاه امام رضا (ع) چیست ؟

الف . تا متذکر شویم که با اندیشه های الهی می توان در محضر او حاضر شد .

ب . تا جز فکر خدا نکنیم .

ج. زیرا در پیشگاه خدا آشکار است و در نماز به کار گرفته می شود .

د . چون جایگاه فکر و مغز انسان است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 23. این دعا در کدام قسمت وضو گفته می شود : « اللهم غشنی برحمتک »

الف . شستن دست

ب . شستن صورت

ج . مسح سر

د . مسح پا

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 24. ذکر و دعا به هنگام دست به سوی آب بردن کدام است ؟

الف . اللهم اجعلنی من التوابین ...

ب . اللهم بیض وجهی

ج . اللهم اعطنی کتابی بیمینی

د . اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 25. با توجه به آنچه در کتاب خوانده اید چه ورزشهایی را پیامبر (ص) گرامی اسلام توصیه کرده اند ؟

الف . تیر اندازی

ب . تیراندازی و سوارکاری

ج . تیراندازی و سوارکاری و شنا

د . تیراندازی و شنا

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 26.هیچ گاه نشد که ....... از بستر برخیزد مگر آن که برای خدا ......

الف . رسول خدا (ص) – به سجده می افتاد

. ب . علی (ع) – حمد وثنا می گفت

ج . رسول خدا (ص) – حمد وثنا می گفت

د . علی (ع) – به سجده می افتاد

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 27. پرهیز از گفتن همه اسرار به دوست مصداق کدام وظیفه است ؟

الف . نداشتن حسد

ب . میانه روی

ج . خیر خواهی

د . توقع معقول

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 28. آسان گیری و گذشت در مورد خطا در چه موقعی پسندیده است ؟

الف . نسبت به خطای خود

ب . نسبت به خطای دیگران

ج . نسبت به خطای خود و دیگران

د . نه نسبت به خطای خود و نه نسبت به خطای دیگران

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

29. فرمایش پیغمبر خدا (ص) که می فرماید : « دوستان خوب مانند دو دستی هستند که هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند ... » ناظر به کدام وظیفه نسبت به دوست است ؟

الف . احترام

ب . رعایت حقوق

ج . توقع معقول

د . خیر خواهی

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 30 . محبوب ترین برادران ما از دیدگاه امام صادق (ع) چه کسانی هستند ؟

الف . عیب های ما را بپوشانند

ب . عیب های ما را به ما هدیه دهند

ج. در سختی ها یار ما ما باشند

د . اسرار ما را حفظ کنند

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول(1)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی برگزید ؟ و ذلیلش برای انتخاب این جهت چه بود . 1
2. چرا انسانها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ 1
3. چه چیزی یا چه کسی را می توان شایسته بالاترین هدفها و دلبستگی ها دانست ؟ 1
4. چرا خداوند مانند سایر مخلوقات نمی تواند باشد ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان به خدا نسبت داد ؟ چرا ؟ 1
6. ایمان چیست ؟ و جایگاه آن کجاست ؟ 1
7. چگونه می توان ایمان را تقویت نمود و تداوم بخشید ؟ 75/.
8. از راه های رسیدن به ایمان « انجام واجبات و دوری از محرمات » را توضیح دهید ؟ 75/.
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. آیه ی شریفه « فلما افل قال لا احب الافلین » به کدام قضیه اشاره می کند ؟ 75/.
2. از آیه ی شریفه « انا هدینا ه السبیل لما شاکرا و اما کفورا » چه نکته ای فهمیده می شود ؟ 75/.
3. از آیه شریفه « ما عندکم ینفد و ما عندالله باق » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
4. در آیه شریفه « و خرقوا له بنین و بنات بغیرعلم » به کدام یک از اوصاف اشاره می کند ؟ و منظور آیه شریفه چیست ؟ 75/.
5. ترجمه کنید : 1
الف ) یبشر
ب ) وجلت
ج ) اذکرکم
د) البغضاء
6. با توجه به آیه شریفه « و لا تطع من افضلنا قلبه عن ذکرنا » جمله زیر را کامل کنید . 5/.
« ................... از کسی که در مسیر ................ نیست . »
ج) اندیشه (4 نمره )
1. تهداف دنیوی با اهداف اخروی چه تفاوت هایی دارند ؟ 1
2. چه تفاوتی میان خدا و صفات انسان وجود دارد ؟ 1
3. به نظر شما ، مهم ترین نکته ای که در توصیه ی امام خمینی «ره» به جئانان درباره «اصلاح نفس » وجود دارد چیست ؟ چرا ؟ 1
4. جمله زیر را کامل کنید :
« اگر دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را ...................... قرار دهم ، درخت وجود من ......................... »

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول (2)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. بزرگ ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد ؟ 1
2. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد ؟ 75/.
3. منشأ تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها در چیست ؟ 1
4. در میان هدف ها ی اصلی ، برترین و کامل ترین هدف ها ، کدام است ؟ 75/.
5. چرا خداوند را آن گونه که شایسته اوست نمی توان شناخت ؟«با دو مقدمه و یک نتیجه» بیان کنید 1
6. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را بیان کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1
7. مؤمن کیست و عمل صالح در چه صورتی ارزشمند است ؟ 1
8. راه های رسیدن به ایمان را بنویسید . 1

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. ضمن ترجمه آیه شریفه«وما انا من المشرکین»بگوئید این سخن ازکیست وخطاب به چه کسی است75/.
2. آیه شریف«وماعندالله خیرو ابقی »درمقام مقایسه ی چه چیزی است؟واشاره به چه نکته مهمی دارد75/.
3. آیات شریفه :
الف ) « وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب »
ب ) « وآیه لهم الارض المیته احییناها »
ج ) « آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار » به کدام صفت الهی اشاره دارند ؟ 75/.
4. از آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البغضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
ج) اندیشه (4 نمره )
1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 2
2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ 1
3. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 1
سوال ویژه :
4.این شعر به چه نکته ای اشاره دارد ؟ 1
« تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد / دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی »

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – نمونه ی (3)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حضرت ابراهیم پس از تماشای طلوع و افول ماه و خورشید چه فرمود ؟ و چه نکته ی مهمی را به مردم آموخت ؟ 1
2. « حقیقت زندگی » برای انسان در چیست ؟ 1
3. با توجه به هدف ها و دلبستگی ها پایان پذیر و پایان ناپذیر ، هر انسان در مرحله انتخاب ، با چند گزینه روبه رو ست ؟ 1
4. چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. آیا می توانیم خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان بدانیم ؟ 1
6. چه تفاوتی میان « شناخت » یک موضوع و « ایمان » به آن وجود دارد ؟ 1
7. از راه های رسیدن به ایمان « توجه دائم به خداوند و یاد او » را توضیح دهید . 75/.
8. امام خمینی (ره) درباره اصلاح نفس چه توصیه ای به جوانان دارند ؟ 75/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. در آیه شریفه « انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا»حضرت ابراهیم به چه نکته ی مهمی اشاره می کند ؟ 75/.
2. در آیه شریفه « هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر» به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟ 75/.
3. آیه شریفه «وعدالله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهارخالدین فیها»راترجمه کنید. 75/.
4. از آیه شریفه « الا بذکر الله تطمئن القلوب » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
5. ترجمه کنید : 1
الف ) المیته
ب) تلیت
ج ) البغضاء
د) ان یوقع
6. با توجه به آیه ی شریفه ی «فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا نکفرون»جمله ی زیر را کامل کنید 5/.
« مرا به یاد آورید تا ................ و .................. و ناسپاسی نکنید . »

ج) اندیشه (4 نمره )
1. قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارد ؟ 1
2. علم و ایمان چه تفاوتهایی باهم دارند ؟ 1
3. چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟ 1
4. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟ 5/.
5. جمله زیر را کامل کنید : 5/.
«برترین محبوب .................... زیرا ......................... »

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – نمونه ی (4)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. آیا هرانسان دیگری نیز می تواند انتخاب حضرت ابراهیم را اشته باشد؟ریشه های انتخاب اوچه بود؟1
2. قدرت انتخاب و اختیار انسان ، چه تأثیری در سعادت او دارد ؟ 75/.
3. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟ 1
4. چرا انسان نیازها و خواسته های خود را فقط از خدا می خواهد ، « با ذکر دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را تعریف کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1
6. قلب انسان در چه صورتی آماده ، پذیرش حقیقت می شود ؟ قرآن کریم چه رهنمودی در این زمینه ارائه می کند . 1
7. حضرت علی (ع) در مورد « ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند ؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید .1
8. از راه های رسیدن به ایمان « تفکر در نشانه های خدا » را توضیح دهید . 75/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. در آیه شریفه « و رضوان من الله اکبر ، ذلک الفوز العظیم » خداوند چه چیزی را مهم ترین نکته از اهداف زندگی انسان یاد می کند ؟ 75/.
2. آیه شریفه « هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم » به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟ 75/.
3. آیه شریفه « انی اراک و قومک فی ظلال مبین » را ترجمه کنید و بگوئید این سخن از کیست و خطاب به کیست ؟ 75/.
4. از آیه شریفه « ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/1
 6. با توجه به آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البعضاء فی الخمر والمسیر »
جمله زیر را کامل کنید . 5/.
«همانا شیطان می خواهد بین شما ................. بیفکند به وسیله ................ و قمار و »
ج) اندیشه (4 نمره )
1. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر ؟ چرا ؟ 1
2. آیا می توان هدف ها و دلبستگی ها ی انسان را کشف کرد ؟ 1
3. بعد از این که زیان و ضرر یک کار را فهمیدیم ، قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ 5/.
4. چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا قرار داد ؟ 5/.
5. سوال ویژه : اگر بخواهیم خصوصیات یک انسان مؤمن را در چند بند بنویسید . چه ویژگی هایی برای او خواهید نوشت ؟ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (1)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. ازکجا بدانیم آن چه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف ، از ما می خواهد فقط برای سعادت ما است ؟ 75/.
2. اعمال و رفتار ما چند جنبه دارد ؟ هر کدام را توضیح دهید . 75/.
3. برنامه خواب و استراحت رسول خدا (ص) چگونه بود ؟ 1
4. ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟ 1
5. به چه دوستانی می توان اعتماد کرد ؟ 75/.
6. از وظایف دو دوست نسبت به هم « احترام به دوست » را توضیح دهید . 75/.
7. حضرت رسول اکرم (ص) در مورد تأثیر دوستی بر انسان چه می فرماید ؟ 5/.
8. منظور از قصد قربت در وضو چیست ؟ 5/.
9. حضرت علی (ع) در مورد «ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند ؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید . 1
10. چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ 5/.
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1.از آیه شریفه « ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون » چه پیامی دریافت می شود ؟1
2. آیه شریفه « و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ » بیانگر چه مفهومی است ؟ 1
3. آیه شریفه زیر به چه نکته ای اشاره دارد ؟ 1
« ان من شی الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم »
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. چه رابطه ای میان « مراقبت » و « محاسبه » برقراراست ؟ آیا این دو به یکدیگر وابسته اند ؟ 1
2. وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟ 1
3. علت زیانبار بودن برخی از دوستی ها را بیان کنید . 1
4. اهداف دنیوی و اهداف اخروی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ 1
5. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (2)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. خداوند راه سعادت را در چه چیزی قرار داده است ؟ 75/.
2. امام صادق (ع) در مورد « مراقبت » چه فرمایشی دارند ؟ 1
3. بنا به نقل حضرت علی (ع) ، رسول خدا (ص) در منزل ، اوقات خود را چگونه می گذراند ؟ 1
4. با داشتند چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره برد ؟ 1
5. نتیجه یاد خدا و غفلت از آن چگونه است ؟ 5/.
6. از وظایف دوست نسبت به هم « خیر خواهی و نصیحت » را توضیح دهید ؟ 75/.
7. حضرت علی (ع) در مورد خوشبخت ترین آدم ها چه می فرماید ؟ 5/.
8. حکمت وضو چیست ؟ 1
9. امام خمینی (ره) در مورد « اصلاح نفس » چه توصیه ای به جوانان دارد ؟ 1
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1. آیه شریفه « لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطبف الخبیر » را ترجمه کنید. 1
2. آیه شریفه«اذا تسالک عبادی فانی قریب،اجیب دعوه الداع لذا دعانی»به چه نکته ای اشاره می کند؟ 1
3. آیه شریفه اذا تسالک عبادی فانی قریب ، اجیب دعوه الداع لذا دعانی ،به چه نکته ای اشاره می کند؟1
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. انسان های صاحب عزم و انسان های فاقد عزم را با هم مقایسه کرده و تفاوت آن ها را بنویسید . 1
2. اسوه یعنی چه ؟ و مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟ 1
3. آیا شناخت خانواده ی دوست ، تأثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟ 1
4. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 1
5. به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (3)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حقیقت عزم چیست ؟ 75/.
2. وقتی از امام علی (ع) می پرسند : « زیرک ترین آدم ها کیست ؟ » امام چه پاسخی دادند ؟ 1
3.وظایف وبرنامه های زندگی که برای انجام آنها،با خداوندعهد می بندیم، به چنددسته تقسیم می شود؟ 1
4. بنا به فرمایش امام صادق (ع) جوان مؤمنی که قرآن بخواند ، چه آثاری به دنبال دارد ؟ 75/.
5. وظایف اصلی ما در برابر خدای بزرگ چیست ؟ و کدام عمل همه وظایف را در بر می گیرد ؟ 1
6. از وظایف دوست نسبت به هم « احترام متقابل » را توضیح دهید ؟ 75/.
7. امام صادق (ع) بهترین دوستان را چه کسانی معرفی می کنئ ؟ 5/.
8. چرا هر روز ، پنج بار ، در مقابل خدا به نماز می ایستیم ؟ 75/.
9. راه های رسیدن به ایمان را بنویسید ؟ 1
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1. در آیه شریفه«وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین»منظورو تدبیر حضرت ابراهیم چه بود؟ 1
2. آیه شریفه « و ان علیکم لحافظین ، کراما کاتبین ، یعلمون ما تفعلون » به چه نکته ای اشاره دارد؟ 1
3.در آیه شریفه « و لا تصعر خدک للناس و لاتمش فی الارض مرحا » لقمان فرزندش را از چه چیزی نهی می کند ؟1
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟ 1
2. ویژگی های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را بنویسید . 1
3. ویژگی های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را بنویسید . 1
4. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ 1
5. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (4)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. عهد و پیمان کیان انسان و خدا در چند مرحله انجام می پذیرد ؟ هر کدام را توضیح دهید . 1
2. عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید ؟ 1
3.برنامه و آداب خوردن و آشامیدن رسول خدا (ص) چگونه بود ؟ 1
4. هدف از نزول قرآن چیست ؟ و محدود ه جغرافیایی و تاریخی آن چقدر است ؟ 75/.
5. ویژگی های یک دوست واقعی چیست ؟ (4 مورد ) 75/.
6. از وظایف دوسن نسبت به هم « توقه بجا و منصفانه » را توضیح دهید . 75/.
7. امام علی (ع) عاجزترین افراد را چه کسی معرفی می کند ؟ 5/.
8. چه صفاتی را می توان به خدانسبت داد و چه صفاتی را نمی توان نسبت داد ؟ 5/.
9. پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد ؟5/.
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1. در آیه شریفه ی « قال بل فعله کبیر هم هذا ، فاسئلوهم ان کانوا ینطقون » استدلال ابراهیم چه بود ؟ 1
2. از آیه شریفه « یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یات بها الله » چه پیامی دریافت می شود ؟ 1
3. در آیه شریفه « الذین تابوا اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین » قرآن کریم چه کسانی را همراه مؤمنین می شمارد ؟ 1
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. چه حیواناتی حرام گوشت هستند ؟
2. وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بر عهده چه کسانی است ؟ با توجه به حدیث ثقلین یا حدیث دیگر بنویسید . 1
3. توضیح المسائل یا رساله عملیه چیست ؟ و ما چه نیازی به آن داریم ؟ 1
4. علم و ایمان چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ 1
5. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر ؟ چرا ؟ 5/.

 

 

 

تفسیرآیات درس۱۱

«و سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه عرضها السموت و الارض اعدت للمتقین» (سوره آل عمران آیه 133)

ترجمه:

و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمانها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. 

 

تفسیرآیات درس ۹

«قد افلح المومنون» (سوره مومنون  آیه 1)

ترجمه:

مومنان رستگار شدند.

تفسیر:

میفرماید: «مومنان رستگار شدند» و به هدف نهایی خود در تمام ابعاد رسیدند (قد افلح المومنون).

 

تفسیرآیات درس هشتم

 (( ان هذا القرءان یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصلحت ان لهم اجرا کبیرا )) ( سوره اسراء آیه 9 )

ترجمه :

این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست ، هدایت می کند ، و به مومنانی که اعمال صالح انجام میدهند ، بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است.

 

تفسیرآیات درس هفتم

 (( هو الله الذی لا اله الا هو علم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم )) ( سوره حشر آیه 22 )  

ترجمه : 

او خدایی است که معبودی جز او نیست ، دانای آشکار و نهان است ، و او رحمان و رحیم است .

تفسیر :

میفرماید : " او خدایی است که معبودی جز او نیست ، از غیب و شهود آگاه است و او رحمان و رحیم است " ( و هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم ) .


تفسیرآیات درس ششم

 (( و فی الارض ءایت للموقنین )) ( سوره ذاریات آیه 20 )

ترجمه :

و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است ،

 تفسیر :

نخست می فرماید: " درزمین نشانه های مهمی است برای آنها که اهل یقینند وطالب حقند" ( و فی الارض آیات للموقنین ). به راستی نشانه های حق و قدرت بی پایان و علم و حکمت نا محدود خدا در همین کره خاکی آن قدر فراوان است که عمر هیچ انسانی کا فی برای شناخت همه آنها نیست .

 

نکات مهم درس۷

1. هیچ وصف نیکویی را نمی توان سراغ گرفت که خداوند به آن متصف نباشد .

2. خداوند وجود کامل است و هر وجود کامل همه ی صفات نیکو را داراست . پس خداوند همه ی صفات نیکو را داراست .

3. خداوند صفات کمالی موجودات را دراست نه صفاتی که از نقص سرچشمه می گیرد .

4. صفاتی که حکایت از نقص می کند چیزی نیستند که تا خداوند به آن ها متصف باشد مثلا جهل فقدان علم و عجز فقدان قدرت است .

5. ما صفاتی را که جنبه یکمال دارند به خدا نسبت می دهیم ( صفات ثبوتی ) و صفاتی را که جنبه ی نقص دارند از او سلب می کنیم ( صفات سلبی ) 

هشت جمله به صورت مناجات که در آن خداوند حمد و تسبیح شده است:

              1. حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

              2. حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

              3  . حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

              4. حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

               1. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

              2. تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

              3. تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

              4. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی . 

. صفات ثبوتی و سلبی  شعر:

صفات ثبوتی : پاک ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم ، مستحق ثنا ، نامحدودی ، عز ، جلال ، علم ، یقین ، نور ، جود ، ستار ، حمد .

صفات سلبی : رنج ، درد ، نیاز ، بیم ، عیب ، خطا ، جنبش ، کمیت ، مثل داشتن ، ضد داشتن . 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:2  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

سوالات عربی

 

به نام خدا

مدیریت / اداره آموزش وپرورش

سوالات درس : عربی 2               آموزشگاه :                 کلاس :              رشنه :                 تاریخ امتحان : 87

نام و نام خانوادگی :                        نام دبیر :                        تعداد سوالات :                  مدت پاسخگویی :    /60             

 

1

صّححّ الاخطاء فی الترجمة

النبی شاهَدَه وَ تفسح فی مکانه له ورحب به

وقتی پیامبر او را دید در جای او برایش جا باز کرد   و به او خو شامد گفت

لقد اتلف عمری  الا فعلته لله

عمرم را تلف کرده ام مگر آنچه خداخواسته .

 

2

ترجم الی الفارسیه

الف – قصدت الرجوع الی المکتبة                   ب- هل لنا خطوات للتقدم ؟

 

3

اکتب متضاد ما أشیر الیها فی الفراغ ( این نمونه سوال می تواند برای لغت نیز درنظر گرفته شود )

بعض الناس ینظرون الی الدنیا با لتشاؤم و الا فضل لنا أن نواجه بال  ....

 

4

املا الفراغ ( این نمونه سوال می تواند بر ای لغت نیز به کاررود )

الف – ایتها الطالبة ...........( بکوش ) الیوم لتهذيب نفسک لکی تتقدمی ........(فردا)

ب- من فضلکم .................(باز کنید ) الباب .

 

5

ماهو یناسب للفراغ ؟    انک لو تنظر الی الجبال ............ ولکن الحقیقة غیر ذلک

الف – تمر امامک کما یمر السحاب                        ب- تحسب أنها ثابتهٌ

 

6

اکمل الفراغ لتکون جملة کاملةً (این نمونه سوال می تواند برای لغت نیز به کار رود )

الف – القمر کوکب هامد                  ب – کل ما خلق الله رزق للعباد ل ...........              

 

7

اکمل الفراغ  لتکون جملةً کاملة (این نمونه سوال می تواند برای لغت نیز به کار رود)

الف – العظماء تحملواء المصاعب و.......... الا ما کثیرة فی حیاتهم (ماض من جرع من باب تفعل )

ب- یا أبی ............علی (فعل مناسب من تهوين )ً    

 

8

(رتب الکلمات المتفرقه لتکون جملة

الف )   ب- اقویاء – متمکسین – القرآن – المومنین – مادموا

ب) الفضیة – ظهور – بعد – المنظر – جمیلاً – أصبح – أشعة – القمر

 

 

 

سوال پیرامون جمله نویسی :(للتعریب )

1

عرب هذه الجملة

آیا می خواهی دانش را بجویی وتنبلی نکنی ؟ (مذکر )

 

2

عرب الجملات مستعیناً با کلمات

الف- مسلمانان زبان عربی را به خاطر فهمیدن آیات قرآن می آموزند

لفهم : لیفهموا                                تعلم : آموختن

ب- هر کس طالب بزرگواری باشد شب زنده داری می کند .

العلی : بزرگواری                        سهر : شب بیدار ماند

 

3

اکمل التعریب التالی مستعینا با لترجمه :

لیجعل الانسان جهد نملة صغیرة ..............

انسان برای رسیدن به هدف های خود باید تلاش مورچه ای کوچک را مورد توجه خود قرار دهد.تا به اهدافش برسد .

 

4

ماهو الصحیح :

«هیچ نیازی سخت تراز دانایی نیست »

الف – لافقر اشد من الجهل .                         ج – لیس الفقر اشد من الجهل .

ب- لیس الفقر اشد من الجهالة .                        د- لاالفقرا اشد من الجهل .

 

سوال پیرامون لغت :

1

ترجم اللغات :

القدوة (الی الفارسیة )                                 درون (الی العربیة)

الزخرف ( الی الفارسیة )                           فریاد ( الی العربیة )

 

2

اکتب المتضادتین با ستعانة الآیة :

« أن السموات والارض کانتا ر تقاً ففتقنا هما »

 

3

عین ما لایناسب مع الآخرین :

الف – الکدح *          ب- النصب *        ج- العناء *            د- النعیم *

 

4

عرب ما بین القوسین :

الف - ..................... (سلام می کنم ) علی الجمیع .

ب- حین انتظرت السیارة ................( ناگهان ) رأیت صديقی .

ج- للنبات فوائد کثیرة وتساعد علی ....................(پاکیزگی ) الجو.

 

5

اکتب مترادفاً لما شیرالیه بخط                   احفظ مقامک

 

6

ترجم ما اشیرالیه بخط :  

الف – ایا قدس یا قلعه الصامدین                           ب- دافع عن الاسلام دفاعاً رائعاً

 

7

اکتب کلمتين مناسبتین للجملتین

الف- حشرة صغیرة طائرة تؤذی الانسان ..........................

ب- کلمة تدل علی سبعة ایام ...................................

 

8

اکتب کلمة من الاسرة الغویة لما اشیر الیه بخط :

الف – غزاة لئن قتلوا وردنا              فلن یتقلو ا الحلم فی الیاسین

ب- و با لنجم هم یهتدون .

ج – اعتزل ذکرالسئيات .

 

9

اکتب بیتاً عربیاً تحفظه (من الکتاب او غیره ) :

 

 

10

اکمل الفراغات لتکون الکلمات تامة:

الف ) ( اله ....ط اول انسان علی القمر فی القرن ال....رین )

ب- الائمة ...........وة لنا .

ج- ال.......وط من رحمة الله ذنب .

 

 

11

اکمل  الفراغ با لکلمة المناسبة با ختیارک :

الف – الکسلان لم ............. فی الحیاة .           ب- خلق الحسن ...............و..........شین .

 

12

رتب الحروف التالیه واصنع ثلاث کلمات .

                                                          شناختن

ف- ع – ر                                            بالابردن

                                                       غیر اصلی      

 

13

ترجم المصطلاحات :

حل العقد (بالفارسیة )           نصب العین ( با لفارسیة )              سخت نگیر ( بالعربیة )

وای برما ( بالعربیه )

 

14

اکتب کلمات مناسبة لما أشیراله . (با دادن تصوير و زدن فلش از دانش آموز بخواهيم عربي آن كلمه را بنويسد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک مطلب :

1

اقراالنص ثم اجب عن الاسئلة :

خلق الله الانسان  و جمیع الموجوداات وجعل لهم الجمال والزینة فالامة الاسلامیة مکلفة بالا نتفاع من الخیرات  و الطیبات للسلامة والسعادة ومنها :

- النباتات فیها فوائد کثیرة فبالاضافة الی جمالها و توفیر طعام الانسان تساعد علی تنقیة الجو.

- کان الشمس واالقمر والنجوم ، مصابح السماء و فیها الجمال . أما رأیتم طلوع الشمس و غروبها وحرکات البدر بین النجوم ؟

الف- ماذا یجب علی الامة الاسلامیة ؟

ب- هل النباتات تساعد علی توفیر طعام الانسان ؟

ج- ای العبارة لایناسب النص ؟

1- انا زینا السماءالدنیا بزینة الکواکب .

2- الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره .

3- وأنزلنا من السماءما ء .

4-  ان فی خلق السموات والارض لایات لاولی الالباب .

 

2

من هو ؟

کان شاباً ترک دین ابائه وآمن بالرسول وصار من اصحابه .شارک فی غزوة بدرلیلة حفلة عرسه. عقد الرسول الاکرم بینه وبین شماس فأصبح من شهداء تلک الغزوة .

اسمه .............

 

3

اصنع سوالا مناسباً لهذین الجوابین .

الف- نعم نحب تعلم اللغه العربیة  .                                   ب- لانی مؤمن بالله .

 

4

اجب عن السؤالین .

الف- أ، لیس الصدق انفع تجارة ؟                                  ب- کیف تخلد نفسک ؟

 

5

ماهو لایناسب لهذا الجملة ؟                ماهو سوالنا من الله ؟

الف- النجاح فی الحیاة .                                         ب- الجنة والنعمة .

ج- حلاوة العبادة   .                                              د- مرارة الحیاة  .

 

6

ضع فی الفراغ کلمة مما تعلمته ( این نمونه سوال می تواند برای لغت نیز به کاررود )

الف- لاتنزل النعم من السماء ..............بل یحتاج الی السعی .

ب- فی ازدیاد العلم................ العدی و جمال العلم ............ العمل .

 

7

اجعل فی الفراغ کلمة مناسبة من هذه الکلمات ( غایة‌ - من – الائق – من – رائعا – غایة – تمرا )ً

الف- قد تبین الرشد .................. الغی .

ب- کان ارضاء الناس .................. لاتدرک .

ج- لیس ...............من کانت التوصیات العدیدة .

د- شهد شماس غزوة بدر ودافع عن الاسلام دفاعاً.................

 

8

اجب مستعیناً با لکلمة التی بین القوسین .

الف- لماذا تجتهد فی حیاتک ؟ (الجنة)               ب- بم امر الله الانسان ؟ (النعم الكثيرة )

 

9

ما هو لا یناسب الخرین ؟

الف- من یجتهد ینجح .                                    ب- لیس للانسان الاماسعی .

ج- هل جزاء الاحسان الا الاحسان ؟                    د- الوصول الی الامال یحتاج الی الاجتهاد .

 

10

اصنع نصا مستعینا با لترکیبات و الکلمات .

 (اسد الراعی – هرب – الذئب – الفخ – سرقة النعاج – ذنب – آثار أیدی – لابد من الانتقام – مشهودة )

 

11

اصنع سوالاً من هذا النص .

لیت المسلمین یستیقظون من نوم الغفلةویأخذون مشعل الهدایة بایدیهم من جدید لعلهم یجددون مجدهم و عزتهم ان شاءا... تعالی .

 

12

اکمل المحاورة :

الوالد : السلام علیک .                              الوالد ..................یاولدی

- جئت الیک لاتکلم حول مشکلتی               -  .............................

- ....................................                  لماذا تحب أن تترک الدرس والمدرسة؟

- .....................................                 لاهذا خطأ صدیقک لا ینظر الی جمیع .

- ....................................                 الجهات و لایعرف ان النجاح لیس فی الثروة فقط .

- ...................................                  – بارک ! فیک فکرثم اخبرنی با لنتیجة .

 

13

ما هو یناسب معنی المصرع ؟        (لاتقل اصلی وفصلی ابداً )

الف- تا  مپرسند مگو ، تا نخوانند مرو.           ب – مگو آنچه طاقت نداری شنید .

ج- افتخارت به پد رنادانی است .                   د- مزن بی تامل به گفتاردم .

- ماهو لا یناسب معنی هذا المصرع ؟    ( انما أصل الفتی ما قد حصل )

الف- گیرم پد رتو بود فاضل                              از فاضل پدر تورا چه حاصل

ب- پسر نوح با بدان بنشست                             خاندان نبوتش گم شد

ج- جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را          نجستم زندگانی راوگم کردم جوانی را

د- آنان که فخر به اجداد خودکنند                        چون سگ به استخوان دل خود شاد می کنند

ما هو یناسب معنی هذا البيت ؟ اتق الله فتقوی الله ما       جاورت قلب امرء الا وصل

الف- ان تقوی الله مفتاح کل خیر           ب- تقوی الله سبیل الضالین

ج- وصول المرالی اهدافه من تقوی الله   د- ان تقوی الله راس کل خیر

 

 

 

 

ما هو لا یعادل فی معنی المصرع ؟   ( هلک من لیس له حکیم یرشده )

الف- بی پیر مرو تودرخرابات                                   هر چند سکندر زمانی

ب- ترک این مرحله بی همرهی خصر مکن                   ظلمات است بترس از خطر گمراهی

ج- هر که او بی سر بجنبد دم بود                                جنبش اوجنبش کژدم بود

د- گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم                  گف آنروزکه این گنبد مینا می کرد

 

14

رتب الجملات حتی یکون نصاً کاملاً .

حینئذ رأیت ظبیاً يمشي بهدوء علی الرمل .

فقلت لصدیقی : أنظر الی قرونه الجمیلة الثمینة التی ظهرت کالفضة .

حتی بلغ قمة احد التلال فجلس .

لما غربت الشمس جلسنا تحت شجرة مشرفة علی تل رملی .

 

15

صل بین العمودین :

انا جعلنا ما علی الارض زینة لها                        نصب أعینه للوصول الی اهدافه .

لیجعل الانسان الجهد                                       شجع المسلمین علی التفکر .

الاسلام منذ ظهوره                                        لنبوهم أیهم أحسن عملا .ً

- صل بین العمودین:

المرءعلی دین خلیله                                     أن لایغیره عنک مال ولا منصب .

مشعل الهدایة فی الماضی                               لم أشاهد فی الجنة من یشبهه .

قال النبی فی أحدالمجاهدین                            فلا تصحبوا أهل البدع .

احد شروط الصدیق                                      کانت بید علماء نا المسلمین . 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 11:14  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

مكيّة سورة الواقعة 96

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثًّا

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

وَحُورٌ عِينٌ

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

وَمَاء مَّسْكُوبٍ

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا

عُرُبًا أَتْرَابًا

لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ

فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ

هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ

أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ

أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

صدق الله العلی العظیم

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ساعت 16:35  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

راهنمای ساختن بچ فایل: bat.exe

*زمان نصب ویندوز باید پارتیشن ان fat32باشد.

-بعداز نصب ویندوز با فرض اینکه NCروی درایو C:/ریخته شده باشد فرمان زیر را دنبال کنید: اول SHORTCUT از این برنامه بسازید برای اینکار:

راست کلیک روی صفحه←NEW←SHORTCUT←BROWSE←مسیردهی به محلی که NC یاهربرنامه ای که ریخته شده و قصد بچ فایل ساختن از انرا دارید←NC/NC.EXE یا این شاخه را از بین فایلها پیدا کنید←OK حال ایکن NC روی صفحه افتاده روی ان راست کلیک کنید و PROPERTISEو از قسمت OPTIONSان DISPLAY را FULLSCREEN کنید. سپس وارد همین NC شوید که FONTآن ریز می باشد برای اصلاح این عارضه و اینکه برنامه های تحتDOS در ویندوز اکس پی اجرا شود لازم است به قسمت WINDOWS از زیر درایو C:/رفته و وارد SYSTEM32شوید و سپس با حرکت در خطوط شاخه ی CONFIG NTرا پیدا کنید و سپس کلید F4را بزنید و بدون اینکه به چیزی دست بزنید در اخرین سطر ان نوشته FILES=40که لازم است این عدد را به 100تغییر دهید تا فونت ها اصلاح شده و برنامه اجرا شوند سپس کلید F2را بزنید تا تغییرات SAVE شوند و سپس با F10خارج شوبد.

روش ساختن بچ فایل از برنامه NC:

وارد NCکه از قبل ساخته اید بشوید بعد در خط پایین آن که C:/درج گردیده فرمانهای زیر را درج کنیدهرکدام در یک خط

:▭نشانه فاصله است.و ⤶نشانه ENTER               

EDIT▭NC.BAT⤶

ECHO▭OFF⤶@

MOD▭CON▭LINES=25⤶

C:⤶

CD▭nc⤶

C:⤶

CLS→ALT→FILE→SAVE→ALT→FILE→EXIT

روش ساختن بچ فایل از برنامه :dana متوسطه -این فرمانها با فرض اینکه برنامه DANAبر روی درایو  C:/ریخته شده باشد نوشته شده است.

 

EDIT▭dana.BAT⤶

ECHO▭OFF⤶@

MOD▭CON▭LINES=25⤶

C:⤶

CD▭SCHLSAL⤶

DANA⤶

CD\⤶

C: ⤶

CLS→ALT→FILE→SAVE→ALT→FILE→EXIT

حال راست کلیک روی صفحه←NEW←SHORTCUT←BROWSE←مسیردهی به محلی که DANAیاهربرنامه ای که ریخته شده و قصد بچ فایل ساختن از انرا دارید←DANA.EXE یا این شاخه را از بین فایلها پیدا کنید←OK حال ایکن DANA روی صفحه افتاده روی ان راست کلیک کنید و PROPERTISEو از قسمت OPTIONSان DISPLAY را FULLSCREEN کنید.

روش ساختن بچ فایل BAT.FILEاز برنامه راهنمایی:

EDIT▭Ranamaie.BAT⤶

ECHO▭OFF⤶@

MOD▭CON▭LINES=25⤶

C:⤶

CD▭GENEDU⤶

CD▭EDU2⤶

STUD2⤶

CD\⤶

C: ⤶

CLS→ALT→FILE→SAVE→ALT→FILE→EXIT

حال راست کلیک روی صفحه←NEW←SHORTCUT←BROWSE←مسیردهی به محلی که Rahnamaieیاهربرنامه ای که ریخته شده و قصد بچ فایل ساختن از آنرا دارید←rahnamaie.exe یا این شاخه را از بین فایلها پیدا کنید←OK حال ایکن rahnamie روی صفحه افتاده روی ان راست کلیک کنید و PROPERTISEو از قسمت OPTIONSان DISPLAY را FULLSCREEN کنید.

روش فعال نمودن و کار با برنامه omenu

قبل از از شروع لازم است بچ فایل آن را نیز طبق روش قبل ساخته باشید بعد آنرا FULLSCREENنمایید

بعد وارد برنامه OMENUشوید ←طراحی گزارش←F10←حرکت در بین پنجره ها←گزینه اصلاح←F5←واردنمودن شماره دانش اموز←Ctrl+End←Esc(را چند مرتبه بزنید تا از تمام گزینه ها بیرون آید)←f5←f8

F5:گزارش را میسازد

F8:گزارش را چاپ میکند که البته بعد از ردن f5میتوان با زدن Enterانرا در حالت printperview دید.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ساعت 14:30  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
چهل حديث منتخب چهل حديث منتخب مهدی تلخابی دبیرستان ادب رباط کریم
1 قال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ:
لاتُضَيِّعُواصَلوتَكُمْ، فَإ نَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلوتَهُ، حُشِرَ مَعَ قارُونَ وَ هامانَ، وَ كانَ حَقّاً عَلىِ اللّهِ اءنْ يُدْخِلَهُ النّارَمَعَ الْمُنافِقينَ.(78)
ترجمه :
فرمود: نماز را سبك و ناچيز مشماريد، هر كس نسبت به نمازش بى اعتنا باشد و آنرا سبك و ضايع گرداند همنشين قارون و هامان خواهد گشت و حقّ خداوند است كه او را همراه منافقين در آتش داخل نمايد.
2 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ مَشى إ لى مَسْجِدٍ مِنْ مَساجِدِاللّهِ، فَلَهُ بِكُّلِ خُطْوَةٍ خَطاها حَتّى يَرْجِعَ إ لى مَنْزِلِهِ، عَشْرُ حَسَناتٍ، وَ مَحى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ.(79)
فرمود: هر كس قدمى به سوى يكى از مساجد خداوند بردارد، براى هر قدم ثواب ده حسنه مى باشد تا برگردد به منزل خود، و ده خطا از لغزش هايش پاك مى شود، همچنين در پيشگاه خداوند ده درجه ترفيع مى يابد.
3 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : اَلْجُلُوسُ فِى الْمَسْجِدِ لاِنْتِظارِ الصَّلوةِ عِبادَةٌ مالَمْ يَحْدُثْ، قيلَ: يا رَسُولَ اللّهِ وَ مَا الْحَدَثُ؟ قالَ: الْغِيْبَةُ.(80)
ترجمه :
فرمود: نشستن در مسجد جهت انتظار وقت نماز عبادت است تا موقعى كه حَدَثى از او صادر نگردد.
سؤ ال شد: يا رسول اللّه ، منظور از حدث چيست ؟
ترجمه :
فرمود: غيبت و پشت سر ديگران سخن گفتن .
4 ... بَيْنَما رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ جا لِسٌ فِى الْمَسْجِدِ، إ ذْدَخَلَ رَجُلٌ فَقامَ يُصَلّى ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لاسُجُودَهُ، فَقالَ: نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرابِ، لَئِنْ ماتَ هذا وَ هكَذا صَلوتُهُ لَيَمُوتُنَّ عَلى غَيْرِ ديني .(81)
ترجمه :
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در مسجد نشسته بود كه شخصى وارد شد و مشغول نماز گشت و ركوع و سجودش را كامل انجام نداد و عجله و شتاب كرد.
حضرت فرمود: كار اين شخص همانند كلاغى است كه منقار بر زمين مى زند، اگر با اين حالت از دنيا برود بر دين من نمرده است .
5 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : يا اءباذَر، اَلدُّنْيا سِجْنُ الْمُؤْمِن وَ جَنَّةُ الْكافِرِ، وَ ما اءصْبَحَ فيها مُؤْمِنٌ إ لاّ وَ هُوَ حَزينٌ، وَ كَيْفَ لايَحْزُنُ الْمُؤْمِنُ وَ قَدْ اءوَعَدَهُ اللّهُ اءنَّهُ وارِدٌ جَهَنَّمَ.(82)
ترجمه :
فرمود: اى ابوذر، دنيا زندان مؤ من و بهشت كافران است ، مؤ من هميشه محزون و غمگين مى باشد، چرا چنين نباشد و حال آن كه خداوند به او - در مقابل گناهان و خطاهايش - وعده مجازات و دخول جهنّم را داده است .
6 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : شَرُّالنّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْياهُ، وَ شَرُّ مِنْ ذلِكَ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيا غَيْرِهِ.(83)
ترجمه :
فرمود: بدترين افراد كسى است كه آخرت خود را به دنيايش بفروشد و بدتر از او آن كسى خواهد بود كه آخرت خود را براى دنياى ديگرى بفروشد.
7 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : ثَلاثَةٌ اءخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى : اءلضَّلالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ، وَ شَهْوَةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ.(84)
ترجمه :
فرمود: سه چيز است كه از آن ها براى امّت خود احساس خطر مى كنم :
1 گمراهى ، بعد از آن كه هدايت و معرفت پيدا كرده باشند.
2 گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها.
3 مشتهيات شكم ، و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى .
8 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : ثَلاثَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُها وَ لا تُؤَخَّرُ إ لى الاخِرَةِ: عُقُوقُ الْوالِدَيْنِ، وَ الْبَغْيُ عَلَى النّاسِ، وَ كُفْرُ الاْ حْسانِ.(85)
ترجمه :
فرمود : عقاب و مجازات سه دسته از گناهان زودرس مى باشد و به قيامت كشانده نمى شود: ايجاد ناراحتى براى پدر و مادر، ظلم در حقّ مردم ، ناسپاسى در مقابل كارهاى نيك ديگران .
9 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : إ نَّ اءعْجَزَ النّاسِ مَنْ عَجَزَعَنِ الدُّعاءِ، وَ إ نَّ اءبْخَلَ النّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ.(86)
ترجمه :
فرمود: عاجز و ناتوان ترين افراد كسى است كه از دعا و مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشد، و بخيل ترين اشخاص كسى خواهد بود كه از سلام كردن خوددارى نمايد.
10 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : إ ذا تَلاقَيْتُمْ فَتَلاقُوا بِالتَّسْليمِ وَ التَّصافُحِ، وَ إ ذا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِإ لاسْتِغْفارِ.(87)
ترجمه :
فرمود: هنگام بر خورد و ملاقات با يكديگر سلام و مصافحه نمائيد و موقع جدا شدن براى همديگر طلب آمرزش كنيد.
11 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : بَكِرُّوا بِالصَّدَّقَةِ، فَإ نَّ الْبَلاءَ لايَتَخَطاّها.(88)
ترجمه :
فرمود: صبحگاهان حركت و كار خود را با دادن صدقه شروع نمائيد چون كه بلاها و آفت ها را بر طرف مى گرداند.
12 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : يُؤْتَى الرَّجُلُ في قَبْرِهِ بِالْعَذابِ، فَإ ذا اُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَاءسِهِ دَفَعَتْهُ تِلاوَةُ الْقُرْآنِ، وَ إ ذا اُتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، وَ إ ذا اُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إ لىَ الْمَسْجِدِ.(89)
ترجمه :
فرمود: هنگامى كه بدن مرده را در قبر قرار دهند، چنانچه عذاب از بالاى سر بخواهد وارد شود تلاوت قرآنش مانع عذاب مى گردد و چنانچه از مقابل وارد شود صدقه و كارهاى نيك مانع آن مى باشد.
و چنانچه از پائين پا بخواهد وارد گردد، رفتن به سوى مسجد مانع آن خواهد گشت .
13 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : عَلَيْكُمْ بِمَكارِمِ الاْ خْلاقِ، فَإ نَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَني بِها، وَ إ نَّ مِنْ مَكارِمِ الاْ خْلاقِ: اءنْ يَعْفُوَالرَّجُلُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَ يُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ، وَ يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَ اءنْ يَعُودَ مَنْ لايَعُودُهُ.(90)
ترجمه :
فرمود: بر شما باد رعايت مكارم اخلاق ، كه خداوند مرا بر آن ها مبعوث نمود، و بعضى از آن ها عبارتند از:
كسى كه بر تو ظلم كند به جهت غرض شخصى او را ببخش ، كسى كه تو را نسبت به چيزى محروم گرداند كمكش نما، با شخصى كه با تو قطع دوستى كند رابطه دوستى داشته باش ، شخصى كه به ديدار تو نيايد به ديدارش برو.
14 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ وَجَدَ كَسْرَةً اَوْ تَمْرَةً فَاءكَلَهَا لَمْ يُفارِقْ جَوْفَهُ حَتّى يَغْفِرَاللّهُ لَهُ.(91)
ترجمه :
فرمود: هر كس تكّه اى نان يا دانه اى خرما در جائى ببيند، و آن را بردارد و ميل كند، مورد رحمت و مغفرت خداوند قرار مى گيرد.
15 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : ما تَواضَعَ اءحَدٌ إ لاّ رَفَعَهُ اللّهُ.(92)
ترجمه :
فرمود: كسى اظهار تواضع و فروتنى نكرده ، مگر آن كه خداوند متعال او را رفعت و عزّت بخشيده است .
16 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ اءنْظَرَ مُعْسِرا، كانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.(93)
ترجمه :
فرمود: هر كس بدهكار ناتوانى را مهلت دهد براى هر روزش ثواب صدقه در راه خدا ميباشد.
17 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : ما مِنْ هُدْهُدٍ إ لاّ وَ في جِناحِهِ مَكْتُوبٌ بِالِسّرْيانيَّةِ ((آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَريَّةِ)).(94)
ترجمه :
فرمود: هيچ پرنده اى به نام هدهد وجود ندارد مگر آن كه روى بال هايش به لغت سريانى نوشته شده است : آل محمّد (صلوات اللّه عليهم اجمعين ) بهترين مخلوق روى زمين مى باشند.
18 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : يَاءتي عَلىَ النّاسِ زَمانٌ، الصّابِرُ مِنْهُمْ عَلى دينِهِ كَالْقابِضِ عَلىَ الْجَمَرِ.(95)
ترجمه :
فرمود: زمانى بر مردم خواهد آمد كه صبر نمودن در برابر مسائل دين و عمل به دستورات آن همانند در دست گرفتن آتش گداخته است .
19 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : سَيَاءتي زَمانٌ عَلى اُمتَّي يَفِرُّونَ مِنَ الْعُلَماءِ كَما يَفِرُّ الْغَنَمُ مِنَ الذِّئْبِ، إ بْتَلاهُمُ اللّهُ بِثَلاثَةِ اءشْياء: الاْ وَّلُ: يَرَفَعُ الْبَرَكَةَ مِنْ اءمْوالِهِمْ، وَ الثّاني : سَلَّط اللّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطانا جائِرا، وَ الثّالِثُ: يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيا بِلا إ يمانٍ.(96)
ترجمه :
فرمود: زمانى بر امّت من خواهد آمد كه مردم از علماء گريزان شوند همان طورى كه گوسفند از گرگ گريزان است ، خداوند چنين جامعه اى را به سه نوع عذاب مبتلا مى گرداند:
1 بركت و رحمت خود را از اموال ايشان برمى دارد.
2 حكمفرمائى ظالم و بى مروّت را بر آن ها مسلّط مى گرداند.
3 هنگام مرگ و جان دادن ، بى ايمان از اين دنيا خواهند رفت .
20 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : اَلْعالِمُ بَيْنَ الْجُهّالِ كَالْحَىّ بَيْنَ الاْ مْواتِ، وَ إ نَّ طالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُلَهُ كُلُّ شَى ءٍ حَتّى حيتانِ الْبَحْرِ وَ هَوامُّهُ، وَ سُباعُ الْبَرِّ وَ اءنْعامُهُ، فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإ نّهُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ إ نَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَريضَةٌ عَلى كُلِ مُسْلِمٍ.(97)
ترجمه :
فرمود: دانشمندى كه بين گروهى نادان قرار گيرد همانند انسان زنده اى است بين مردگان ، و كسى كه در حال تحصيل علم باشد تمام موجودات برايش طلب مغفرت و آمرزش مى كنند، پس علم را فرا گيريد چون علم وسيله قرب و نزديكى شما به خداوند است ، و فراگيرى علم ، بر هر فرد مسلمانى فريضه است .
21 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ زارَ عالِما فَكَاءنَّما زارَني ، وَ مَنْ صافَحَ عالِما فَكاءنَّما صافَحَني ، وَ مَنْ جالَسَ عالِماً فَكَاءنَّما جالَسَني ، وَ مَنْ جالَسَني فِى الدُّنْيا اءجْلَسْتُهُ مَعى يَوْمَ الْقِيامَةِ.(98)
ترجمه :
فرمود: هر كس به ديدار و زيارت عالم و دانشمندى برود مثل آن است كه مرا زيارت كرده ، هر كه با دانشمندى دست دهد و مصافحه كند مثل آن كه با من مصافحه نموده ، هر شخصى همنشين دانشمندى گردد مثل آن است كه با من مجالست كرده ، و هر كه در دنيا با من همنشين شود، در آخرت همنشين من خواهد گشت .
22 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ اَصابَ مِنْ إ مْرَاءةٍ نَظْرَةً حَراما، مَلاَ اللّهُ عَيْنَيْهِ نارا.(99)
ترجمه :
فرمود: هركس نگاه حرامى به زن نامحرمى بيفكند، خداوند چشم هاى او را پر از آتش مى گرداند.
23 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ تَزَوَّجَ إ مْرَاءةً لِمالِها وَ كَلَهُ اللّهُ إ لَيْهِ، وَ مَنْ تَزَوَّجَها لِجَمالِها رَاءى فيها ما يَكَرَهُ، وَ مَنْ تَزَوَّجَها لِدينِها جَمَعَ اللّهُ لَهُ ذلِكَ.(100)
ترجمه :
فرمود: هر كس زنى را به جهت ثروتش ازدواج كند خداوند او را به همان واگذار مى نمايد، و هر كه با زنى به جهت زيبائى و جمالش ازدواج كند خوشى نخواهد ديد، و كسى كه با زنى به جهت دين و ايمانش تزويج نمايد خداوند خواسته هاى او را تاءمين مى گرداند.
24 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ قَلَّ طَعامُهُ، صَحَّ بَدَنُهُ، وَ صَفاقَلْبُهُ، وَ مَنْ كَثُرَ طَعامُهُ سَقُمَ بَدَنُهَ وَ قَساقَلْبُهُ.(101)
ترجمه :
فرمود: هر كه خوراكش كمتر باشد بدنش سالم و قلبش با صفا خواهد بود، و هر كس خوراكش زياد باشد امراض جسمى بدنش و كدورت ، قلبش را فرا خواهد گرفت .
25 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : لاتُشْبِعُوا، فَيُطْفاء نُورُ الْمَعْرِفَةِ مِنْ قُلُوبِكُمْ.(102)
ترجمه :
فرمود: شكم خود را از خوراك سير و پر مگردانيد، چون كه سبب خاموشى نور عرفان و معرفت در افكار و قلب هايتان مى گردد.
26 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : مَنْ تَوَلّى عَمَلا وَ هُوَيَعْلَمُ اءنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِاءهْلٍ، فَلْيتُبَّوَءُ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ.(103)
ترجمه :
فرمود: هر كه رياست و مسئوليتى را بپذيرد و بداند كه أ هليّت آن را ندارد، در قبر و قيامت جايگاه او پر از آتش خواهد شد.
27 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : إ نَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيُبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعيفِ الَّذي لادينَ لَهُ، فَقيلَ: وَ ما الْمُؤْمِنُ الضَّعيفُ الَّذي لادينَ لَهُ؟
قالَ: اَلذّي لايَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ.(104)
ترجمه :
فرمود: همانا خداوند دشمن دارد آن مؤ منى را كه ضعيف و بى دين است ، سؤ ال شد:
مؤ من ضعيف و بى دين كيست ؟ پاسخ داد: كسى كه نهى از منكر و جلوگيرى از كارهاى زشت نمى كند.
28 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِى ءُ الْخَطيئَةَ، كَما تُطْفِى ءُ الماءُ النّارَ، وَ تَدْفَعُ سَبْعينَ بابا مِنَ الْبَلاءِ.(105)
ترجمه :
فرمود: صدقه اى كه محرمانه و پنهانى داده شود سبب پاكى گناهان مى باشد، همان طورى كه آب ، آتش را خاموش مى كند، همچنين صدقه هفتاد نوع بلا و آفت را بر طرف مى نمايد.
29 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمى مِنَ الطَّعامِ مَخافَةَ الدّاءِ، كَيْفَ لايَحْتمى مِنَ الذُّنُوبِ، مَخافَةَ النّارِ.(106)
ترجمه :
فرمود: تعجّب دارم از كسانى كه نسبت به خورد و خوراك خود اهميّت مى دهند تا مبادا مريض شوند وليكن اهميّتى نسبت به گناهان نمى دهند و باكى از آتش سوزان جهنم ندارند.
30 قالَ صلّى اللّه عليه و آله : حُبُّ الْجاهِ وَ الْمالِ يُنْبِتُ النِّفاقَ فِى الْقَلْبِ، كَما يُنْبِتُ الْماءُ الْبَقْلَ.(107)
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ساعت 14:9  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

احادیثی منتخب از 14معصوم علیه السلام مهدی امامی

دبیرستان ادب رباط کریم

حديث 1 :

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : زهد چيست ؟ فرمود : رغبت به تقوي و بي رغبتي به دنيا .

قيل له - عليه السلام - ما الزهد ؟ قال : الرغبة في التقوي والزهادة في الدنيا .

تحف العقول ، ص 227

حديث 2 :

حضرت رسول (ص) : نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد .

آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان .

صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، ح 89

حديث 3 :

امام سجاد (ع) : سپاس خداي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده ( مبدا هر موجودي است ) و آخر است و پس از او آخري نباشد ( مرجع همه اشياء است )

الحمد لله الاول بلا اول كان قبله ، و الاخر بلا اخر يكون بعده .

صحيفه سجاديه

حديث 4 :

امام علي (ع) : [1] امام عليه السلام فرمود :[2]در فتنه ها همچون شتر کم سن و سال باش نه پشتی که سوار شوند و نه پستانی که بدوشند

1 - قال [ع ] : کن فی الفتنه کابن اللبون لا ظهر فيرک و لا ضرع فيحلب

نهج البلاغه

حديث 5 :

امام حسين (ع) : چگونه با چيزي كه خود در وجودش نيازمند توست ، براي وجود تو دليل آورده شود؟ آيا چيزي هست كه آشكارتر از تو باشد تا وسيله آشكار كردن تو باشد؟ كي پنهاني تا نيازمند دليلي باشي كه بر تو دلالت كند؟ و كي دوري تا آثارت وسيله رسيدن به تو باشند؟ كور باد آن چشمي كه تو را مراقب و نگهبان خود نبيند.

كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك ؟ أ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتي يكون هو المظهر لك ؟ متي غبت حتي تحتاج إلي دليل يدل عليك ؟ و متي بعدت حتي تكون الَثار هي التي توصل إليك ؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا...

دعاي عرفه ، بحار الانوار، ج 98، ص 226

حديث 6 :

امام محمد باقر(ع) : چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

فلرب حريص علي امر من امور الدنيا قد ناله ، فلما ناله كان عليه وبالا و شقي به ، و لرب كاره لامر من امور الاخره قد ناله فسعد به .

حديث 7 :

امام جعفر صادق (ع) : سليمان ديلمي مي گويد : به امام صادق - عليه السلام - عرض كردم فلاني در عبادت و ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .

محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال : قلت لابي عبدالله - عليه السلام - فلان بن عبادته و دينه و فضله ! فقال : كيف عقله ؟ قلت : لا أدري : فقال : ان الثواب علي قدر العقل .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 12

حديث8:

حضرت زهرا (س) : در يكي از روزها ، صبحگاهان امام علي (ع ) فرمود : فاطمه جان آيا غذايي داري تا از گرسنگي بيرون آيم ؟ پاسخ دادند : نه ، به خدايي كه پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزيد سوگند ، دو روز است كه در منزل غذاي كافي نداريم و در اين مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعام ترجيح دادم . امام (ع ) با تأسف فرمودند : فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادي تا به دنبال تهيه غذا بروم ؟ حضرت زهرا (ع ) فرمودند : اي اباالحسن ، من از پروردگار خود حيا مي كنم كه چيزي را كه تو بر آن توان و قدرت نداري ، درخواست نمايم .

أصبح علي بن أبيطالب (ع ) ذات يوم ساغبا ، فقال : يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه ؟ قالت (ع ) : لا والذي أكرم أبي بالنبوة و أكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء ، و ما كان شيء أطعمناه مذ يومين إلا شيء كنت أؤثرك به علي نفسي و علي ابني هذين الحسن و الحسين . فقال علي (ع ) : يا فاطمة ألا كنت أعلمتيني فأبغيكم شيئا ؟ فقالت (ع ) : يا أباالحسن إني لأستحيي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه .

بحار الانوار ، ج 43 ، ص 59

حديث 9 :

امام موسي کاظم(ع) : مصيبت براي شكيبا يكي است و براي بي تابي كننده دوتاست .

المصيبه للصابر واحده و للجازع اثنتان

تحف العقول ، ص 437

حديث 10 :

امام رضا (ع) : مؤمن ، مؤمن واقعي نيست ، مگر آن كه سه خصلت در او باشد : سنتي از پروردگارش و سنتي از پيامبرش و سنتي از امامش . اما سنت پروردگارش ، پوشاندن راز خود است ، اما سنت پيغمبرش ، مدارا و نرم رفتاري با مردم است ، اما سنت امامش صبر كردن در زمان تنگدستي و پريشان حالي است

لا يكون المؤمن مؤمنا حتي تكون فيه ثلاث خصال ، سنة من ربه ، و سنة من نبيه ، و سنة من وليه . فاما السنة من ربه فكتمان سره ، و اما السنة من نبيه فمداراة الناس ، و اما السنة من وليه فالصبر في البأساء و الضراء

حديث 11 :

حضرت امام مهدي (عج) : نفع بردن از من در زمان غيبتم مانند نفع بردن از خورشيد هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ايمني بخش اهل زمين هستم ، همچنانكه ستارگان ايمني بخش اهل آسمانند .

و أما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء .

بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 181

حديث 12 :

حضرت امام هادي (ع) : فروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند .

التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه

المحجة البيضاء ، ج 5 ، ص 225

حديث 1 :

: جدال مكن تا احترامت برود ، و شوخي مكن تا بر تو گستاخ شوند .

لا تمار فيذهب بهاؤك ، و لاتمازح فيجترأ عليك

تحف العقول ، ص 516

حديث 13 :

حضرت امام جواد (ع) : صبر را بالش كن ، و فقر را در آغوش گير ، و شهوات را به دور انداز ، و با هواي نفس مخالفت كن ، و بدان كه در برابر ديده خدايي ، پس بنگر كه چگونه اي .

توسد الصبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوي ، و اعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون

تحف العقول ، ص 478

حديث 14 :

حضرت امام جواد (ع) : سه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشميان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت كردن ، 3 - و توكل بر خدا در هنگام تصميم گيري .

ثلاث من كن فيه لم يندم : ترك العجلة ، و المشورة ، و التوكل علي الله عند العزم

مسند الامام الجواد ، ص 247

حديث 2 :

: هر كه به نشستن در جاهاي معمولي مجلس پسنده كند ، خدا و فرشتگان بر او رحمت مي فرستند تا برخيزد .

من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله و ملائكته يصلون عليه حتي يقوم

تحف العقول ، ص 516

حديث 15 :

حضرت امام هادي (ع) : براي خداوند بقعه هايي است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاي دعاكننده را به اجابت رساند ، و حائر حسين (ع ) يكي از آنهاست .

إن لله بقاعا يحب أن يدعي فيها فيستجيب لمن دعاه ، و الحير منها

تحف العقول ، ص 510

حديث 16 :

حضرت امام مهدي (عج) : تصرف كردن در مال ديگري بدون اجازه صاحبش جايز نيست .

لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه .

وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 309

حديث 17 :

امام رضا (ع) : پنهان كننده كار نيك ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و آشكار كننده كار بد سرافكنده است ، و پنهان كننده كار بد آمرزيده است

المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة ، و المذيع بالسيئة مخذول ، و المستتر بالسيئة مغفور له

حديث 18 :

امام موسي کاظم(ع) : كم گويي ، حكمت بزرگي است ، بر شما باد به خموشي كه آسايش نيكو و سبكباري و سبب تخفيف گناه است .

قله المنطق حكم عظيم ، فعليكم بالصمت فانه دعه حسنه و قله وزر و خفه من الذنوب

حديث 19 :

حضرت زهرا (س) : كسي كه عبادتهاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترين مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد .

من أصعد إلي الله خالص عبادته ، أهبط الله عزوجل إليه أفضل مصلحته .

بحار الانوار ، ج 70 ، ص 249

حديث 20 :

امام جعفر صادق (ع) : عاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست .

أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 27

حديث 21 :

امام محمد باقر(ع) : تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوصيك بخمس : ان ظلمت فلا تظلم ، و ان خانوك فلا تخن ، و ان كذبت فلا تغضب ، و ان مدحت فلا تفرح ، و ان ذممت فلا تجزع

حديث 22 :

امام حسين (ع) : چه دارد آن كس كه تو را ندارد؟ و چه ندارد آن كه تو را دارد؟ آن كس كه به جاي تو چيز ديگري را پسندد و به آن راضي شود، مسلما زيان كرده است .

ماذا وجد من فقدك ؟ و ما الذي فقد من وجدك ؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا.

دعاي عرفه ، بحار الانوار، ج 98، ص 228

حديث 23 :

امام علي (ع) : [3] هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقير کرده . [4] و کسیکه ناراحتيهايش را فاش کند به ذلت خويش راضی شده . و کسیکه زبانش را بر خود امير کند شخصيت خود را پايمال کرده است .

2 - و قال [ع ] : ازری بنفسه من استشعر الطمع ، و رضی بالذل من کشف عن ضره ، و هانت عليه نفسه من امر عليها لسانه

نهج البلاغه

حديث 24 :

امام سجاد (ع) : خدايي كه ديده هاي بينندگان از ديدنش ( در دنيا و آخرت ) ناتوانند ( محال است او را ببينند ، چون آنچه به چشم سر ديده مي شود بايستي در مكان و جايي باشد ، و محتاج به مكان جسم است و خداي تعالي جسم نيست ) و انديشه هاي وصف كنندگان از عهده وصفش برنيايند ( هرچه كوشند نمي توانند به طوري كه شايسته است او را وصف نمايند ، چنان كه حضرت سيدالمرسلين - صلي الله عليه و آله - فرمود : لا احصي ثناء عليك ، انت كما اثنيت علي نفسك يعني من را توانايي مدح و ثناي تو نيست ، تو خود بايد ثناگوي ذات اقدس خويش باشي ، و حضرت سيد الواصيين اميرالمؤمنين - عليه السلام - فرمود : هو فوق ما يصفه الواصفون يعني او برتر و بالاتر است از آنچه وصف كنندگان او را بستايند )

الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين ، و عجزت عن نعته اوهام الواصفين .

صحيفه سجاديه

حديث 25 :

حضرت رسول (ص) : منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است .

أبغض الحلال الي الله الطلاق .

سنن ابي داود ، كتاب الطلاق ، ح 1863

حديث 26 :

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : مروت چيست ؟ فرمود : حفظ دين ، عزت نفس ، نرمش ،احسان ، پرداخت حقوق و اظهار دوستي نسبت به مردم .

قيل له - عليه السلام - ما المروة ؟ قال : حفظ الدين واعزاز النفس ولين الكنفوتعهد الصنيعة واداء الحقوق والتحبب الي الناس .

تحف العقول ، ص 227

حديث 27 :

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : كرم چيست ؟ فرمود : بخشش پيش از خواهش و اطعام در قحطي .

قيل له - عليه السلام - ما الكرم ؟ قال : الابتداء بالعطية قبل المسألة واطعامالطعام في المحل .

تحف العقول ، ص 227

حديث 28 :

حضرت رسول (ص) : فرزند آدم وقتي تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت يك روز خويش راداري ، جهانگر مباش .

ابن آدم اذا اصبحت معافي في بدنك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلي الدنياالعفاء .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 782 ، ح 8740

حديث 29 :

امام سجاد (ع) : به قدرت و توانايي خود آفريدگان را آفريد ، و آنان را به اراده و خواست خويش به وجود آورد بي اين كه از روي مثال و نمونه اي باشد ( چون هميشه خداوند بوده و ديگري جز او نبوده كه نمونه به دست داده باشد )

ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا ، و اخترعهم علي مشيته اختراعا .

صحيفه سجاديه

حديث 30 :

امام علي (ع) : [5] بخل ننک است و ترس نقصان [6] و فقر شخص زيرک را ازبيان دليلش گنگ مي سازد . و شخصی که فقير است در شهرش غريب است .

3 - وقال [ع ] : البخل عار ، و الجبن منقصه ، و الفقر يخرس الفطن عن حجته ، و المقل غريب فی بلدته

نهج البلاغه

حديث 31 :

امام حسين (ع) : كساني كه رضايت مخلوق را به بهاي غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.

لا أفلح قوم إشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق .

مقتل خوارزمي ، ج 1، ص 239

حديث 32 :

امام محمد باقر(ع) : سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

خذوا الكلمه الطيبه ممن قالها و ان لم يعمل بها

بحارالانوار ، دار احياء التراث العربي ، ج 75 ، ص 170

حديث 33 :

امام جعفر صادق (ع) : پيامبر خدا (ص ) فرموده است : ما گروه پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئيم .

قال رسول الله (ص ) : إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نكلم الناس علي قدر عقولهم .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 27

حديث 34 :

حضرت زهرا (س) : پاداش خوشرويي در برابر مؤمن بهشت است ، و خوشرويي با دشمن ستيزه جو ، انسان را از عذاب آتش باز مي دارد .

بشر في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنة ، و بشر في وجه المعاند المعادي يقي صاحبه عذاب النار .

بحار الانوار ، ج 75 ، ص 401

حديث 35 :

امام موسي کاظم(ع) : از شوخي خودداري كن زيرا شوخي جلوه معنوي ترا مي زدايد .

اياك و المزاح فانه يذهب بنور ايمانك

بحاالانوار ، ج 78 ، ص 321

حديث 36 :

امام رضا (ع) : از اخلاق پيامبران ، نظافت و پاكيزگي است

من أخلاق الانبياء التنظف

حديث 37 :

حضرت امام مهدي (عج) : من ذخيره خدا در روي زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم .

أنا بقية الله في أرضه و المنتقم من أعدائه .

تفسير نورالثقلين ، ج 2 ، ص 392

حديث 38 :

حضرت امام هادي (ع) : هر كس از خدا بترسد ، مردم از او بترسند ، و هر كه خدا را اطاعت كند ، از او اطاعت كنند ، و هر كه مطيع آفريدگار باشد، باكي از خشم آفريدگان ندارد ، و هر كه خالق را به خشم آورد بايد يقين كند كه به خشم مخلوق دچار مي گردد .

من التقي الله يتقي ، و من أطاع الله يطاع ، و من أطاع الخالق لم يبال سخط المخلوقين . و من أسخط الخالق فلييقن أن يحل به سخط المخلوقين

تحف العقول ، ص 510

حديث 3 :

: از گناهاني كه آمرزيده نشود اين است كه گفته شود : كاش بجز بر اين گناه مؤاخذه نشوم .

من الذنوب التي لاتغفر : ليتني لا أؤاخذ الا بهذا

تحف العقول ، ص 517

حديث 39 :

حضرت امام جواد (ع) : جان و دارايي ما، از بخششهاي گواراي خداست و عاريه سپرده اوست ، تا آنجا كه از آن بهره مند شويم مايه خوشي و شادي است ، و آنچه از آن برگرفته شود اجر و ثواب است ، پس هر كه جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضايع شده و پناه به خدا از آن .

ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنيئة ، و عواريه المستودعة ، يمتع بما متع منها في سرور و غبطة ، و يأخذ ما أخذ منها في أجر و حسبة ، فمن غلب جزعه علي صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلك

تحف العقول ، ص 479

حديث40:

حضرت امام جواد (ع) : كسي كه در امري حاضر باشد و آن را ناخوش دارد ، چون كسي است كه غائب بوده . و هر كه در امري حاضر نباشد ولي بدان رضايت دهد ، مانند كسي است كه خود در آن بوده .

من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه ، و من غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده

تحف العقول ، ص 479

حديث 41 :

: شرك در ميان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سياه در شب تار نهانتر است .

الإشراك في الناس أخفي من دبيب النمل علي المسح الأسود في الليلة المظلمة

تحف العقول ، ص 517

حديث 42 :

حضرت امام هادي (ع) : كسي كه چهل روز گوشت نخورد بدخلقي پيدا كند ، و كسي كه چهل روز پي در پي نيز گوشت بخورد اخلاقش بد مي شود .

من ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه ، و من أكل اللحم أربعين صباحا ساء خلقه

بحار الانوار ، ج 56 ، ص 326

حديث 43 :

حضرت امام مهدي (عج) : ملعون است ، ملعون است كسي كه نماز مغربش را به تأخير بيندازد ، تا زماني كه ستارگان آسمان پديدار شوند .

ملعون ملعون من أخر المغرب إلي أن تشتبك النجوم .

بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 15

حديث 44 :

امام رضا (ع) : امين به تو خيانت نكرده ( و نمي كند ) و ليكن ( تو ) خائن را امين تصور نمودي

لم يخنك الامين ، ولكن ائتمنت الخائن

حديث 45 :

امام موسي کاظم(ع) : مشورت با خردمند خيرخواه ، يمن و بركت و رشد و توفيق از جانب خداست ، چون خردمند خيرخواه به تو نظري داد ، مبادا مخالفت كني كه مخالفتش هلاكت بار است .

مشاوره العاقل الناصح يمن و بركه و رشد و توفيق من الله ، فاذا اشار عليك العاقل الناصح فاياك و الخلاف ، فان في ذلك العطب

حديث 46 :

حضرت زهرا (س) : حضرت فاطمه سلام الله عليها به پدر گرامي شان عرض كردند : اي رسول خدا زنان قريش به منزل من وارد شدند و گفتند : پيامبر تو را همسر كسي قرار داد كه سرمايه اي ندارد . رسول اكرم صلي الله عليه و آله در جواب فرمودند : قسم به خدا دخترم ، در خيرخواهي تو كوتاهي نكرده ام كه تو را به اولين مسلمان و عالمترين و بردبارترين اشخاص تزويج نموده ام . دخترم ، همانا اي عزوجل نگاهي به زمين افكند و از اهل آن دو نفر را برگزيد، كه يكي از آن دو را پدرت و ديگري را شوهرت قرار داد .

قالت فاطمة سلام الله عليها : يا رسول الله دخل علي نساء من قريش و قلن لي زوجك رسول الله من فقير لا مال له . فقال صلي الله عليه و آله لها : و الله يا بنية ما ألوتك نصحا أن زوجتك أقدمهم سلما و أكثرهم علما و أعظمهم حلما . يا بنية إن الله عزوجل اطلع إلي الأرض اطلاعة فاختار من أهلها رجلين ، فجعل أحدهما أباك و الَخر بعلك .

بحار الانوار ، ج 43 ، ص 133

حديث 47 :

امام جعفر صادق (ع) : شخصي از امام صادق - عليه السلام - پرسيد عقل چيست ؟ فرمود : چيزي است كه به وسيله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آيد . آن شخص گويد : گفتم پس آنچه معاويه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نيرنگ است ، آن شيطنت است ، آن نمايش عقل را دارد ، ولي عقل نيست .

قال رجل له - عليه السلام - ما العقل ؟ قال : ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان . قال : قلت : فالذي كان في معاوية ؟ فقال : تلك النكراء ، تلك الشيطنة ، وهي شبيهة بالعقل ، و ليست بالعقل .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 11

حديث 48 :

امام محمد باقر(ع) : چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

ما شيب شي ء بشي ء احسن من حلم بعلم

بحارالانوار ، دار احياء التراث العربي ، ج 75 ، ص 172

حديث 49 :

امام حسين (ع) : هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد.

لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.

بحار الانوار، ج 44، ص 192

حديث 50 :

امام علي (ع) : [7] ناتوانی آفت است . و شکيبائی شجاعت .و زهد ثروت [8] و تقوی سپر و بهترين همنشين رضايت و خشنودی است .

4 - و قال [ع ] : العجز آفه ، و الصبر شجاعه ، و الزهد ثروه ، و الورع جنه ، و نعم القرين الرضی

نهج البلاغه

حديث 51 :

امام سجاد (ع) : سپس آنان را در راه اراده و خواست خويشتن روان گردانيد ، و در راه محبت و دوستي به خود ( كه غريزه هر موجودي است ، چنان كه در قرآن كريم سوره 17 ، آيه 44 فرموده : و ان من شي ء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني موجودي نيست جز آن كه ذكرش تسبيح و ستايش خداست ، ولي شما تسبيح ايشان را در نمي يابيد ) برانگيخت ، در حالي كه توانايي ندارند تأخير نمايند آنچه را كه ايشان را به آن جلو انداخته ، و نمي توانند پيش اندازند آنچه را كه ايشان را از آن عقب خواسته ( از آنچه براي آنان تعيين نموده تجاوز نمي توانند كرد ، و اين با استطاعت و توانا بودن در انجام عمل نيك و بد منافات ندارد ، زيرا معني فرمايش امام - عليه السلام - در ظاهر آن است كه خداي تعالي هرگاه چيزي اراده نمود غير آن واقع نمي شود )

ثم سلك بهم طريق ارادته ، و بعثهم في سبيل محبته ، لا يملكون تاخيرا عما قدمهم اليه ، و لا يستطيعون تقدما الي ما اخرهم عنه .

صحيفه سجاديه

حديث 52 :

حضرت رسول (ص) : فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسترس خود داري و در پي آنچه تو را به طغيان وا مي دارد روز ميگذاري ، به اندك قناعت نميكني و از بسيار سير نمي شوي .

ابن آدم عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يطغيك لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 782 ، ح 8740

حديث 53 :

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد بخل چيست ؟ فرمود : آنچه در كف داري شرف بداني ، و آنچه انفاق كني تلف شماري .

قيل له - عليه السلام - ما الشح ؟ قال : أن تري ما في يدك شرفا وما أنفقته تلفا .

تحف العقول ، ص 227

حديث 54 :

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : بي نيازي چيست ؟ فرمود : رضايت نفس به آنچه برايش قسمت شده ، هر چند كم باشد .

قيل له - عليه السلام - ما الغني ؟ قال : رضي النفس بما قسم لها وإن قل .

تحف العقول ، ص 228

حديث 55 :

حضرت رسول (ص) : از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق رااز حق دار دريغ نميدارد .

اتق دعوة المظلوم فإنما يسال الله حقه وان الله لن يضيع لذي حق حقه .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 507 ، ح 7650

حديث 56 :

حضرت امام جواد (ع) : سه چيز است كه بنده را به رضوان خدا مي رساند : 1 - زيادي استغفار ، 2 - نرمخويي ، 3 - صدقه بسيار دادن .

ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالي : كثرة الاستغفار ، و لين الجانب ، و كثرة الصدقة

مسند الامام الجواد ، ص 247

حديث 57 :

امام سجاد (ع) : و از رزقي كه عطا فرموده هر جانداري را روزي معلومي قرار داده است ( چنان كه در قرآن كريم سوره 43 ، آيه 32 فرموده : نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا " ما روزي ايشان را در زندگاني دنيا بينشان تقسيم و پخش نموده ايم " به طوري كه ) به هر كس از آنان فراخي و فراواني داده كاهنده اي نمي كاهد ، و هر كه را كاسته افزاينده اي نمي افزايد ( جز خداوند سبحان توانا نيست كه آن را زياد و كم گرداند ، بنابراين نبايد براي به دست آوردن روزي از جاده درستي و پرهيزكاري بيرون رفت و گرد حرام گشت كه آنچه قسمت و بهره است از راه حلال خواهد رسيد ، و بايد دانست كه حرام روزي اي كه خداي تعالي قرار داده نيست ، پس آنكه هميشه حرام مي خورد از روزي مقسوم خود چشم پوشيده و خداوند آن را حبس نموده كه اگر شكيبايي نموده گرد حرام نمي گشت حتما آنچه در خور حال اوست به وي مي رسيد )

و جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه ، لا ينقص من زاده ناقص ، و لا يزيد من نقص منهم زائد .

صحيفه سجاديه

حديث 58 :

امام علي (ع) : [9] علم ميراث گرانبهائی است و آداب لباس فاخر و زينتي است و فکر آئينه ای است صاف .

5 - و قال [ع ] : العلم وراثه کريمه ، و الاداب حلل مجدده ، و الفکرمرآه صافيه

نهج البلاغه

حديث 59 :

امام حسين (ع) : خداوند متعال فرموده است : "مردان و زنان مؤمن دوست يكديگرند، امر به نيكي و نهي از بدي مي كنند". خداوند نخست امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان يك فريضه از سوي خودش ذكر كرده است ، زيرا او آگاه است كه اگر اين وظيفه اجرا شود، وظايف ديگر همه ، چه سخت و چه آسان انجام مي گيرد، زيرا امر به معروف و نهي از منكر دعوت به اسلام مي كند و حقوق ستم ديدگان را بازمي ستاند و با ستمگران به مخالفت برمي خيزد...

قال (الله ): "ألمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر". فبدأ الله بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت و أقيمت إستقامت الفرائض كلها هينها و صعبها، و ذلك أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر دعاء إلي الاسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم ...

تحف العقول ، ص 237

حديث 60 :

امام محمد باقر(ع) : نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

الكمال كل الكمال التفقه في الدين و الصبر علي النائبه و تقدير المعيشه .

حديث 61 :

امام جعفر صادق (ع) : ابن سنان گويد به حضرت صادق - عليه السلام - عرض كردم : مردي هست عاقل كه گرفتار وسواس در وضو و نماز مي باشد : فرمود چه عقلي كه فرمانبري شيطان مي كند ؟ گفتم : چگونه فرمان شيطان مي برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه اي كه به او دست مي دهد از چيست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شيطان است .

عبدالله بن سنان قال : ذكرت لابي عبدالله - عليه السلام - رجلا مبتلي بالوضوء و الصلاة و قلت : هو رجل عاقل ، فقال : أبو عبدالله و أي عقل له و هو يطيع الشيطان ؟ فقلت له : و كيف يطيع الشيطان ؟ فقلت له : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فانه يقول لك من عمل الشيطان .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 13

حديث 62 :

حضرت زهرا (س) : ما اهل بيت رسول خدا ، وسيله ارتباط خدا با مخلوقات و برگزيدگان خداييم ، ما جايگاه پاك خدا و دليلهاي روشن او و وارثان پيامبران الهي مي باشيم .

و نحن وسيلته في خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته في غيبه و نحن ورثة أنبيائه .

شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد ، ج 16 ، ص 211

حديث 63 :

امام موسي کاظم(ع) : چيزي نيست كه چشمانت آن را بنگرد ، مگر آن كه در آن پند و اندرزي است .

ما من شي ء تراه عيناك الا وفيه موعظه

بحاالانوار ، ج 78 ، ص 319

حديث 64 :

امام رضا (ع) : برادر بزرگتر به منزله پدر است

الأخ الأكبر بمنزلة الأب

حديث 65 :

حضرت امام مهدي (عج) : هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان را به خاك نمي مالد ، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاك بمال .

ما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة ، فصلها و أرغم أنف الشيطان .

بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 182

حديث 66 :

حضرت امام هادي (ع) : به راستي كه خدا ، جز بدانچه خودش را وصف كرده ، وصف نشود. كجا وصف شود آنكه حواس از دركش عاجز است ، و تصورات به كنه او پي نبرد ، و در ديده ها نگنجد ؟ او با همه نزديكي اش دور است و با همه دوري اش نزديك . كيفيت و چگونگي را پديد كرده ، بدون اينكه خود كيفيت و چگونگي داشته باشد . مكان را آفريده بدون اينكه خود مكاني داشته باشد . او از چگونگي و مكان بر كنار است . يكتاي يكتاست ، شكوهش بزرگ و نامهايش پاكيزه است .

إن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ، و أني يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه و الاوهام أن تناله و الخطرات أن تحده و الأبصار عن الإحاطة به . نأي في قربه و قرب في نأيه ، كيف الالكيف بغير أن يقال : كيف ، و اين الأين بلا أن يقال : أين ، هو منقطع الكيفية و الأينية ، الواحد الأحد ، جل جلاله و تقدست أسماؤه

تحف العقول ، ص 510

حديث 67 :

: نسبت بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا ، از سياهي چشم به سفيديش نزديكتر است .

بسم الله الرحمن الرحيم أقرب الي اسم الله الأعظم من سواد العين الي بياضها

تحف العقول ، ص 517

حديث 68 :

: دوستي نيكان به نيكان ثواب است براي نيكان ، و دوستي بدان به نيكان بزرگواري است براي نيكان ، و دشمني بدان با نيكان زينتي است براي نيكان ، و دشمني خوبان با بدان رسوايي است براي بدان .

حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار ، و حب الفجار للأبرار فضيلة للأبرار ، و بغض الفجار للأبرار زين للأبرار ، و بغض الأبرار للفجار خزي علي الفجار

تحف العقول ، ص 517

حديث 69 :

حضرت امام هادي (ع) : هر كه بر طريق خداپرستي محكم و استوار باشد ، مصائب دنيا بر وي سبك آيد ، گر چه تكه تكه شود .

من كان علي بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا و لو قرض و نشر

تحف العقول ، ص 511

حديث 70 :

حضرت امام مهدي (عج) : ملعون است ، ملعون است ، كسي كه نماز صبحش را به تأخير بيندارد ، تا زماني كه ستارگان آسمان محو شوند .

ملعون ملعون من أخر الغداة إلي أن تنقضي النجوم .

بحارالأنوار ، ج 52 ، ص 16

حديث 71 :

امام رضا (ع) : دوست هركس عقل او ، و دشمنش جهل اوست

صديق كل امرء عقله و عدوه جهله

حديث 72 :

امام موسي کاظم(ع) : همانا براي خداوند بر مردم دو حجت است ، حجت آشكار و حجت پنهان ، اما حجت آشكار عبارت است از : رسولان و پيامبران و امامان ، و حجت پنهاني عبارت است از عقول مردمان .

ان لله علي الناس حجتين ، حجه ظاهره و حجه باطنه ، فاما الظاهره فالرسل و الانبياء و الائمه ، و اما الباطنه فالعقول

حديث 73 :

حضرت زهرا (س) : خداوند اطاعت و پيروي از ما اهل بيت (ع ) را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت اسلامي ، و امامت و رهبري ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است .

فجعل الله ... طاعتنا نظاما للملة و إمامتنا أمانا من الفرقة .

احتجاج طبرسي ، ايران : انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258

حديث 74 :

امام جعفر صادق (ع) : پيامبر خدا فرموده است : اي علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .

قال - عليه السلام - : قال رسول الله : يا علي لا فقر أشد من الجهل ، لا مال أعود من العقل .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

حديث 75 :

امام محمد باقر(ع) : سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به ناداني رفتار شود ، بردباري كني .

ثلاثه من مكارم الدنيا و الاخره : ان تعفو عمن ظلمك ، و تصل من قطعك ، و تحلم اذا جهل عليك .

حديث 76 :

امام حسين (ع) : اي مردم ! رسول خدا فرمود: هر كس سلطان زورگويي را ببيند كه حرام خدا را حلال نموده ، پيمان الهي را مي شكند و با سنت و قوانين رسول خدا از در مخالفت در آمده و در ميان بندگان خدا، راه گناه و معصيت و ستم و دشمني را در پيش مي گيرد، ولي با عمل يا سخن اظهار مخالفت نكند، بر خداوند است كه او را در محل و جايگاه آن سلطان ظالم قرار دهد.

أيها الناس إن رسول الله (ص ) قال من رأي سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقا علي الله أن يدخله مدخله .

مقتل خوارزمي ، ج 1، ص 234

حديث 77 :

امام علي (ع) : [10]سينه شخص عاقل صندوق اسرار اوست [11] و خوشروئی دام محبت است و تحمل ناراحتي ها قبر عيوب است . [1] و نقل شده که در اين باره نيز چنين فرموده است : سؤال و پرسش وسيله پوشاندن عيبها است . [2] و آن کس که از خود راضی باشد خشمگين بر او زياد خواهد بود .

6 - و قال [ع ] : صدر العاقل صندوق سره ، و البشاشه حباله الموده والاحتمال قبر العيوب وروی انه قال فی العباره عن هذا المعنی ايضا المساله خباء العيوب ، و من رضی عن نفسه کثر الساخط عليه

نهج البلاغه

حديث 78 :

امام سجاد (ع) : پس از آن براي او ( هر يك از ايشان ) در زندگي مدتي معلوم تعيين و پاياني معين قرار داده ( معلوم نموده هر يك از ايشان تا چه مدتي خواهد زيست ) كه با روزهاي زندگيش به سوي آن پايان گام برمي دارد ، و با سالهاي روزگارش به آن نزديك مي شود تا چون به پايانش نزديك شود ، و حساب عمر و زندگيش را تمام بستاند ، او را به آنچه خوانده از پاداش سرشار ( بهشت ) يا كيفر ترسناك خود ( دوزخ ) فراگيرد ( در اينجا از قرآن كريم سوره 53 ، آيه 31 اقتباس و استفاده نموده فرمود : ليجزي الذين اساؤا بما عملوا و يجزي الذين احسنوا بالحسني يعني ) تا كساني را كه با كردارشان بد كرده و آنان را كه با رفتار شايسته نيكويي نموده اند جزا دهد

ثم ضرب له في الحيوة اجلا موقوتا ، و نصب له امدا محدودا ، يتخطأ اليه بايام عمره ، و يرهقه باعوام دهره ، حتي إذا بلغ اقصي اثره ، و استوعب حساب عمره ، قبضه الي ما ندبه اليه من موفور ثوابه ، أو محذور عقابه ، ليجزي الذين اساؤا بما عملوا و يجزي الذين احسنوا بالحسني .

صحيفه سجاديه

حديث 79 :

حضرت امام جواد (ع) : از همراهي و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهيز ، زيرا كه او مانند شمشير برهنه است كه ظاهرش نيكو و اثرش زشت است .

إياك و مصاحبة الشرير ، فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره و يقبح أثره

مسند الامام الجواد ، ص 243

حديث 80 :

حضرت رسول (ص) : از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد كه مايه ويراني است .

اتقوا الحجر الحرام في البنيان فانه اساس الخراب .

كنز العمال ، ج 15 ، ص 405 ، ح 41575

حديث 81 :

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : فقر چيست ؟ فرمود : حرص به هر چيز .

قيل له - عليه السلام - ما الفقر ؟ قال : شره النفس الي كل شيء .

تحف العقول ، ص 228

حديث 82 :

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : شرف چيست ؟ فرمود : موافقت با دوستان و حفظ همسايگان .

قيل له - عليه السلام - ما الشرف ؟ قال : موافقة الاخوان وحفظ الجيران .

تحف العقول ، ص 228

حديث 83 :

حضرت رسول (ص) : از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا مي نگرد .

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله .

سنن ترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، ح 3052

حديث 84 :

حضرت امام جواد (ع) : پس انداختن توبه فريب خوردن است .

تأخير التوبة اغترار

تحف العقول ، ص 480

حديث 85 :

امام سجاد (ع) : و اين جزا ( كيفر و پاداش ) با عدالت و درستي از اوست ( از هر عيب و نقصي ) منزه و پاك است نامهاي او ، و نعتها و بخششهايش ( براي همه ) پي در پي است ( به كسي ظلم و ستم روا ندارد ، بلكه هر چه كند طبق حكمت و مصلحت است ، از اين رو چنان كه در قرآن كريم سوره 21 ، آيه 23 است : لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون يعني ) از او نپرسند آنچه را كه بجا مي آورد و از ( گفتار و كردار ) ديگران باز پرسند

عدلا منه ، تقدست اسماؤه ، و تظاهرت الاؤه ، لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون .

صحيفه سجاديه

حديث 86 :

امام علي (ع) : [3] صدقه و کمک به نيازمندان داروی مؤثری است . و اعمال بندگان در اين دنيا نصب العين آنها در آخرت خواهد بود .

7 - و قال [ع ] : الصدقه دواء منجح ، و اعمال العباد فی عاجلهم ، نصب اعينهم فی آجالهم

نهج البلاغه

حديث 87 :

امام حسين (ع) : مردم برده و بنده دنيا هستند، و دين لعابي است كه تا وسايل زندگي فراهم است ، به دور زبان مي گردانند، ولي وقتي دوران آزمايش فرا رسد، دينداران كمياب مي شوند.

إن الناس عبيد الدنيا، و الدين لعق علي ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون .

بحار الانوار، ج 78، ص 117

حديث 88 :

امام محمد باقر(ع) : خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .

ان الله كره الحاح الناس بعضهم علي بعض في المساله و احب ذلك لنفسه

حديث 89 :

امام جعفر صادق (ع) : كسي كه تعقل نكند رستگار نمي شود .

لا يفلح من لا يعقل .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 31

حديث 90 :

حضرت زهرا (س) : پيامبر (ص ) و علي (ع ) دو پدر امت اسلام مي باشند ، كه اگر مردم از آنان پيروي كنند ، كجي ها و انحرافاتشان را اصلاح نموده و آنها را از عذاب جاويدان نجات مي دهند ، و اگر همراه و ياورشان باشند نعمتهاي هميشگي خداوندي را ارزانيشان مي دارند .

أبوا هذه الأمة محمد و علي ( عليهما السلام ) يقيمان أودهم و ينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما ، و يبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما .

بحار الانوار ، ج 23 ، ص 259

حديث 91 :

امام موسي کاظم(ع) : صبر بر تنهايي ، نشانه قوت عقل است ، هر كه از طرف خداوند تبارك و تعالي تعقل كند از اهل دنيا و راغبين در آن كناره گرفته و بدانچه نزد پروردگارش است رغبت نموده ، و خداوند در وحشت انيس اوست و در تنهايي يار او ، و در نداري توانگري او و در بي تيره و تباري عزت او .

الصبر علي الوحده علامه قوه العقل ، فمن عقل عن الله تبارك و تعالي اعتزل اهل الدنيا و الراغبين فيها و رغب فيما عند ربه ، و كان الله انسه في الوحشه ، و صاحبه في الوحده ، و غناه في العيله ، و معزه في غير عشيره

حديث 92 :

امام رضا (ع) : دوستي با مردم ، نيمي از عقل است

التودد الي الناس نصف العقل

حديث 93 :

حضرت امام مهدي (عج) : هر يك از پدرانم بيعت يكي از طاغوتهاي زمان به گردنشان بود ، ولي من در حالي قيام خواهم كرد كه بيعت هيچ طاغوتي به گردنم نباشد .

إنه لم يكن أحد من آبائي إلا و قد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه و إني أخرج حين أخرج و لا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي .

بحارالأنوار ، ج 53 ، ص 181

حديث 94 :

حضرت امام هادي (ع) : اگر بگويم كسي كه تقيه را ترك كند مانند كسي است كه نماز را ترك كرده ، راست گفته ام .

لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا

تحف العقول ، ص 511

 

حديث 95 :

حضرت امام هادي (ع) : شخص شكرگزار ، به سبب شكر ، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتي كه باعث شكر شده است . زيرا نعمت ، كالاي دنياست و شكرگزاري ، نعمت دنيا و آخرت است .

الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر ، لأن النعم متاع و الشكر نعم و عقبي

تحف العقول ، ص 512

حديث 96 :

حضرت امام مهدي (عج) : من آخرين جانشين پيامبر هستم ، و به وسيله من است كه خداوند بلا را از خاندان و شيعيانم دور مي سازد.

أنا خاتم الأوصياء و بي يدفع الله البلاء عن أهلي و شيعتي .

بحارالأنوار ، ج 52 ، ص 30

حديث 97 :

امام رضا (ع) : به درستي كه خداوند ، سر و صدا و تلف كردن مال و پر خواهشي را دوست ندارد

إن الله يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السؤال

حديث 98 :

امام موسي کاظم(ع) : براي هر چيزي دليلي بايد ، و دليل خردمند تفكر است ، و دليل تفكر خاموشي .

لكل شي ء دليل ، و دليل العاقل التفكر ، و دليل التفكر الصمت

تحف العقول ، ص 406

حديث 99 :

حضرت زهرا (س) : از حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) روايت شده كه رسول خدا فرمودند : امام همچون كعبه است كه بايد به سويش روند ، نه آنكه ( منتظر باشند تا ) او به سوي آنها بيايد .

قالت فاطمة ( عليها السلام ) : قال رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) : " مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتي و لا تأتي " .

بحار الانوار ، ج 36 ، ص 353

حديث 100 :

امام جعفر صادق (ع) : ميان ايمان و كفر فاصله اي جز كم عقلي نيست . عرض شد : چگونه اي پسر پيغمبر ؟ فرمود : بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق مي شود ، در صورتي كه اگر با خلوص نيت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزديكتر از آن وقت به او رسد .

ليس بين الايمان و الكفر الا قلة العقل قيل : و كيف ذاك يا ابن رسول الله ؟ قال : إن العبد يرفع رغبته الي مخلوق فلو أخلص نيته لله لأتاه الذي يريد في أسرع من ذلك .

اصول كافي ، ج 1 ، ص 32 - 33

حديث 101 :

امام محمد باقر(ع) : دانشمندي كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .

عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد

بحارالانوار ، دار احياء التراث العربي ، ج 75 ، ص 173

حديث102:

امام حسين (ع) : كسي كه بخواهد از راه گناه به مقصدي برسد ، ديرتر به آروزيش مي رسد و زودتر به آنچه مي ترسد گرف تار مي شود .

من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو و أسرع لما يحذر.

بحار الانوار، ج 78، ص 120

حديث 103 :

امام علي (ع) : [4]تعجب کنيد از اين انسان که با يک قطعه پی مي بيند [5] با قطعه گوشتی سخن مي گويد . و با استخوانی مي شنود و از شکافی نفس مي کشد [و اين کارهای بزرگ و حياتیرا با اين وسائل کوچک انجام مي دهد] .

8 - و قال [ع ] : اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ، و يتکلم بلحم ، و يسمع بعظم ، و يتنفس من خرم

نهج البلاغه

حديث 104 :

امام سجاد (ع) : و سپاس خداي را كه اگر بندگانش را از شناختن سپاسگزاري خود بر نعمتهاي پي در پي كه به ايشان داده و بخششهاي پيوسته كه براي آنها تمام گردانيده باز مي داشت ( امر نفرموده بود كه شكر نعمتهايش بجا آورند ) هر آينه نعمتهايش را صرف نموده او را سپاس نمي گزاردند ، و در روزي كه عطا فرموده فراخي مي يافتند و شكرش بجا نمي آوردند

و الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده علي ما ابلاهم من مننه المتتابعة ، و اسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة ، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه ، و توسعوا في رزقه فلم يشكروه .

صحيفه سجاديه

حديث 105 :

حضرت امام جواد (ع) : همواره به تأخير انداختن انجام كارها ، سرگرداني است .

طول التسويف حيرة

تحف العقول ، ص 480

حديث 106 :

حضرت رسول (ص) : از دنيا بپرهيزيد ، قسم به آن كس كه جان من در كف اوست كه دنيا ازهاروت و ماروت ساحرتر است .

اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده انها لأسحر من هاروت وماروت .

كنز العمال ، ج 3 ، ص 182 ، ح 6063
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ساعت 14:8  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

سوالات تشریحی 4نمره

1.     انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آندو را ذكر كنيد .

2.     وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )

3.     اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد ) 

4.     اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد.

 

سئوالات چهار گزينه‌اي

1. در كداميك از آيات قرآني به اهميت آمادگي دفاعي اشاره شده است .

الف) آيه 102 سورة نساء ب) آيه 30 سورة بقر  ج) آية 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال     د) درختان تنومند

3. كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟

الف) زير تونل‌ها    ب) استخر   ج) اتاق بتوني  د) زير زمين و معابر امن

4      كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟ 

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه   ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي ج) جلوگيري از نفوذ حشرات  د) همه موارد

5.     آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم    د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني  ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن   د) همه موارد

7.     كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست     ب) گوش  ج) موارد الف و ب     د) هيچكدام

8.     هدف از تعريف : « مقدار ملي گرم غبار يا ذرات مواد شيميايي در واحد حجم هوا » چه مي باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط    ب) غلظت مواد شيميايي  ج) دُز      د) پايداري                              

9.     آمپول آتروپين در مقابله با كدام عامل شيميايي كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده          ج) عامل تاول زا      د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور    ب) عامل ناتوان كننده  ج) عامل خفه كننده            د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟

الف) اتم    ب) گاز  ج) ميكروب    د) موارد الف و ب

12.كداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  

  ج) احساس بوهاي غير عادي د) مشاهده زياد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك   ب) جدا كردن عامل مايع و جامد

ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا      ج)  جوشاندن كنسرو    د) همه موارد  

16.كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه   ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازي جاده ها                                                                د) ماسك گذاري

 

 ***

هنرستان كاردانش شهيد باباصفرعلي

آزمون  درس : آمادگي دفاعي       رشته:        امتحانات نوبت اول      سال تحصيلي 87-88

نام و نام خانوادگي :              كلاس :        دبير :آقای فیروزان                                                                

 

دفاع را تعریف نموده و انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آن دو دفاع  را ذكر كنيد .

وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )

اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد )

اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد .(4 مورد )

پناهگاه را تعریف کرده و 4 پناهگاه موجود در اماکن عمومی را نام ببرید.

روش مقابله با هر یک از انواع آتش سوزی را بنویسید:

چوب و کاغذ

نفت بنزین و الکل

برق:

گاز

كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟الف) زير تونل‌ها              ب) استخر          ج) اتاق بتوني        د) زير زمين و معابر امن

كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه  ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي    ج) جلوگيري از نفوذ حشرات         د) همه موارد

آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟    الف) نوع اول       ب) نوع دوم      ج) نوع سوم  د) نوع چهارم

خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني  ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن           د) همه موارد

كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست      ب) گوش      ج) دستگاه تنفس        د)همه موارد       

مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟الف) عامل تهوع آور ب) عامل ناتوان كنندهج) عامل خفه كننده د) عامل اشك آور  تابلو

مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟   الف) اتم    ب) گاز  ج) ميكروب   د) موارد الف و ب

کداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا  ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  ج) احساس بوهاي غير عادي       د) مشاهده زياد شدن حشرات

بهترین زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟       الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده   ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده ج) قبل از وقوع حمله ش . م .   د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر

كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك         ب) جدا كردن عامل مايع و جامد              ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك

كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                 

ج)  جوشاندن كنسرو                     د) همه موارد

كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه   ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    ج) پاكسازي جاده هاد) ماسك گذاري

 **

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان 87-86

1.     انواع دفاع را نام ببريد و تفاوت اساسي ميان آندو را ذكر كنيد .1 نمره

2.     وسايل اوليه مقابله با آتش سوزي را نام ببريد.(4 مورد )1 نمره

3.     اقدامات عمومي در مقابله با جنگهاي ش .م . ر  را بيان كنيد .(4مورد ) 1 نمره

4.     اقدامات ويژه براي مقابله با انفجار هاي هسته اي را بيان كنيد .(4 مورد ) 1 نمره

 

سئوالات چهار گزينه‌اي

1. در كداميك از آيات قرآني به اهميت آمادگي دفاعي اشاره شده است .

الف) آيه 102 سورة نساء            ب) آيه 30 سورة بقره  ج) آية 60 سورة انفال                د) مورد الف و ج

2. كداميك از موارد زير در شمار جان پناه به حساب مي آيند ؟

الف) پاساژ                               ب)  كانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

3. كداميك از موارد زير در شمار پناهگاه به حساب مي آيند ؟

الف) زير تونل‌ها                    ب) استخر                                   ج) اتاق بتوني                              د) زير زمين و معابر امن

4      كداميك از موارد زير به هنگام استفاده از پناهگاهها توصيه مي شود ؟ 

الف)  ضد عفوني كردن پناهگاه ب)  همراه داشتن وسايل بهداشتي   ج) جلوگيري از نفوذ حشرات         د) همه موارد

5.     آتش سوزي ناشي از برق جزء كداميك از انواع آتش سوزي است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم   د) نوع چهارم

6.     خفه كردن مخزن سوخت به چه منظوري انجام مي شود ؟

الف) براي كاهش حرارت  ب) جلوگيري از رسيدن ماده سوختني   ج) جلوگيري از رسيدن اكسيژن           د) همه موارد

7.     كداميك از موارد زير جزء راههاي نفوذ عوامل شيميايي به بدن است ؟

الف) پوست                            ب) گوش                                    ج) موارد الف و ب                     د) هيچكدام

8.     هدف از تعريف : « مقدار ملي گرم غبار يا ذرات مواد شيميايي در واحد حجم هوا » چه مي باشد ؟

الف) دُز كشنده متوسط  ب) غلظت مواد شيميايي ج) دُز د) پايداري                                    

9.     آمپول آتروپين در مقابله با كدام عامل شيميايي كاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه كننده                          ج) عامل تاول زا                         د) عامل اعصاب

10.مشخصه گاز و بوي سبزي تازه مربوط به كدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور  ب) عامل ناتوان كننده ج) عامل خفه كننده                    د) عامل اشك آور

11.تابلو مثلث حاوي ماسك با زمينه آبي نشانگر كدام نوع آلودگي است ؟

الف) اتم ب) گاز ج) ميكروب  د) موارد الف و ب

12.كداميك جزء نشانه هاي منطقه آلوده نمي باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپيما هاي بمب افكن  

  ج) احساس بوهاي غير عادي  د) مشاهده زياد شدن حشرات

13.زمان ماسك گذاري چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخيص منطقه آلوده ب) قبل از تشخيص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

14.كداميك جزء موارد ماسك برداري نمي‌باشد ؟

الف) جدا كردن ماسك  ب) جدا كردن عامل مايع و جامد ج) تعويض بدنه ماسك         د) خشك كردن ماسك 

15.كداميك جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده ميكروبي است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                  ج)  جوشاندن كنسرو                 د) همه موارد  

16.كداميك از نكات زير بايد در منطقه آلوده هسته‌اي رعايت شود ؟

الف) استفاده از سنگر هاي حفره‌اي روباه  ب) شناسايي افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاكسازي جاده ها                                                                د) ماسك گذاري

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 12:43  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 

 

تابلو سازي بهار811105  

خريدار:                                          تاريخ:                     

فلكس.بنر.شبرنگ.نئون.تابلوهاي برجسته.پارچه و ديوار و...

  تاريخ سفارش:01/09/86                      اعتبارقبض3روز      

 تاريخ تحويل: همانروز

متن:.........................................................................

 .............................................................................

 

تابلو سازي بهار811105

 

اعتبارقبض3روز      

 

خريدار:

 

تاريخ

 

سفارش:01/09/86

 

ت تحويل:

                    

 

 

شهرري م شاه عبدالعظيم پاساژ وليعصر                      تلفن : 

 

متن:

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 12:17  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

پیشنهادهایی برای جلوگیری از ایجاد مسائل انضباطی در کلاس درس

 1. از دانش آموزش بیش از توانایی اش توقع نداشته باشید.
 2. در دروسی که توانایی فراگیری دارد، تشویقش کنید.
 3. اگر فعالیت خارج از مدرسه مانند ورزش و ... وقتش را می گیرد با مهربان به او تذکر دهید و ببینید چه عواملی سبب شده که گرایشش به کارهای خارج از مدرسه بیش تر شود.
 4. خود را نسبت به درس و مدرسه علاقمند نشان دهید.
 5. در مقابل موفقیته ا ی م.چکش بی تفاوت نباشید و دائم به هر بهانه ای او را تشویق کنید.
 6. بی جهت در کارهایش دخالت نکنید.
 7. از این که دائما والدینش به مدرسه بیایند و از وضع درسش سوال کنند تنفر است چون دیگر خود را بجچه نمیداند بنابراین بیشتر به حرفهایش اعتماد کنید مگر ا« که خالفش ثابت شده باشد.
 8. به او بیاموزید که از وقتش به نحو احسن استفاده کند. شب های امتحام زمان خوبی برای خواندن درسهای عقب افتاده نیست.
 9. به او یاد بدهید که برای درس خواندن و تفرحی برنامه ریزی کند. هرگز خودتان بدون نظر او برایش برنامه ریزی نکیند چو ع مل نخواهد کرد.
 10. اگر در برخی از دروس موفق نبود با او هم دردی کنید.
 11. وعظ و خطابه برای او فایده ای نخواهد داشت به او بگویید که چه کمکی از دست شما برایش برمی آید ه انجام دهید.
 12. هم دردی و تاسف شما میتواند ارتباطی خوب بین مشا و او بر قرار سازد . که مانع می شود او برای جبران این کمبود . دست به ک ارهای نامناسب بزند کیا آن که ترک تحصیلکند.
 13. در انتخاب روش صحیحی درس خواند راهماییش کنید و نسبت به نمرات و اعمالش در مدرسه بیتفاوت نباشید و پیشرفتش را از نظ ر دور ندارید  و مشوق او باشید.
 14. اگر متوجه شوید که قادر نیست از حداکثر وانایش در تحصیل استفاده کند، علت را جست و جو کنید .
 15. مطالعه  پیرامون وضعیت خانوادگی دانش آموزان
 16. طرح درس و تمامی وسایل کمک آموزشی مورد نیاز خود را آما ده داشته باشید.
 17.  از اجرای تدریس های خشک و بی روح بپرهیزید.
 18. دروغ نگفتن به دانش  آموزان
 19. گروه بندی دانش آموز در تمامی فعالیتهای کلاس و دادن نقش به دانش آموزان شرور
 20. جست و جو پیرامون علل بی انضباطی
 21. توجیه دانش آمووزان در خصوص قوانین و مقررات کلاس و مدرسه
 22. در بسیاری از موارد در برخورد با بی انضبا طی دانش آموزان سکوت اختیار نموده و فقط با نگاه به او بفهمانیید که رفتار و حرکتش اشتباه بوده است.
 23. والدین و معلمان باید بدانند که بذله گویی گاهی اثربخش ا ست و اغلب میتوان با شوخی کردن از برخوردهای بالقوه ی قابل انفجار در کودکان جلوگیری به ع مل آورد.
 24. از طعنه و تمسخر و شیوه های دگیر که به تحثیر در انظار عمومی منجر شود باید اجتناب کرد.
 25. انجام تکالیف و کارهای اضافی را نباید به عنوان شویه تربیتی به کاربرد.
 26. مربیان با ارائه ی توضیحات کافی، باید مطمئن شوند که همه دانش آموزان، قوانین و مقررات وضوع شده و دلایل وجودی این مقررا را میشناسند.
 27. تنبیه باید متناسب به چجرم باشد مثلا برا بتخلفهای جزیی نباید تنبی های سخته به کار گرفت.
 28. باید بین مقررات و ضوع شده در محیط خانه و مدرسه هماهنگی لازم وجود داشئته باشد و این مقررات نباید هم دیگر را نقض کنند.
 29. باید عواملی را که سبب خستگی و دل زدگی دانش آموزان می گردند از محیط زندگی دانش آو حذف کرد.
 30. معلمان در کلاس باید از شیوه های تدرییس موثر تر استفاده نمایند به صورتی که کلاس حالت یک نواخت نداشته باشد.
 31. والدین و مربیان باید خود نیز الگوی مناسب ی در رعایت نظم و اضباط باشند.
 32. وقتی والدین یا معلمان اشتباه میکنند، باید به شکلی خاص غذرخواهی کنند.
 33. باید دربراه بی اضنباطی داشن آموز به طور خصوصی با او صحبت کرد.
 34. معلمان باید اطلاعاتی دربراه فرد فرد دانش آموزان به دست آورند آگاهی های لازم را میتوان از طریق گفت و گو معلمان دیگر استفدده از بایگانی های شرکت در فعایستهای خارج از برنمه تحصیلی از والدین د و دیگذران به دست آمورود
 35. پژوهشهایی که در حوزهی روانشناسی انجام گرفته اند به طور واضح نشان میدهند که تشویق و یا تنبیهی که وابسته به رفتار نباشد یا آشکارا با رفتار خاصی ناسبت نداشته باشد، تاثیر کمتری دارد. از این روس که کودکان نباید با ع بارات کلی چون با ادب باشی ی خوب باش نصیحت شوند در عوضص آنها باید هدایت شوند که به رفتار نیز باید ذکر شود مثلا به جای گفتن محمد با ا دب باش، آموزگار میتوانید بگوید: محمد لطفاً هفت تیر آبی خود را کناب بگذار بزیرا کلای را بر هم می زنی. البته قاعدهای که مخالف بر هم زدن کلاس است باید قبلا تبیین و توچجیه شوده و کیفر نقض مکرر آن قعده باید روشن شده باشد.
 36. کلاس را سریع و با اشتیاق و علاقه شروع کنید.
 37. قبل از شروع درس توجه همه دانش آموزان به را به خود جلب کنید این کا را میتوانید با سکت ماندن برای چند لحظه یا یکی  دوبار با خودکار یا دست به میز ضربه زدن انجام دهید.
 38. تمام مطالب و مواردی را که لازم میدانید قبل از این که زنگ شروع کلاس به صدا ردآید روی تخته بنویسید یا نوشته داشته باشد.
 39. یاد بگیرید که کلاس را به چشم هایتان ادعاره کنید.  معلم باید قادر باشد تمامی دانش آموزان را همیشه و در هم هحل ببیند.
 40. با همه دانش آموزان صحبت کنید و از آن بخواهید که برای همه کلاس صحبت کنند.
 41. از دانش آموزانی که احتمالا علاقه خود را داراند از دست می مدهند بیشتر سوال کنید.
 42. برای تمام حرفها و کارهایی که میخواهید انجام دهید از کلمه ما استفاده کنید.
 43. همه دانش آموزان را تشویق کنید تا به سوال مطرح شده تسوط شما جواب بدهند چه آنه را به طور انفرادی دا بزنید یا خیر.
 44. ترتیب نشستن دانش آموزان را به خاطر داشته باشدی . داشن آموزانی کرا که در کلاس به هم نزاع و اختلاف دارند شناسایی کنید و جایشان را تغییر دهید.
 45. در انجام کارها یتان تاجر پیشه باشید. بدین معنا که در مورد وقت خود و کلاس و فع الیتهای خواسته شده از دانش آموزان دقیق باشید.
 46. به صدای خود توجه داشته باشید و بلند و  واضح صحبت کنید.
 47. در کلاس بایستید و حرکت کنید.
 48. جریان یادگیری درس و فعالیت دانش آموزان را در کلاس متوقف نکنید.
 49. یادبگیرید که احساسات و نظریات دانش آموزان کلاس را هم مد نظر داشته باشید، به طوری که بتوانید هنگام تدریس تغییراتی نیز ایجاد کنید.
 50. برای آنچه در کلاس درس میگذرد و نیز برای فعالیت های کلاسی، تمام دانش آموزان را مسئول بدانید.
 51. قبل از صدا زدن یک دانش آموز برای جواب دادن به یک سوال ابتدا سوال خود را مطرح کنید.
 52. هنگامک سوال کردن درس دانش آموزان را به طور تصادفی صدا بزنید.
 53. فعالیتهای متنوعی داشته باشید و سعی کنید فعالیتهای کلاسی تان طولانی و خسته کننده نباشند.
 54. هنگام توضیح موارد و مطالب ناملموس و انتزاعی مثالهای بیشتری ارائه دهید.
 55. هنگام نوشتن و انجام تمرین روی تابلو دانشآموزان را نیز مشغول نگه دارید.
 56. هنگامی که مطلبی را روی تخته مینویسید صحبت هم بکنید و طوری بایستید که کاملا پشت شما به دانش آموزان نباشد.
 57. مخالفگویی نکنید یعنی در مورد یک موضوع در مقابل دانش آموز یا دانش آموزان زیاد جبهه گیری نکنید.
 58. اجازه ندهید که میان فعالیتهای کلاستان فاصله ایجاد شود.
 59. دانش آموز را به خطر درست خواب دادن و رفتارهای خود تشویق کنید و نسبت به دانش آموز بی انضباط بصورت معنادار بی توجهی نمایید.
 60. در هر جلسه سعی کنید که چیزی به دانش آموزان یاد بدهید.

ادامه دارد....

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 12:4  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

راهنمائي هايي درخصوص WORD2007

 

·         SHIFT+A =فتحه  َ

·         SHIFT+G=علامت سكون   ْ

·         =SHIFT+Sضمه  ُ

·         SHIFT+Q=تنوين نصب   ً

·         SHIFT+D=كسره  ِ

·         SHIFT+W=تنوين ضمه   ٌ

·         SHIFT+E=تنوين كسره  ٍ

·         SHIFT+F= تشديد  ّ

·         SHIFT+Z= ة 

·         SHIFT+M=  ء

·         SHIFT+N = أ

·         SHIFT+B=  إ

·         SHIFT+X= ‍‍[

·         SHIFT+Z= ]

·         SHIFT+گ = "

·         كSHIFT+ = : 

·         SHIFT++م=«

·         نSHIFT+ = »

·         SHIFT+P=÷

·         SHIFT+U=؛

·         SHIFT+T=،

·         SHIFT+R=ريال

·         SHIFT+j=کشیده مثال: عــــــــــــلی

·          

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 11:49  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع! ۱۵/۰۵/۸۷

دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان نباید در مدرسه از تلفن همراه استفاده کنند و در صورت همراه داشتن باید به مدرسه تحویل دهند.

بهرام محمدیان افزود :در آیین نامه انضباطی مدارس نیز امده است که استفاده از هر وسیله ای که باعث خلل در امر آموزش گردد ممنوع است. وی افزود استفاده از هرگونه وسایل و اسباب بازیهای خاص و قلم و خودکار و کاغذ و وسایل فانتزی ازجمله وسایلی است که همراه داشتن آنها توسط دانش آموزان در مدارس ممنوع است.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 19:19  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

آدرس سایت های مذهبی

1- مؤسسه دار الحديث
پايگاه تخصصى ويژه احاديث اهل بيت، منابع حديثى شيعه، پژوهشهاى حديثى، دانستنيهايى از احاديث و داراى بخش پرسش و پاسخ در مورد احاديث.
زبان: فارسى، عربى، اردو، انگليسى، فرانسوى
نشانى: www.hadith.net

2- علم حديث
مقالاتى علمى درباره علم حديث در اسلام، رجال و درايه
زبان: فارسى
نشانى: www.hawzah.net/Per/T/HadDefa.asp?URL=Start/HadStart.htm

3- كتابخانه حديثى
متن كامل تعدادى كتاب و مقاله حديثى
زبان: فارسى، عربى و انگليسى
نشانى: www.al-shia.com/html/far/main/index.htm?lib&1&@~lib/index.php?i_d=3

4- كتابهاى حديثى
متن كامل تعدادى از كتب حديثى شيعه از جمله وسائل الشيعه و ...
زبان: عربى و انگليسى
نشانى: www.rafed.net/books/hadith.html

5- علوم حديث
بحثهايى درباره جايگاه حديث، رابطه قرآن و حديث، اقسام علوم حديث، نقد حديث، اجتهاد در فهم حديث و فهرست منابع حديث‏شيعه
زبان: فارسى
نشانى: www.hadith.net/persian/hadith/index.htm

6- علوم حديث
شامل چندين كتاب درباره علوم مختلف حديث
زبان: عربى
نشانى: www.rafed.net/ftp/olom.html

7- كتابهاى حديثى
متن كامل تعداد زيادى از كتابهاى حديثى شيعه
زبان: عربى
نشانى: http://209.61.210.137/maktaba/Hadith/kotob.htm

8- بحثهاى حديثى
چندين مقاله درباره بحثهاى حديثى
زبان: عربى
نشانى: http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_hadeth/fehres_hade.htm

9- الغدير
متن كامل كتاب الغدير همراه با فهرست الفبايى راويان حديث غدير
زبان: عربى
نشانى: www.imamalinet.net/ghadir/d1/index.htm

10- نهج البلاغه و ترجمه آن
متن كامل نهج ‏البلاغه همراه با ترجمه و شرح آيت الله مكارم، ترجمه دكتر آيتى، ترجمه و شرح علامه محمد تقى جعفرى و ترجمه  انگليسى نهج البلاغه نيز در بخش انگليسى پايگاه وجود دارد.
زبان: فارسى، عربى
نشانى: www.imamalinet.net/per/nahj-al/index.htm

11- نهج البلاغه و شرح آن
متن كامل نهج البلاغه همراه با شرح محمد جواد مغنيه
زبان: عربى
نشانى: www.imamalinet.net/ar/nahj/nahj.htm

12- نهج البلاغه و ترجمه آن
متن كامل نهج البلاغه بهمراه ترجمه انگليسى آن
زبان: انگليسى
نشانى: www.imamalinet.net/en/nahj/nahj.htm

13- نهج البلاغه
متن كامل نهج البلاغه در صفحات زيبا
زبان: عربى
نشانى: www.imamreza.net/arb/lib/nahj/index.htm

14- صحيفه سجاديه
متن كامل صحيفه سجاديه در صفحات زيبا
زبان: عربى
نشانى: www.imamreza.net/arb/lib/sahafa/index.htm

15- نهج البلاغه
متن كامل نهج البلاغه و صحيفه سجاديه و قرآن كريم به زبان انگليسى
زبان: انگليسى
نشانى: www.imamreza.net/eng/lib/nahj/main.htm

16- الغدير
متن كامل 11 جلد الغدير
زبان: عربى
نشانى: www.islamicfeqh.org/al-gadir/al-gadirf.htm

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:50  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

کدهای موبایل

Code
last change

Function/description/information

*# 06 #
16.12.03

Seriennummer/IMEI indicates (actually also a GSM is code - see further below)

*# 0000 #
16.12.03

SW version announcements (e.g. V3.42.1, 16-10-03, Nhl-10)

*# 2820 #
16.12.03

Bluetooth (BT) device address indicate.

xx #
16.12.03

Directory quick access (xx = storage location and afterwards lozenge e.g. 24 #)

A/from key
16.12.03

Short pressing for menu for switching between profiles

Menu key
16.12.03

Long pressing for "task manager" - switching between active programs (with "C" key programs can be terminated.)

Menu quick access
18.01.04

Over in the menu e.g. to point 3.1 arrive simply 31 enter (if the third symbol a file is opened is for these and then in it started the first Programm/Icon).

Autostart go around
28.12.03

When switching on of the Handys on to the pin inquiry the key "ABC" (pin) comes the whole time keeps pressed - this is to ignore (allegedly) the autoinitialization programs.

#
15.02.04

Do not switch between different lines (AS)... goes e.g. with Austrian ONE Handys (see nose cunning). I could not try out however also, since I did not have 2 lines on the SIM map.

12345
16.12.03

... is according to standard set the Nokia nokia-Sicherheitscode.

0000
16.12.03

... is according to standard those (with Vodafone windshield frame section) set 2te pin and that standard net code/password
With D1 the standard net code is the last 4 numbers of the card number without HLR e.g. 99999234-5/55 - > 2345

0 - for a long time press
25.10.04

If one the "0" in the main menue for a long time presses those homepage of the standard WAP connection is called.

 

 Caution - starting from here the codes are "dangerous"

*#7370925538#
* # of res wallet #
28.12.03

... is to be deleted the code around the "wallet"! Input like normal telephone number (not in wallet code inquiry windows).
NOTE! Afterwards the "wallet" is empty, can again be put on however with new code.

*# 7780 #
17.01.04

The "original attitudes" and telephone re-establishes is again started (an appropriate inquiry and it follow before must the sicherheitscode be entered).
NOTE! Afterwards various "attitudes" are away - among other things these:

 • Points of entrance (Provider dependent points of entrance and attitudes)
 • Bluetooth attitudes
 • Favorite
 • Allocation of the two keys (beside Navi keys) in the main menue
 • Profiles are "neglected" (as with distribution) - still there however new bell tones, etc. are...
 • SMS/MMS/E Mail attitudes
 • Logos and spielstaende (allegedly) also deleted...

Programs, calendars and contacts, etc. not changed...
Also the sicherheitscode remains.
This putting back goes also via menu under "attitudes - general - original telephone once.".

*# 7370 #
21.01.04

Soft format: If the Handy (only telephone memory) formats, puts back the attitudes (see * to # 7780 #) and implements a software RESET. (however still another inquiry comes before.)
NOTE! If the Akku to 75% are loaded at least, Akku do not only accomplish during the procedure under any circumstances remove! The procedure takes some minutes (approx. 3-4), is absolutely waiting!
This is "only" a soft format... Hard format with "green, 3, *"... see below.

Green, * 3
21.01.04

Hard format: If the Handy (only telephone memory) formats, puts back the attitudes (see * to # 7780 #) and implements a RESET.
NOTE! If the Akku to 75% are loaded at least, Akku do not only accomplish during the procedure under any circumstances remove! The procedure takes some minutes (approx. 3-4), is absolutely waiting!

Proceeding: Equipment switch off, which keep "green key" (take off) at the same time pressed, "*" and to "3" key and switch the equipment on (the keys thereby keep further pressed)... to "Formatting" on the display appears...
If that does not function, then equipment for 1 hour switch off, Akku so for a long time rausnehmen and again try.
"only" virtual the memory is generally cleared - genuine formatting can take place only in a Nokia service center, if the Fash is deleted there and/or new L.G. is installed.

Mixed
16.12.03

* # 92702689 #, then switch - system menu off (goes with me not)

The following code do not fold (with me also):
* EFR0 # (* 3370 #) EFR activate (EFR = Enhanced Full rate Coding - language optimization)
# EFR0 # (# 3370 #) EFR switch off
* HRC # (* 4720 #) HRC switch on (HRC = helped rate Coding - language compression)
# HRC0 # (# 4720 #) HRC switch off

SIM LOCK
12.01.04

Simlock status query: (use "*" the key over "p,w" and "+" indications to enter)
# pw+ 1234567890 +1 # Provider LOCK status
# pw+ 1234567890 +2 # network LOCK status
# pw+ 1234567890 +3 # Country LOCK status
# pw+ 1234567890 +4 # Sim Card LOCK status

The code 1234567890 must be computed with a program e.g. SmartDCT4Calc and/or DCT 4 code Calculator from IMEI, etc.... Information look for if necessary here:
www.gsm free.com or www.iphone forum.org

Info. to Simlock: SIM LOCK makes it for the offerer/network carriers possible, subsidized (verguenstigte) Handys to offer. Thus one makes oneself if necessary punishable if one SIM LOCK deactivated - in addition the warranty can purged. I take over for it no adhesion or responsibility!

 

 GSM code

... should function at each Handy - however Netz(betreiber)abhaengig are... and "harmless"...
Generally applies: First enter code, "send" afterwards (< send green key > press) and one moment wait...
Good Links/Sites in addition:
www.handy sms.de/forum/gsm codes.html or www.mobilemania.de/facts+infos/gsmcodes.php

SMS Tipps
27.01.04

To Tipps & cheat about SMS (with appropriate codes) are immediately in the FAQ list .
For example for the topic: SMS "retard" and/or deferred send, acknowledgment of receipt, reports...

Mark more simply
01.03.04

To Tipps & cheat to the topic "mark" e.g. with SMS entrance.
Over simply to mark simply the "pin" (ABC key) hold some e.g. SMS and move then Jostick downward.

Call number transmission
01.01.04

* 31 # - { CLIR - Calling LINE identification Restriction switches on for the general call number transmission }
# 31 # - switch off the general call number transmission
# 31 # [ telephone number ] - with the next call suppress the own call number (thus temporary)
* 31 # [ telephone number ] - with the next call transfer own call number (thus temporary)
* # 31 # - status query (of call number transmission)
# 31 * [ telephone number ] - own call number show, although receiving station switched call number suppression on. (is not usually de-energised of the Netz(betreiber).)

* 30 # - switch { TIE-clip - Calling LINE identification presentation for the announcement on of the call number of the caller }
# 30 # - switch off
* # 30 # - status query

This also partly goes with 6600 via Men: Attitudes - calls - own No. send...

The following codes are not supported by most Netz(betreibern):
* # 76 # - announcement of the call number, under which one reached the calling (not its call number during rufumleitung!) { COLP - COonnected LINE identification presentation }
* 76 # - switch on
# 76 # - switch off

* # 77 # - announcement of the call number, under which the caller reached me (not my call number during rufumleitung meinerseits!) { COLR - COnnected LINE identification Restriction }
* 77 # - switch on
# 76 # - switch off

Call bypasses (call Forwarding)
01.01.04

Bypass code (U):
U=21 always
U=61 retards
U=62 not attainable
U=67 occupies

U=61, 62, 67 can be parallel active

U=21 - > and then no more call signaling overwrites U=61,62 and 67!

Service code (D):
Not all nets support all services
D=10 language and fax (all calls)
D=11 only language
D=12 all data (speed/minutes)
D=13 only fax
D=14 DATEX j (active?)
D=15 teletex (active?)
D=16 only SMS
D=18 all data except SMS
D=19 all services except SMS
D=20 all services
D=21 all asynchronous services
D=22 all synchronous services
D=23 3.1 kHz GSM of language services
D=24 all synchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs
D=25 only data (all asynchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs)
D=26 DATA pack exchange on the left of inclusive. PADs
D=27 services thru PADs
D=29 12 Kbps digitally left


** U * [ goal call number ] * D # - bypass switch on
Input without * D means bypass of all services

## U ** D # - switch bypass off (individual bypasses and service code)
Without ** D all services are switched off to bypasses
## 002 # (all bypasses for all service codes switch off)
## 004 # (switch off only U=61, 62, 67 and for all service codes - thus ", not attainable, nonacceptance "occupies)

* # U ** D # - status of the bypasses query:
Input without ** D queries all services and bypasses

Bypass in the speaking and/or fax box: Number in bypass procedure with D=11 and/or 13 enter
Goal call number (e.g. D2-Netz: +49,172 xxx) and Handynummer without preselection (if necessary 172 replaces) enter.

Tap: During switched on rufumleitung "with occupied" being able "to reject" calls by one the red key during "to ring" presses. The caller is then passed on to the goal call number of the occupying bypass (e.g. mailbox).
Type for waiting period during rufumleitung 61: ** 61 * [ goal call number ] * 11 * [ time in sec. (5 to 30) ] #

This also partly goes with 6600 via menu: Attitudes - rufumleitungen -...

Knock/stops/parks/faults
01.01.04

Knocks is signaling a secondary call during a current discussion
* 43 # - switch on
# 43 # - switch off
* # 43 # - status query

This also partly goes with 6600 via menu: Attitudes - calls - knocking...

0 < sends > - reject while the discussion a knocking
1 < send > - discussion terminate, knocking discussion accept
  certain discussion (y) terminate 1 (y) < send >
2 < sends > - discussion park, knocking discussion accept
certain discussion and new discussion leads 2 parks (y) < sends >

0 < sends > - caller the busy condition signal

This also partly goes with 6600 via menus existing during the discussion.

Call barrier
01.01.04

Possible only if bypass of the service code is switched off.

Check code (S):
S=33 all outgoing transmissions
S=331 outgoing abroad
S=332 outgoing abroad except home
S=35 all arriving transmissions
S=351 all arriving abroad

Special check codes (s) delete:
Switch off only in connection with the procedure
S=330 check code status outgoing & arriving transmissions switch off
S=333 check code status outgoing transmissions switch off
S=353 check code status arriving transmissions switch off

Service code (D):
Not all nets support all services
D=10 language and fax (all calls)
D=11 only language
D=12 all data (speed/minutes)
D=13 only fax
D=14 DATEX j (active?)
D=15 teletex (active?)
D=16 only SMS
D=18 all data except SMS
D=19 all services except SMS
D=20 all services
D=21 all asynchronous services
D=22 all synchronous services
D=23 3.1 kHz GSM of language services
D=24 all synchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs
D=25 only data (all asynchronous POINT ton of POINT DATA inclusive. PADs)
D=26 data packet exchange links incl. PADs
D=27 services thru PADs
D=29 12 Kbps digital link


* S * [Passwort] * D # - einschalten der Anruf-Sperre
# S * [Passwort] * D # - ausschalten der Anruf-Sperre
*# S # - Status der Anruf-Sperre abfragen

Passwort für Handy Sperre ändern:
** 03 ** [altes Passwort] * [neues Passwort] * [neues Passwort wiederholen] #
** 03 * 330 *[altes Passwort] * [neues Passwort] * [neues Passwort wiederholen] #

Dies geht beim 6600 auch teilweise via Menü: Einstellungen - Anrufsperre ...

PIN ändern
01.01.04

** 04 * [alte PIN] * [neue PIN] * [neue PIN wiederholen] #
** 042 * [alte PIN 2] * [neue PIN 2] * [neue PIN 2 wiederholen] #

PIN entsperren: ** 05 * [PUK] * [neue PIN] * [neue PIN wiederholen] #
PIN 2 entsperren: ** 052 * [PUK2] * [neue PIN 2] * [neue PIN 2 wiederholen] #

Dies geht beim 6600 auch teilweise via Menü: Einstellungen - Sicherheit - Telefon und SIM ...

Diverse Codes
02.02.04

Die folgenden Codes klappen nur in einigen (wenigen) Netzen/Netzbetreibern ... leider z.B. nicht im Vodafone D2 Netz (in Deutschland):
*#100# - Eigene Nummer (Own Number)
*#101# - HLR Nummer
*#102# - Switch Nummer
*#103# - Zeit im Netz (Network Time)
*#104# - Anrufbeantworter Nummer (Voice mailbox number)
*#105# - Switch number
*#147# - Letzter Anrufer (Last Caller)

#646# - Minutes Used: (646 spells 'MIN')
*#1345# or *174# - Vodafone Prepaid balance

*78 - Do not disturb - nur in Nord America in GSM und CDMA Netzen möglich
*79 - Cancel (s.o.)

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:48  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 

دعای ماه مبارک رجب

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
به نام خداى بخشاينده مهربان
يا مَنْ اَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ
اى كه براى هر خيرى به او اميد دارم و از خشمش
عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ يا مَنْ يُعْطِى الْكَثيرَ بِالْقَليلِ يا مَنْ يُعْطى مَنْ سَئَلَهُ يا
در هر شرى ايمنى جويم اى كه مى دهد (عطاى ) بسيار در برابر (طاعت ) اندك اى كه عطا كنى به هركه از تو خواهد اى
مَنْ يُعْطى مَنْ لَمْ يَسْئَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَرَحْمَةً اَعْطِنى
كه عطا كنى به كسى كه از تو نخواهد و نه تو را بشناسد از روى نعمت بخشى و مهرورزى عطا كن به من
بِمَسْئَلَتى اِيّاكَ جَميعَ خَيْرِ الدُّنْيا وَجَميعَ خَيْرِ الاْخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنّى
به خاطر درخواستى كه از تو كردم همه خوبى دنيا و همه خوبى و خير آخرت را و بگردان از من
بِمَسْئَلَتى اِيّاكَ جَميعَ شَرِّ الدُّنْيا وَشَرِّ الاْخِرَةِ فَاِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ما اَعْطَيْتَ
به خاطر همان درخواستى كه از تو كردم همه شر دنيا و شر آخرت را زيرا آنچه تو دهى چيزى كم ندارد (يا كم نيايد) و
وَ زِِدْنى مِنْ فَضْلِكَ يا كَريمُ
بيفزا بر من از فضلت اى بزرگوار
يا ذَاالْجَلالِ وَالاِْكْرامِ يا ذَاالنَّعْماَّءِ
اى صاحب جلالت و بزرگوارى اى صاحب نعمت
وَالْجُودِ يا ذَاالْمَنِّ وَالطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتى عَلَى النّار.ِ
و جود اى صاحب بخشش و عطا، حرام كن محاسنم را بر آتش دوزخ

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:27  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

بسم الله الرحمن الرحيم

دعاي روز اول ماه مبارك رمضان

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين و قيامي قيام القائمين و نبهني فيه عن نومه الغافلين وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين


خدايا روزه مرا در اين روز مانند روزه داران حقيقي که مقبول توست قرار ده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعي مقرر فرما ، ومرا از خواب غافلان « از ياد تو » هوشيار وبيدار ساز وهم در اين روز جرم و گناهم را ببخش اي خداي عالميان واز زشتيهايم عفو فرما اي عفو کننده از گنهکاران .


روز دوم
:

اللهم قربني فيه الي مرضاتک و جنبني فيه من سخطک و نقماتک و وفقني فيه القرائه اياتک برحمتک يا ارحم الراحمين


خدايا مرا در اين روز به رضا و خشنوديت نزديک ساز و از خشم وغضبت دور ساز وبراي قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت اي مهربانترين مهربانان عالم .


روز سوم
:

اللهم ارزقني فيه الذهن و التنبيه و باعدني فيه من السفاهه والتمويه واجعل لي نصيبا من کل خير تنزل فيه بجودک يا اجود الاجودين


خدايا در اين روز مرا هوش و بيداري در کار اطاعتت نصيب فرما واز سفاهت وجهالت وکارهاي باطل دور گردان واز هر چيزي واز هر چيزي که در اين روز نازل مي فرمايي مرا نصيب بخش به حق جود وکرمت اي بخشنده ترين بخشندگان .


روز چهارم
:
اللهم قوني فيه علي اقامه امرک و اذقني فيه حلاوه ذکرک و اوزعني فيه لاداء شکرک بکرمک و احفظني فيه بحفظک و سترک يا ابصر الناظرين


خدايا مرا در اين روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش وحلاوت وشيريني ذکرت را بمن بچشان وبراي اداي شکر خود به کرمت مهيا ساز و در اين روز به حفظ و پرده پوشي ات مرا از گناه محفوظ دار اي بصيرترين بينايان عالم .


روز پنجم
:
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادک الصالحين القانتين واجعلني فيه من اوليائک المقربين برافتک يا ارحم الراحمين


خدايا مرا در اين روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده و از بندگان صالح مطيع خود مقرر فرما و هم در اين روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار ده ، به حق لطف و رأفتت اي مهربانترين مهربانان عالم .


روز ششم
:
اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتک و لا تضربني بسياط نقمتک وزحزحني فيه من موجبات سخطک وبمنک و اياديک يا منتهي رغبه الراغبين


خدايا مرا در اين روز به واسطه ارتکاب عصيانت خوار مساز وبه ضرب تازيانه قهرت کيفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ، به حق احسان ونعمتهاي بيشمار تو به خلق اي منتهاي آرزوي مشتاقان .


روز هفتم
:
اللهم اعني فيه علي صيامه و قيامه وجنبني فيه من هفواته و اثامه وارزقني فيه ذکرک بدوامه بتوفيقک يا هادي المظلين
.

خدايا مرا در اين روز به روزه و اقامه نماز ياري کن و از لغزشها و گناهان دور ساز وذکر دائم که تمام روز به ياد تو باشم نصيبم فرما ، به حق توفيق بخشي خود اي رهنماي گمراهان عالم
.


روز هشتم
:
اللهم ارزقني فيه رحمه الايتام و اطعام الطعام و افشاء السلام وصحبه الکرام بطولک يا ملجا الاملين


خداوندا در اين روز مرا ترحم به يتيمان و اطعام به گرسنگان و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت نيکان نصيب فرما ، به حق انعامت اي پناه آرزومندان عالم .


روز نهم
:
اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتک الواسعه واهدني فيه لبراهينک الساطعه و خذ بناصيتي الي مرضاتک الجامعه بمحبتک يا امل المشتاقين


اي خدا مرا نصيبي کامل از رحمت واسطه خود عطا فرما و به ادله و براهين روشن خود هدايت فرما و پيشاني مرا بگير و به سوي رضا وخشنودي که جامع هر نعمت است سوق ده ، به حق دوستي ومحبتت اي آرزوي مشتاقان .


روز دهم
:
اللهم اجعلني فيه من المتوکلين عليک و اجعلني فيه من الفائزين لديک و اجعلني فيه من المقربين اليک باحسانک يا غايه الطالبين


خداوندا مرا در اين روز از آنان که در تمام امور بر تو توکل کنند ونزد تو فوز وسعادت يابند واز مقربان درگاه تو باشند قرار ده ، به حق احسانت اي منتهاي آرزوي طالبان .


روز يازدهم
:
اللهم حبب الي فيه الاحسان وکره الي فيه الفسوق والعصيان و حرم علي فيه السخط والنيران بعونک يا غياث المستغيثين


خداوندا در اين روز احسان و نيکويي را محبوب من وفسق ومعاصي را ناپسند من قرار ده ودر اين روز خشم وآتش قهرت را به من حرام گردان به ياري خود اي فرياد رس فرياد رسان .


روز دوازدهم
:
اللهم زيني فيه بالستر والعفاف و استرني فيه بلباس القنوع والکفاف واحملني فيه علي العدل والانصاف وامني فيه من کل ما اخاف بعصمتک يا عصمه الخائفين


خدايا در اين روز مرا به زيور ستر وعفت نفس بياراي وبه جامه قناعت وکفاف بپوشان وبه کار عدل وانصاف بدار واز هر چه ترسانم مرا ايمن ساز به نگهباني خود اي نگهدار وعصمت بخش خدا ترسان عالم .


روز سيزدهم
:
اللهم طهرني فيه من الدنس والاقدار و صبرني فيه علي کائنات الاقدار و وفقني فيه للتقي و صحبه الابرار بعونک يا قره عين المساکين


خدايا در اين روز مرا از پليدي وکثافات هواي نفس وگناهان پاک ساز وبر حوادث خير وشر وقضا ، قدرت صبر وتحمل عطا کن وبر تقوي وپرهيزگاري ومصاحبت نيکوکاران عالم موفق دار ، به ياري خود اي مايه شادي واطمينان خاطر مسکينان .


روز چهاردهم
:
اللهم لا تواخذني فيه بالعثرات واقلني فيه من الخطايا والهفوات و لا تجعلني فيه غرضا للبلايا و الافات بعزتک يا عز المسلمين


خدايا در اين روز مرا به لغزشهايم مؤاخذه مفرما وعذر خبط وخطايم بپذير ومرا هدف تيرهاي وآفتهاي عالم قرارر مده به حق عزت وجلالت اب عزت بخش اهل اسلام .


روز پانزدهم
:
اللهم ارزقني فيه طاعه الخاشعين و اشرح فيه صدري بانابه المخبتين بامانک يا امان الخائفين


خدايا در اين روز طاعت بندگان خاشع وخاضع نصيب من گردان و شرح صدر مردان فروتن خدا ترس را به من عطا فرما ، به حق امام بخشي خود اي ايمني دلهاي ترسان .


روز شانزدهم
:
اللهم وفقني فيه لموا فقه الابرار و جنبني فيه مرافقه الاشرار و اوني فيه برحمتک الي دار القرار بالهيتک يا اله العالمين


خدايا در اين روز مرا به موافقت " اعمال وافکار" نيکان عالم موفق بدار واز رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در اين بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده , به حقّ الهّيت ومعبوديت اي خداي عالميان.


روز هفدهم
:
اللهم اهدني فيه لصالح الاعمال و اقض لي فيه الحوائج و الامال يا من لا يحتاج الي التفسير و السوال يا عالما بما في صدور العالمين صل علي محمد و ال الطاهرين


اي خدا مرا در اي روز به اعمال صالحه راهنمايي کن وحاجتها و آرزوهايم را بر آورده ساز اي کسي که نيازمند به شرح وسئوال بندگان نيستي, اي خدايي که ناگفته به حاجات وبه سرائر خلق آگاهي بر محمد و آل اطهار او درود فرست.


روز هيجدهم
:
اللهم نبهني فيه لبرکات اسحاره ونور فيه قلبي بضياء انواره وخذ بکل اعضائي الي اتباع اثاره بنورک يا منور قلوب العارفين
.

خداوندا مرا در اين روز براي برکات سحرها بيدار ومتنبه ساز ودلم را به روشني انوار سحر منوّر گردان و تمام اعضاء وجوارهم را براي آثار وبرکات اين روز مسخّر فرما به حق نور جمال خود اي روشني بخش دلها عارفان
.


روز نوزدهم
:
اللهم وفرفيه حظي من برکاته وسهل سبيلي الي خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا الي الحق المبين
.

خدايا در اين روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان وراهم را به سوي خيراتش سهل وآسان ساز واز حسنات مقبول آن مرا محروم مسازاي راهنماي به سوي دين حق وحقيقت آشکار
.


روز بيستم
:
اللهم افتح لي فيه ابواب الجنان و اغلق عني فيه ابواب النيران و وفقني فيه لتلاوه القران يا منزل السکينه في قلوب المومنين
.

خداوندا در اين روز درهاي بهشتها را به روي من بگشا ودرهاي آتش دوزخ را ببند مرا توفيق تلاوت قرآن عطا فرما ، اي فروز آورنده وقار وسکينه بر دلهاي اهل ايمان
.


روز بيست ويكم
:
لهم اجعل لي فيه الي مرضاتک دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا وجعل الجنه لي منزلا ومقيلا يا قاضي الحوائج الطالبين


خداوندا در اين روز مرا به سوي رضا وخشنودي خود راهنمايي کن وشيطان را بر من مسلط مگردان وبهشت را منزل ومقامم قرار ده, اي برآورنده حاجات معرفت ومشتاقان حق وحقيقت.


روز بيست و دوم
:
لهم افتح لي فيه ابواب فضلک و انزل علي فيه برکاتک و وفقني فيه لموجبات مرضاتک واسکني فيه بحبوحات يا مجيب دعوه المضطرين


خداوندا در اين روز درهاي فضل وکرمت را به روي من بگشا و برمن برکاتت را نازل فرما وبر موجبات رضا وخشنوديت موفقم بدار ودر وسط بهشتهايت مرا مسکن ده, اي پذيرنده دعالي پريشانان.


روز بيست وسوم
:
اللهم اغسبني فيه من الذنوب و طهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيف بتقوي القبوب يا مقيل عثرات المذنبين
.

خدايا در اين روز مرا از گناهان پاکيزه گردان و از هر عيب پاک ساز ودلم را در آزمايش رتبه دلهاي اهل تقوي بخش, اي پذيرنده عذر لغزشهاي گناهکاران
.


روز بيست و چهارم
:
اللهم اني اسئلک فيه ما يرضيک واعوذ بک مما يوديک واسئلک التوفيق فيه لان اطيعک و لا اعصيک يا جواد السائلين
.

خدايا در اين روز از تو درخواست مي کنم آنچه را که رضاي تو در اوست, وبه تو پناه مي برم از آنچه تو را پسند است, و از تو توفيق مي خواهم که دراين روز به فرمان تو باشم وهيچ نافرماني نکنم, اي عطا بخش سئوال کنندگان
.


روز بيست و پنجم
:
اللهم اجعلني فيه محبالا وليائک ومعاديا لا عدائک مستنا بسنه خاتم انبيائک يا عاصم قلوب النبيين


خداوندا مرا در اين روز محب دوستانت ودشمن دشمنانت قرار ده ودر راه روش به طريقه وسنت خاتم پيغمبرانت بدار اي عصمت بخش دلهاي پيعمبران.


روز بيست ششم
:
اللهم اجعل سعيي فيه مشکورا و ذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا و عيبي فيه مستورا يا اسمع السامعين
.

اي خدا در اين روز سعيم را در راه طاعتت بپذير وجزاي خير عطا فرما وگناهم را در اين روز ببخش و عملم را مقبول وعيبم را مستور گردان, اي بهترين شنواي صداي خلق
.


روز بيست و هفتم
:
اللهم ارزقني فيه فضل ليله القدر و صير فيه اموري من العسر الي اليسر و اقبل معاذيري و حط عني الذنب و الوزريا روفابعباده الصالحين
.

خداوندا در اين روز فضيلت ليلة القدر را نصيب من گردان وتمام امور وکارهاي مشکل را آسان کن وعذرهايم را بپذير ورز وگناهم را محو ونابود ساز اي روف ومهربان در حق صالحان
.


روز بيست و هشتم
:
اللهم و فر حظي من النوافل و اکرمني فيه باحضار المسائل و قرب فيه وسيلتي اليک من بين الوسائل يا من لا يشغله الحاح الملحين
.

اي خدا دراين روز به اعمال نافله ومستحبات مرا بهره وافرا عطا فرما وبه حاضر و آماده ساختن مسائل درحقم کرم فرما و وسيله مرابين وسايل واسباب به سوي حضرتت نزديک ساز اي خدايي که سماجت والحاح بندگان ترا (از کار لطف وبخشش) باز نخواهد داشت
.


روز بيست ونهم
:
اللهم غشه فيه بالرحمه و ارزقني فيه التوفيق والعصمه وطهر قلبي من غياهب التهمه يا رحيما بعباده المومنين


خدايا در اين روز مرا سراپا به رحمت خود در پوشان وهم توقيق وحفظ از گناهان روزي فرما ودلم را از تاريکيهاي مشکوک واوهام پاک دار اي مهربان بر بندگان مومنت .


روز سي ام

اللهم اجعل صيامي فيه بالشکر و القبول علي ما ترضاه و يرضاه الرسول محکمه فروعه بالاصول بحق سيدنا محمد و اله الطاهرين و الحمد لله رب العالمين.

خداوندا در اين روز روزه مرا با جزاي خير ومقبول حضرتت آن گونه قرار ده که مورد پسند خود ورسولت واقع گردد وفروع آن را به واسطه اصول آن که ايمان وتوجه به توست محکم اساس گردان به حق سيد ما محمد وآل اطهارش وستايش خداي را که پروردگار عالميان است
.

التماس دعا

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم انتالرب العظيم الذي ليس كمثله شي و هوالسميع البصير و هذا شهر عظمته و كرمته و شرفته و فضلته علي الشهور و هو الشهر الذي فرضت صيامه علي  و هو شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدي للناس و بينات من الهدي والفرقان وجعلت فيه ليلهالقدر وجعلتها خيرا منالف شهر فياذ المن ولايمن عليك من علي بفكاك رقبتي منالنار فيمن تمن عليه وادخلنيالجنه

برحمتك يا ارحم الراحمين

**

بسم الله الرحمن الرحيم

الهم ادخل علي اهل القبور السرور
اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع
اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كلمدين
اللهم فرج عن كل مكروب الهم رد كل غريب
اللهم فككل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين
اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك
اللهم غير سو حالنا بحسن حالك
اللهم اقض عناالدين و اغننا من الفقر
انك علي كل شي قدير

**

دعاي سحر


خدايا از تو خواهم به درخشنده ترين مراتب

بِاَبْهاهُ وَكُلُّ بَهاَّئِكَ بَهِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِبَهاَّئِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى

درخشندگيت با اينكه تمام مراتب آن درخشنده است خدايا درخواست كنم به همه مراتب درخشندگيت خدايا از

اَسْئَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ

تو خواهم به زيباترين مراتب جمالت با اينكه تمام مراتب جمالت زيبا است خدايا از تو خواهم

بِجَمالِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ

به همه مراتب جمالت خدايا از تو خواهم به باشكوهترين مراتب جلالت با اينكه تمام مراتب جلال تو

جَليلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ

باشكوه است خدايا از تو خواهم به همه مراتب جلالت خدايا از تو خواهم به

عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ

بزرگترين مرتبه عظمتت با اينكه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدايا از تو خواهم

بِعَظَمَتِكَ كُلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسَئَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ

به همه مراتب عظمتت خدايا از تو خواهم به نورانى ترين مراتب روشنيت با اينكه تمام مراتب روشنيت نورانى است

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ

خدايا از تو خواهم به همه مراتب نورت خدايا از تو خواهم به وسيعترين مراتب رحمتت با اينكه تمام مراتب رحمتت

بِاَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها

وسيع است خدايا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تاَّمَّةٌ اَللّهُمَّ

خدايا از تو خواهم به تمامترين كلمات (و سخنانت ) با اينكه همه سخنانت تمام است خدايا

اِنّى اَسْئَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ

از تو خواهم به همه سخنانت خدايا از تو خواهم به كاملترين مرتبه كمالت با اينكه

وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى

تمام مراتب كمالت كامل است خدايا از تو خواهم به همه مراتب كمالت خدايا از تو

اَسْئَلُكَ مِنْ اَسماَّئِكَ بِاَكْبَرِها وَكُلُّ اَسْماَّئِكَ كَبيرَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ

خواهم به بزرگترين نامهايت با اينكه تمام نامهايت بزرگ است خدايا از تو خواهم به همه

بِاَسْماَّئِكَ كُلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ

نامهايت خدايا از تو خواهم به عزيزترين مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت

عَزيزَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ

عزيز است خدايا از تو خواهم به همه مراتب عزتت خدايا از تو خواهم به حق گذراترين

مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ

مشيتت گرچه تمام مراتب مشيتت گذرا است خدايا از تو خواهم

كُلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتى اسْتَطَلْتَ بِها عَلى

تمام مراتب مشيتت خدايا از تو خواهم به حق آن قدرتت كه احاطه پيدا كردى بدان بر

كُلِّشَىْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها

هر چيز گرچه تمام مراتب قدرتت چنين است خدايا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّى

خدايا از تو خواهم به حق نافذترين مراتب دانشت گرچه تمام مراتب دانشت نافذ است خدايا از تو

اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ

خواهم به تمام مراتب دانشت خدايا از تو خواهم به حق پسنديده ترين سخنانت با اينكه همه سخنانت

رَضِىُّ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ

پسنديده است خدايا از تو خواهم به حق همه سخنانت خدايا از تو خواهم به حق

مَساَّئِلِكَ بِاَحَبِّها اِلَيْكَ وَكُلُّ مَساَّئِلِكَ اِلَيْكَ حَبيبَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ

محبوبترين خواسته هايت پيش تو گرچه همه خواسته هايت پيش تو محبوب است خدايا از تو خواهم به حق

بِمَساَّئِلِكَ كُلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ

همه خواسته هايت خدايا از تو خواهم به حق شريفترين مراتب شرفت با اينكه تمام مراتب آن

شَريفٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ

شريف است خدايا از تو خواهم به همه مراتب شرفت خدايا از تو خواهم به حق

سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلطانِكَ داَّئِمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ

ابدى ترين مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاويدان است خدايا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت

كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ اَللّهُمَّ

خدايا از تو خواهم به حق گرانمايه ترين مراتب فرمانرواييت گرچه تمام مراتب فرمانرواييت گرانمايه است خدايا

اِنّى اَسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاَعْلاهُ وَكُلُّ

از تو خواهم به همه مراتب فرمانرواييت خدايا از تو خواهم به والاترين مقام بلندت گرچه همه

عُلُوِّكَ عالٍ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ

مراتب آن والاست خدايا از تو خواهم به همه مراتب بلنديت خدايا از تو خواهم به حق

مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ اَللّهُمَّ

قديمترين نعمتت گرچه همه نعمتهايت قديم است خدايا از تو خواهم به حق نعمتهايت خدايا

اِنّى اَسْئَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِاَكْرَمِها وَكُلُّ آياتِكَ كَريمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّى

از تو خواهم به حق گرامى ترين آياتت گرچه همه آيات تو گرامى است خدايا از تو

اَسْئَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشَّاْنِ

خواهم به حق همه آياتت خدايا از تو خواهم بدانچه در آنى از شاءن

وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها اَللّهُمَّ اِنّى

و مقام و بزرگى واز تو خواهم به هر شاءن و مقامى جدا و بهر بزرگى جداگانه خدايا از تو

اَسْئَلُكَ بِما تُجيبُنى [بِهِ] حينَ اَسْئَلُكَ فَاَجِبْنى يا اَللّهُ

خواهم به آنچه اجابت كنى دعايم را هنگامى كه از تو خواهم كه اجابت كنى اى خدا

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:26  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

۳۶۰تلقین

امروز براي رسيدن به هدف‌هايم گام‌هايي برمي‌دارم.

امروز سفري را براي رسيدن به هدف‌هايي که به شكلي زنده در ذهن دارم، ‌آغاز مي‌كنم. من در روشن ساختن آنچه در روابطم مي‌خواهم، تمركز خواهم كرد.

من بر آنچه در جنبه‌هاي جسمي، احساسي و روحي زندگي‌ام نياز دارم، تأمل خواهم كرد و امروز براي رسيدن به دست كم يكي از هدف‌هايم اقدام مي‌كنم.

من مانع خودم از اقدام نخواهم شد. درگذشته، اغلب اميدها و رؤياهایي داشتم كه به دليل نداشتن راهنما و يا ترس، سدي در راهِ‌شان شده است.

من، امروز، از حس توانايي و هدايتي براي اتخاذ تصميمات جهت مقابله با ترس برخوردارم. به خود اجازه نخواهم داد با بي‌تصميمي از اقدام بازمانم.

امروز با آگاهي از اين امر كه تغيير عبارت است از رشته‌اي توفيق‌هاي كوچك، با اعتماد به نفس حركت مي‌كنم.

تعهدات امروز من :

امروز پذيراي باورهاي نو خواهم بود.

امروز از باورهاي نو ترس ندارم. مي‌بينم كه تغيير باورهايم ياري‌ام مي‌دهد تا الگوي رفتاري گذشته را رها سازم.

در خانواده مشكل‌دارم ياد گرفته‌ام به زندگي به شيوه‌هايي بنگرم كه برايم نامناسب بوده است. من نگرش‌ها و باورهايي را درباره افراد فراگرفتم كه نامتوازن، وارونه و مبهم بود. اين باورهاي پيشين، مانند طرح‌هايي از گذشته هستند، ولي درك مي‌كنم كه مي‌توانم آنها را تغيير دهم.

من امروز قدرت و توانايي خود را صرف باورهاي نو مي‌كنم.

من امروز مي‌دانم اگر ايمان و اعتمادبه‌نفس داشته باشم، و اگر واقعاً به اين باور برسم كه امكان تغيير زندگي‌ام وجود دارد، اين چنين خواهد شد.

وقتي كه باورهايم ناپايدار و نيمه ‌مطمئن باشد، زندگي‌ام متزلزل و نيمه مطمئن است. از اين رو، من بايد با تمام وجودم باور داشته باشم كه بهبود مناسب، روابط درست و زندگي‌ هماهنگ براي من امكان دارد.

من امروز قدرت و توانايي خود را صرف باورهاي نو مي‌كنم.

تعهدات امروز من :

 خود را از بند يأس آزاد مي‌كنم

 امروز من يأس را از خود دور مي‌كنم، و خود را از احساسات ناخوشايند ناتواني، بي‌پناهي و بيهودگي آزاد مي‌سازم.

اذعان دارم كه اگر تصور كنم زندگي‌ام مفهومي ندارد و امكان پيشرفت و تغييري نيست، ممكن است مأيوس و دلسرد شوم. مي‌بينم كه زندگي‌ام مفهوم دارد، و اين كه هميشه براي تغيير كردن  امكان هست، هميشه راهي براي آزاد شدن از گذشته وجود دارد.

آنچه پدر و ماردم در روزهاي بسيار دور با من كردند، ديگر ناخشنودم نمي‌سازد و در خود غرق نمي‌كند. من، بر اثر آنچه در گذشته برايم اتفاق افتاده است، درمانده نمي‌شوم. اكنون زمان بخشيدن و زمان گذشت و به جلو رفتن است.

من قرباني نيستم، من زنده و كاملاً هشيار و رها از يأس و دلسردي هستم. زماني كه مبارزطلبي‌هايي بر سر راهم رخ مي‌نمايد، باشوق مي‌پذيرم و با اشتياق منتظر فرا رسيدن هر روز نو هستم.

 تعهدات امروز من :

 كلماتي را به كار مي‌گيرم كه مؤثر و گيرا باشد؛ كلمات نيرومندي كه مرا هدايت كند.

امروز كلمات من نيرومند و مؤثر خواهد بود. كلماتي را انتخاب خواهم كرد كه احساس تسلط، شايستگي و توانايي را در من برانگيزد. من مي‌توانم. من مي‌خواهم. من هستم. من انجام مي‌دهم...

من خود را با كلماتي محدود نمي‌كنم كه بي‌تصميمي و ضعف از آن مستفاد شود. من از گفتن «نمي‌توان»، «غيرممكن است»، «به هيچ وجه...»، «به اندازه كافي شايستگي ندارم.» و «من تسليم مي‌شوم.» اجتناب خواهم ورزيد.

امروز مواظب پيام‌هاي نااميدكننده‌اي كه از سوي «من» براي «خودم» فرستاده مي‌شود، خواهم بود. امروز به مهمل‌بافي‌هاي نفس خاتمه خواهم داد. وقتي كه مي‌بينم قدرتم در خودم تغييراتي ايجاد كند، مي‌توانم افكار منفي را به افكار مثبت تغيير دهم. مي‌توانم كلمات نيرومند و مؤثري انتخاب كنم تا به ايجاد ديدي جديد در مورد زندگي و ديدي جديد در مورد خودم كمك كند

تعهدات امروز من :

امروز من مسئوليت زندگي‌ام را برعهده مي‌گيرم.

من فردي آزاد هستم و امروز مسئوليت كامل زندگي خود را بر عهده مي‌گيرم. من از دانستن اينكه مي‌توانم مسيرهاي لازم براي زندگي‌ام را آزادانه انتخاب كنم، شادمان هستم.

من، بابت جايي كه امروز هستم، كسي را سرزنش نمي‌كنم. من به هيچ‌كس اتهامي وارد نمي‌سازم. من نقص و عيبي در ديگران نمي‌يابم.

من، با قبول مسئوليت پيگيري مسير زندگي و خوشبختي خود، فرايند شفا را آغاز مي‌كنم. من از گناه آزادم. من از بستگي ناسالم به ديگران آزادم. من از رنجش از ديگران بابت «شكست» تقريبي خود آزادم. من براي گرفتن تصميم درباره زندگي امروز آزادم.

مسئوليت كوركورانه و بدون فكر در مورد ديگران، انرژي‌ام را به هدر مي‌دهد و قدرتم را سست مي‌كند. ولي مسئوليت در قبال خودم، مرا آزاد مي‌كند و توجه و عشق مرا شايسته مي‌سازد.

امروز براي يافتن آنچه برايم مهم‌ترين است، وقت صرف مي‌كنم، تا زندگي‌ام آنج را باور دارم، منعكس سازد. امروز من تعهد مسئوليت زندگي‌ام را بر عهده مي‌گيرم.

تعهدات امروز من :

انگيزه دارم كه هدفم را دنبال كنم.

امروز هدف‌ه ايم را پي مي‌گيرم و سعي و تلاش خود را در جهت ترفيب خودم قرار مي‌دهم. لازم نمي‌بينم زندگي خالي و بدون رضايتي را بگذرانم. اگر مطمن نيستم كجا دارم مي‌روم، وقت مي‌گذارم تا براي روشنايي و الهام از خداوند تقاضا كنم.

ارزوي واقعي من در زندگي چيست؟ آيا من زندگي‌اي روزمره را در نظر دارم كه آسايش و امنيت فراهم مي‌سازد، ملي مرا به مبارزه فرا نمي‌خواند؟ شايد براي نخستين بار در زندگي‌ام، آنچه را آرزو دارم، دنبال مي‌كنم. من هدف‌هايم را تعيين مي‌كنم ولي نه بر پايه نظر كسي در مورد خودم.

امروز احساس مي‌كنم براي تجربه كامل زندگي، انگيزه‌اي در من وجود دارد. مي‌دانم با هر موقعيتي كه مواجه مي‌شوم، تنهاي براي آموزش بيشتر من است. من به جلو مي‌روم؛ نه تسليم مي‌شوم و نه نااميد.

من اراده و انگيزه دارم تا آنچه را آرزو مي‌كنم، پي بگيرم

تعهدات امروز من :

در كناري مي‌ايستم و كارها را به خدا مي‌سپارم

امروز خود را كنار مي‌كشم و مي‌گذارم نيروي برتر در درونم فعال باشد. ديگر سعي نمي‌كنم نيروي برتر وجودم را با كوشش‌هايم متوفق كنم. امروز «خود»م را در پس‌زمينه قرار مي‌دهم و مي‌گذارم صداي دروني‌ام راه راه به من نشان دهد.

من در كار روح خداوند در من و از طريق ن مداخله نخواهم كرد.

بعضي اوقات در ذهنم به قدري اختلال ايجاد مي‌شود كه مانند توپي لاستيكي ـ كه بي‌جهت به اين سو و آن سو حركت مي‌كند ـ به نظر مي‌رسد. وقتي چنين احساسي مي‌كنم شايد دارم از كاري كه بايد انجام دهم يا احساسي كه دارم، فرار مي‌كنم. مي‌دانم كه اگر تنها بتوانم به اندازه كافي آرام باشم و گوش فرا دهم، مسيري براي من وجود دارد.

امروز شجاعت خود را با قاطعيت تأييد مي‌كنم تا به درون بنگرم و آن منبع دروني و جاوداني خرد را بيابم. امروز من مانع راهم نخواهم شد.

تعهدات امروز من :

امروز ديدي تازه از خود و دنيا دارم

امروز، باتغيير فكرم درباره آنچه مي‌خواهم ببينم، دنيا را متفاوت مي‌بينم. من قرباني دنيا نيستم.

آنچه در دنيا مي‌بينم گونه‌اي برآورد است، تصويري برجسته از آن چه هستم، نه دريافت‌كننده‌اي بي‌تفاوت، نه يك صفحه سفيد كاغذ كه زندگي رويش نوشته مي‌شود.

من قرباني زندگي نيستم. من ديگر نام قرباني را روي خود نمي‌گذارم ـ من فردي جان به در برده از توفان حوادث زندگي هستم. من ديگر قرباني افكار و احساساتم نيستم. آنچه براي قبولي برمي‌گزينم، آگاهي عشق وتواناي است؛ و به عنوان همكار در خلق واقعيتم دنيا را تازه مي‌بينم.

من، اكنون ديد تازه‌ام را از زندگي و دنيا قبول مي‌كنم.

تعهدات امروز من :

 من خودم و ديگراني را كه آزارم داده‌اند، مي‌بخشم

 من مي‌توانم ببخشم و رها كنم.

نمي‌توانم گذشته خانواده‌اي را كه در آن بزرگ شده‌ام، فراموش كنم. ولي مي‌توانم از تجارب خود بياموزم و اگر تمايل داشته باشم آنها را فراموش كنم.

امروز مي‌دانم كه تنها با گذشت مي‌توانم احساس گناه و ترسم را رها كنم. بخشودن خودم وقتي كامل است كه بتوانم ديگران را ببخشايم.

امروز رها ساختن رنجش را بر مي‌گزينم. ديگر اجازه نمي‌دهم اين احساسات به صورت عقده در درونم درآيد.

من امروز، همچنان كه خود و ديگراني را كه آزارم داده‌اند مي‌بخشايم آزادي تازه‌اي را احساس مي‌كنم.

  وقتي بر آگاهي خود مي‌افزايم، هر لحظه‌ام غني است.

 مي‌دانم كه مي‌توانم به زندگي‌ام بهبود بخشم. و از هر لحظه لذت ببرم. با آشكار شدن هر لحظه، مي‌فهمم كه من، هم‌اكنون، بهتريني هستم كه مي‌توانم باشم. خداوند به من جان و هستي بخشيد تا زندگي كنم و در آن خوشبخت و شاد باشم. حال بستگي كامل به من دارد تا از كسي و آنچه هست، لذت ببرم. همچنان كه به تدريج از گذشته پر از آشفتگي و سختي‌ام دور مي‌شوم، از اين كه چقدر جالب است كه خودم باشم، بيشتر آگاهي مي‌يابم.

دست كم براي اين چند لحظه، تار عنكبوت‌هاي ترس، افسردگي و اضطراب را از ذهن خودم پاك مي‌كنم. اجازه خواهم داد جريانات واقعي عشق در من به حركت درآيد تا همه افكار محدوديت يا نپذيرفتن انتقاد را در درونم جارو كند و بيرون بريزد.

من، تنها با يك حس آرامش و شادي، باقي خواهم بود. هر لحظه امروزم با يك تجربه هرگز تمام نشدني كه بر لذت زندگي‌ام خواهد افزود، پر خواهد بود.

 و تعهدات امروز من ... ؟

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:10  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

دعاي ماه مبارك رجب

بسم الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
به نام خداى بخشاينده مهربان

يا مَنْ اَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ
 اى كه براى هر خيرى به او اميد دارم و از خشمش

عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ يا مَنْ يُعْطِى الْكَثيرَ بِالْقَليلِ يا مَنْ يُعْطى مَنْ سَئَلَهُ يا
در هر شرى ايمنى جويم اى كه مى دهد (عطاى ) بسيار در برابر (طاعت ) اندك اى كه عطا كنى به هركه از تو خواهد اى

مَنْ يُعْطى مَنْ لَمْ يَسْئَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَرَحْمَةً اَعْطِنى
كه عطا كنى به كسى كه از تو نخواهد و نه تو را بشناسد از روى نعمت بخشى و مهرورزى عطا كن به من

بِمَسْئَلَتى اِيّاكَ جَميعَ خَيْرِ الدُّنْيا وَجَميعَ خَيْرِ الاْخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنّى
به خاطر درخواستى كه از تو كردم همه خوبى دنيا و همه خوبى و خير آخرت را و بگردان از من

بِمَسْئَلَتى اِيّاكَ جَميعَ شَرِّ الدُّنْيا وَشَرِّ الاْخِرَةِ فَاِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ما اَعْطَيْتَ
به خاطر همان درخواستى كه از تو كردم همه شر دنيا و شر آخرت را زيرا آنچه تو دهى چيزى كم ندارد (يا كم نيايد) و

وَ زِِدْنى مِنْ فَضْلِكَ يا كَريمُ
بيفزا بر من از فضلت اى بزرگوار  

 يا ذَاالْجَلالِ وَالاِْكْرامِ يا ذَاالنَّعْماَّءِ
 اى صاحب جلالت و بزرگوارى اى صاحب نعمت

وَالْجُودِ يا ذَاالْمَنِّ وَالطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتى عَلَى النّار.ِ
و جود اى صاحب بخشش و عطا، حرام كن محاسنم را بر آتش دوزخ.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:6  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

زيارت عـــا شــــورا

اَلسَّـــلامُ عَلَــيْكَ يا اَبــا عَـــبْـدِ اللَّهِ اَلسَّـلامُ عَلَـيْكَ يَـا بْنَ

سلام بر تو اى ابا عبداللّه سلام بر تو اى فرزند

رَسُـولِ اللَّهِ اَلسَّـلامُ عَلَـيْكَ يا خِيَـرَة اللَّهِ وَ ابْنَ خِيَرَتِهِ اَلسَّـلامُ عَلَيْكَ يَا

رسول خدا سلام بر تو اى برگزيده خدا و فرزند برگزيده اش سلام بر تو اى

بْنَ اَميـرِ الْمُـؤْمِنينَ و َابْنَ سَيِّـدِ الْوَصِيـّينَ اَلسَّـلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فـا طِمة

فرزند امير مؤ منان و فرزند آقاى اوصياء سلام بر تو اى فرزند فاطمه

سَـيِّدَةِ نِسَـاِء الْعـالَمينَ اَلسَّـلامُ عَلَيْكَ يا ثـارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثـارِهِ  وَ الْـوِتْرَ

بانوى زنان جهانيان سلام بر تو اى كه خدا خونخواهيش كندو فرزند چنين كسى و اى كشته اى كه انتقام

الْمـوْتُورَ اَلسَّــلامُ عَلَـيْكَ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلـَّتْ بِفِنَـا ئِكَ عَلَـيْكُمْ

كشته گانت نگرفتى سلام بر تو و بر روانهائى كه فرود آمدند به آستانت ، بر شما همگى از جانب

مِنّى جَميعـاً سَـلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ يا اَبا عَـبْدِ اللَّهِ

من سلام خدا باد هميشه تا من برجايم و برجا است شب و روز اى ابا عبداللّه

لَقَـدْ عَظُـمَتِ الرَّزِيـَّةُ وَ جَـلَّتْ وَ عَـظُمَتِ الْمُصـيـبَةُ بِكَ عَلَيـْنا  وَ عَلى

براستى بزرگ شد سوگوارى تو و گران و عظيم گشت مصيبت تو بر ما و بر

جَمـيعِ اَهْلِ الاِْسْـلامِ  وَ جَلَّتْ وَ عَـظُمَتْ مُصيبـَتُكَ  فِى السَّـما واتِ عَلى

همه اهل اسلام و گران و عظيم گشت مصيبت تو در آسمانها بر

جَمـيعِ اَهْـلِ السَّـما واتِ فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسَّسـَتْ اَساسَ الظُّلْمِ  وَ الْجَـوْرِ

همه اهل آسمانها پس خدا لعنت كند مردمى را كه ريختند شالوده ستم و بيدادگرى

عَلَيْكـُمْ اَهْلَ الْبَـيْتِ وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْـكُمْ عَنْ مَقـا مِكُمْ  وَ اَزالَتْكُمْ عَنْ

را بر شما خاندان و خدا لعنت كند مردمى را كه كنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور كردند شما را از

مَراتِبِــكُمُ الَّتى رَتَّبَـكُمُ اللَّهُ فيهـا  وَ لَعَـنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتـْكُمْ  وَ لَعَنَ اللَّهُ

آن مرتبه هائى كه خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود و خدا لعنت كند مردمى كه شما را كشتند و خدا لعنت كند

الْمُمَهّـِدينَ لَهُمْ  بِالتَّـمْكينِ  مِنْ قِتـالِـكُمْ بَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ  وَ اِلَيْـكُمْ  مِنْهُمْ

آنانكه تهيه اسباب كردند براى كشندگان شما تا آنها توانستند با شما بجنگند بيزارى جويم بسوى خدا و بسوى شما

وَ مِنْ اَشْـيا عِهِمْ  و َاَتْبـاعِهِمْ  و َاَوْلِيـا ئِهِم يا اَبا عَبْــدِ اللَّهِ اِنّى سِـلْمٌ لِمَنْ

از ايشان و از پيروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان اى اباعبداللّه من تسليمم و در صلحم

ســالَمَكُمْ  وَ حَرْبٌ لِمَنْ حـارَبَكُمْ  اِلى يَوْمِ الْقِيـا مَةِ وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِيادٍ

با كسى كه با شما در صلح است و در جنگم با هر كس كه با شما در جنگ است تا روز قيامت و خدا لعنت كند خاندان زياد

وَ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَيَّةَ قاطِـبَةً و َلَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجـانَةَ وَ لَعَنَ

و خاندان مروان را و خدا لعنت كند بنى اميه را همگى و خدا لعنت كند فرزند مرجانه (ابن زياد) را و

اللَّهُ عُـمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمـْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً  اَسْـرَجَتْ  وَ اَلْجَـمَتْ

خدا لعنت كند عمر بن سعد را و خدا لعنت كند شمر را و خدا لعنت كند مردمى را كه اسبها را زين كردند و دهنه زدند

وَتَنَقَّبَتْ لِقِتـالِكَ بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى لَقَـدْ عَـظُمَ  مُصــابى بِكَ فَاَسْـأَلُ اللَّهَ

و به راه افتادند براى پيكار با تو پدر و مادرم بفدايت كه براستى بزرگ شد مصيبت تو بر من پس مى خواهم از

الَّذى اَكْرَمَ مَقـا مَكَ وَ اَكْرَمَنى بِكَ أنْ يَرْزُقَـنى طَلَـبَ ثـارِكَ مَعَ اِمـامٍ

آن خدائى كه گرامى داشت مقام تو را و گرامى داشت مرا بخاطر تو كه روزيم گرداند خونخواهى تو را در ركاب آن امام

مَنْصُــورٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّـدٍ صَـلَّى اللَّهُ عَلَـيْهِ وَآلِهِ اَللّـهُمَّ اجْعَلـْنى

يارى شده از خاندان محمد صلى اللّه عليه و آله خدايا قرار ده مرا

عِنــْدَكَ وَجيهـاً بِا لْحُسَــيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِى الدُّ نْيــا وَ الاْخِرَةِ يا اَبا

نزد خودت آبرومند بوسيله حسين عليه السلام در دنيا و آخرت اى ابا

عَبْدِ اللَّهِ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلى اللَّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ وَاِلى اميرِالْمُؤْمِنينَ وَ اِلى فاطِمَةَ

عبداللّه من تقرب جويم به درگاه خدا و پيشگاه رسولش و اميرالمؤ منين و فاطمه

وَ اِلَى الْحَسَــنِ وَ اِلَيْـكَ بِمُــوالاتِكَ وَ بِا لْبَـــراَّئَةِ مِمَّنْ قـاتَـلَكَ وَ

و حسن و شما بوسيله دوستى تو و بوسيله بيزارى از كسى كه با تو مقاتله كرد و

نَصَبَ لَكَ الْحَرْبَ وَ بِالْبَــرائَةِ مِمَّنْ اَسَّــسَ اَسـاسَ الظُّلـْمِ وَالْجَــوْرِ

جنگ با تو را برپا كرد و به بيزارى جستن از كسى كه شالوده ستم و ظلم

عَـلَيْكُمْ وَاَ بْرَءُ اِلَى اللّهِ وَ اِلى رَسُـولِهِ مِمَّنْ اَسَـسَّ اَسـاسَ ذلِـكَ وَ بَنى

بر شما را ريخت و بيزارى جويم بسوى خدا و بسوى رسولش از كسى كه پى ريزى كرد شالوده اين كار را و پايه گذارى كرد

عَلَـيْهِ بُنْيــانَهُ وَجَرى فى ظُلْمِـهِ وَجَـوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعلى اَشْـيا عِكُمْ بَرِئْتُ

بر آن بنيانش را و دنبال كرد ستم و ظلمش را بر شما و بر پيروان شما بيزارى جويم

اِلَى اللَّهِ وَ اِلَيْـكُمْ مِنْهُـمْ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَى اللَّهِ ثُمَّ اِلَيْـكُمْ بِمُـوالاتِكُمْ وَ مُوالاةِ

بدرگاه خدا و به پيشگاه شما از ايشان و تقرب جويم بسوى خدا سپس بشما بوسيله دوستيتان و دوستى

وَلِيِّكـُمْ وَ بِالْبـَرآئَةِ مِنْ اَعْـداَّئِـكُمْ وَ النّاصِبـينَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَ بِالْبَـرآئَةِ

دوستان شماو به بيزارى از دشمنانتان و برپا كنندگان (و آتش افروزان ) جنگ با شما و به بيزارى

مِنْ اَشْـــيا عِهِمْ و َاَتـْـبا عِهِمْ اِنّى سِــلْمٌ لِمَنْ سـالَمـَكُمْ  وَ حَرْبٌ لِمَنْ

از ياران و پيروانشان من در صلح و سازشم با كسى كه با شما در صلح است و در جنگم با كسى كه با شما

حـارَبَكُمْ  و َوَلِىٌّ لِمَنْ  والاكُمْ  وَ  عَـدُوُّ لِمَنْ عـاداكُمْ فَاَ سْـأَلُ اللَّهَ الَّذى

در جنگ است و دوستم با كسى كه شما را دوست دارد و دشمنم با كسى كه شما را دشمن دارد و درخواست كنم از خدائى كه

أَكْرَمَنى بِمـَعْرِفَتِكُمْ وَ مَعْـرِفَةِ اَوْلِيـاِئكُمْ  وَ رَزَقَنِى الْبـَراَّئَةَ مِنْ اَعْداَّئِكـُمْ

مرا گرامى داشت بوسيله معرفت شما و معرفت دوستانتان و روزيم كند بيزارى جستن از دشمنانتان را

أَنْ يَجْعَـلَنى مَعَكُمْ فِى الدّ ُنْـيا وَ الاْخِرَةِ وَ اَنْ يُثَبـِّتَ لى عِنْـدَكُمْ قَـدَمَ

به اينكه قرار دهد مرا با شما در دنيا و آخرت و پابرجا دارد براى من در پيش شما گام

صِـدْقٍ فِى الدُّنْيـا وَ الاْخِرَةِ وَ اَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَـنِى الْمَـقامَ الْمَـحْمُودَ لَكُمْ

راست و درستى (و ثبات قدمى ) در دنيا و آخرت و از او خواهم كه برساند مرا به مقام پسنديده شما

عِنْـدَ اللَّهِ وَ  اَنْ يَرْزُقَنى طَـلَبَ ثارى مَعَ اِمـامٍ هُدىً ظاهِرٍ نـاطِقٍ بِالْحَقِّ

در پيش خدا و روزيم كند خونخواهى شما را با امام راهنماى آشكار گوياى [به حق ]

مِنْـكُمْ  وَ اَسْـأَلُ اللَّهَ بِحَـقِّكُمْ وَبِالشَّـاْنِ الَّـذى لَكُمْ عِـنْدَهُ اَنْ يُعْـطِيَنى

كه از شما (خاندان ) است و از خدا خواهم به حق شما و بدان منزلتى كه شما نزد او داريد كه عطا كند

بِمُـصا بى بِكُـمْ أَفْـضَلَ ما يُعْـطى مُصـا باً بِمُصيبَـتِهِ مُصيـبَةً ما أَعْظَمَها

به من بوسيله مصيبتى كه از ناحيه شما به من رسيده بهترين پاداشى را كه مى دهد به يك مصيبت زده از مصيبتى كه ديده براستى چه

وَ أَعْـظَمَ رَزِيَّتَـها فِى الاِْسْـلامِ  وَ فى جَمـيعِ السَّـماواتِ وَالاَْرْضِ اَللّهُـمَّ

مصيبت بزرگى و چه داغ گرانى بود در اسلام و در تمام آسمانها و زمين خدايا

اجْـعَلْنى فى مَقامى هـذا مِمَّنْ تَنـالُهُ مِنْكَ صَلَـواتٌ وَ رَحْـمَةٌ وَ مَغْـفِرَةٌ

چنانم كن در اينجا كه ايستاده ام از كسانى باشم كه برسد بدو از ناحيه تو درود و رحمت و آمرزشى

اَللّهُـمَّ اجْـعَلْ مَـحْياىَ مَـحْيا مُـحَـمَّدٍ  وَآلِ مُحَمـَّدٍ وَ مَما تى مَـماتَ

خدايا قرار ده زندگيم را زندگى محمد و آل محمد و مرگم را مرگ

مُحَـمَّدٍ  وَآلِ مُحَمَّـدٍ اَللّهُـمَّ اِنَّ هـذا يَـوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَ ابْنُ آكِلَةِ

محمد و آل محمد خدايا اين روز روزى است كه مبارك و ميمون دانستند آنرا بنى اميه و پسر آن زن

الاَْكبـادِ اللّـَعينُ ابْنُ اللّـَعينِ عَلى لِسـانِكَ وَ لِسانِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جگرخوار (معاويه ) آن ملعون پسر ملعون (كه لعن شده ) بر زبان تو و زبان پيامبرت كه درود خدا بر او

وَآلِهِ فى كُلِّ مَـوْطِنٍ وَ مَوْقِفٍ وَقـَفَ فـيهِ نَبـِيُّكَ صَلـَّى اللَّهُ عَلَـيْهِ وَآلِهِ

و آلش باد در هر جا و هر مكانى كه توقف كرد در آن مكان پيامبرت صلى اللّه عليه و آله

اَللّهـُـمَّ الْعَنْ اَبا سُفْـيانَ وَ مُعـاوِيَةَ وَ يَزيـدَ بْنَ مـُعـاوِيَةَ عَلَيْهِـمْ مِنْكَ

خدايا لعنت كن ابوسفيان و معاويه و يزيد بن معاويه را كه لعنت بر

اللَّعْنـَةُ أَبَدَ الاْبـِدينَ وَ هـذا يَـوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيادٍ وَ آلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ

ايشان باد از جانب تو براى هميشه و اين روز روزى است كه شادمان شدند به اين روز دودمان زياد و دودمان مروان بخاطر كشتنشان

الْحُسَيـْنَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَللّهُـمَّ فـَضاعِفْ عَلَيـْهِمُ اللَعْنَ مِنْكَ وَ الْعَذابَ

حضرت حسين صلوات اللّه عليه را خدايا پس چندين برابر كن بر آنها لعنت خود

الاَْلـيمَ اَللّـهُمَّ اِنـّى اَتَـقَرَّبُ اِلَيْـكَ فى هذَا الْـيَوْمِ وَ فى مَوْقِـفى هـذا

و عذاب دردناك را خدايا من تقرب جويم بسوى تو در اين روز و در اين جائى كه هستم

وَاَيّـامِ حَـيا تِى بِالْـبَراَة مِنْـهُمْ وَاللَّعْـنَةِ عَلَيْـهِمْ وَبِالْمُوالاتِ لِنَبِيِّكَ وَ آلِ

و در تمام دوران زندگيم به بيزارى جستن از اينها و لعنت فرستادن بر ايشان و بوسيله دوست داشتن پيامبرت و خاندان

نَبِـِّكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْـهِمُ اَلسَّـلامُ  پس صد مرتبه  مى گوئى اَللّـهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ

پيامبرت كه بر او و بر ايشان سلام باد * * * * * * * * * * * خدايا لعنت كن نخستين

ظـالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَـمَّدٍ وَ آلِ مُحَـمَّدٍ وَ آخِرَ تـا بِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ اَللـّهُمَّ

ستمگرى را كه بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرين كسى كه او را در اين زور و ستم پيروى كرد خدايا

الْعَـنِ الْعِـصابَةَ الَّتى جـاهَدَتِ الْحُسَـيْنَ وَ شـايَعَتْ وَ بايَعـَتْ وَ تابَعَـتْ

لعنت كن بر گروهى كه پيكار كردند با حسين عليه السلام و همراهى كردند و پيمان بستند و از هم پيروى كردند

عَلى قَتْـلِهِ اَللّـهُمَّ الْعَنْـهُمْ جَميعاً پس صد مرتبه  مى گوئى اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا

براى كشتن آن حضرت خدايا لعنت كن همه آنها را * * * * * * * * * سلام بر تو اى

اَبا عَبْــدِ اللَّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنـا َئِكَ عَلَـيْكَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ

ابا عبداللّه و بر روانهائى كه فرود آمدند به آستانت ، بر تو از جانب من سلام خدا باد

اَبَداً ما بَقـيتُ وَبَقِىَ اللَّيـْلُ وَ النَـهارُ وَ لا جَـعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَــهْدِ مِنّى

هميشه تا من زنده ام و برپا است شب و روز و قرار ندهد اين زيارت را خداوند آخرين بار

لِزِيـارَتِكُمْ اَلسَّــلامُ عَلَى الْحُسَـينِ وَعَلى عَـلِىِّ بْنِ الْحُـسَـيْنِ وَعَـلى

زيارت من از شما سلام بر حسين و بر على بن الحسين و بر

اَوْلادِ الْحُسَـيْنِ وَ عَلى اَصْـحابِ الْحُسَـيْنِ  پس مى گوئى  اَللّـهُمَّ خُـصَّ

فرزندان حسين و بر اصحاب و ياران حسين * * * * * * خدايا مخصوص گردان

اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللّـَعْنِ مِنّى وَ ا بْـدَاءْ بِهِ  اَوَّلاً  ثُمَّ  الثّانِىَ وَ الثّالِثَ وَ الرّابِعَ

نخستين ستمگر را به لعنت من و آغاز كن بدان لعن اولى را و سپس دومى و سومى و چهارمى را

اَللّهُـمَّ الْعَنْ يَزيـدَ خامِساً وَ الْعَـنْ عُبَـيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيـادٍ وَ ابْنَ مَرْجــانَةَ

خدايا لعنت كن يزيد را در مرتبه پنجم و لعنت كن عبيداللّه پسر زياد و پسر مرجانه را

وَ عُمَرَ بْنَ سَعـْدٍ وَ شِـمْراً وَ آلَ اَبى سُفـْيانَ وَآلَ زِيـادٍ وَ آلَ مَرْوانَ اِلى

و عمر بن سعد و شمر و دودمان ابوسفيان و دودمان زياد و دودمان مروان را تا

يَوْمِ الْقِـيامَةِ پس به سجده مى روى ومى گوئى  اَللّهُـمَّ لَكَ الْحَـمْدُ حَمْدَ

روز قيامت * * * * * * * * * * * * * خدايا مخصوص تو است ستايش

الشَّـاكِرينَ لَكَ عَلى مُصابِـهِمْ اَلْحَــمْدُ لِلَّهِ عَلى عَظـيمِ رَزِيَّتى اَللّهــُمَّ

سپاسگزاران تو بر مصيبت زدگى آنها، ستايش خداى را بر بزرگى مصيبتم خدايا

ارْزُقْنى شَــفاعَةَ الْحُسَــيْنِ يـَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لى قَدَمَ صِـدْقٍ عِنْدَكَ

روزيم گردان شفاعت حسين عليه السلام را در روز ورود (به صحراى قيامت ) و ثابت بدار گام راستيم را در نزد خودت

مَعَ الْحُسَـيْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَـيْنِ الَّذينَ بَـذَلُوا مُـهَجَـهُمْ دُونَ الْحُسَـيْنِ

عَلَيْهِ السَّلامُ  .

با حسين عليه السلام و ياران حسين آنانكه بى دريغ دادند جان خود را در راه حسين  عليه السلام

 

التمـــــاس دعـــــــا

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 22:59  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 

                          

    آموزش و پرورش ش رباط کریم نمونه سوال درس: مطالعات اجتماعي سال اول88-87               

  دبیر : آقای فیروزان

منظور از اجتماعي بودن انسان چيست؟-

گروه را با ذكر مثال تعريف كرده وآسيبهاي آن را بنويسيد؟ -

گروه:-

 آسيب هاي گروه:

آثار مطلق گرايي در جامعه را بنويسيد؟-

-منظور از آرمان اجتماعي چيست؟

منظور از دروني كردن ارزشها را بنويسيد؟-

-هويت فراتر از هويت هاي فردي را گويند؟

نقش هاي مختلف در يك گروه بطور ........................به يكديگر وابسته اند.؟-

ازبين گروهاي موجود در جامعه كدام گروه دوام و بقاء بيشتري دارد؟-

-واسطه ي ميان زندگي فرد در خانواده و زندگي وي در جامعه است.

-سلام كردن و احترام گذاشتن به ديگران را گويند؟8........................

-شما بعنوان دانش آموز نسبت به اموال مدرسه مسؤليت داريد/ اين جمله بيانگر چيست؟......................................

به ارزشهاي مشترك گفته مي شود؟..............................-

-سابقه ...................بيشتر از ساير گروه ها است؟

-به جامعه پذيري اطلاق مي گردد؟.................................

منظور از كنترل اجتماعي چيست؟

-الگوي عمل يا هنجار را تعريف كنيد.

-امروزه كلي ترين ما كه يك واحد تقريباً مستقل است گروه…………………ناميده مي شود.

-چهار نمونه از نقش هايي را كه در جريان انقلاب اسلامي يا بعد  از آن شكل گرفته اند را نام ببريد.

-دروني كردن ارزش ها چيست ؟توضيح دهيد.

-چهار مورد از آثار نامطلوب رشد جمعيّت را نام ببريد.

-فعاليّت اقتصادي را تعريف كنيد.

-نظام پولي و بانكي شامل چه خرده نظام هايي مي شود؟

-در شكل گيري نيازها چه عواملي نقش اساسي دارند؟

-ارزش شدن پول جزو كدام يك از پيامدهاي نظام اقتصادي است؟-

-چهار مورد از آثار و نتايج شغل و شاغل شدن را نام ببريد.

-تواناييها و استعداد ها چگونه بدست مي آيند؟

-ماشيني شدن يا اتوماسيون را تعريف كنيد.

-چهار مورد از مشاغل واسطه اي را نام ببريد كه در نظام اقتصادي اثر نامطلوب دارند.

-با توجه به مورد زير مشخص كنيد كدام بخشهاي توليدي از كالا ي توليد شده اين واحد استفاده مي كنند.

 -كارخانه ي پارچه بافي 1-………………….2-………………… مصرف كننده

-چرا نظامهاي خود كامه براي هميشه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعي نبودند؟

-براي حل اختلافات و درگيري بين گروه ههاي زير چه را ه حلي وجود دارد؟

الف)در ميان خويشاوندان:

ب)در مدرسه ميان دانش آموزان:

-دو مورد از آثار و نتايج وجود احزاب و انجمنها در جامعه را بيان كنيد.

-اگر بخواهيم آسيبهاي نظام سياسي را رتبه بندي كنيم در رأس آنها بايد از ……………….نظام سياسي ياد كرد.

-وظيفه ي نظام سياسي حفظ …………………….در ارتباط با داخل و خارج آن است.

-دو مورد از اختيارات رهبري را نام ببريد.

-مراحل انتخاب نماينده يا داوطلب را نام ببريد.

-مدرسه در ارتباط با نظام سياسي در دو جهت عمل مي كند آنها را بيان كنيد.

   -ويژگيهاي نظام خود كامه را با نظام قانوني مقايسه كنيد

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۷ساعت 22:49  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 کارتجسم عشق است ودانش تبلورعقل  

هنرستان شهيدمحمود باباصفرعلي       نوبت:عصر

آزمون درسدین و زندگی 3 دی ماه اوّل                                                               سال تحصيلي 88 – 1387

دبیر :آقای میرزاپور                                                                                                   تاريخ امتحان :  871005

 

ترجمه کنید؟(2)

افلا یتدبرون القرءان   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. سرچشمه شادی‌ها در انسان . . . . . . . . . . . . . . ..  است.(25/0)

الف) ارضاء تمایلات و غرایز او                                ب) احساس آرامش و رضایت درونی او

ج) تحقق تمام آرزوهای مادی                                   ج) امنیت خاطر و شادکامی در زندگی

3. لازمه‌ی استقرار و ماندگاری یک دعوت چیست ؟ (25/0)

الف) تبلیغ دائمی و مستمر آن                                    ب) ابلاغ و عرضه آن به همه مردم

ج) گسترش دامنه‌ی قلمرو آن                                       د) ظلم ستیزی و مبارزه عملی او

4. دغدغه و درد متعالی انسان نسبت به نیازهای بنیادین نشانه‌ی کدام مورد نیست ؟(25/0)

الف) بیماری روحی او           ب) بیداری آدمی              ج) هشیاری او               د) ورود به وادی انسانیت

5. کدام اثر فوق بشری ، بیانگر ارتباط خداوند با پیامبر است؟(25/0)

الف) وحی                         ب) معجزه                         د) عصمت                            د) اخلاص

6. اصلی‌ترین معجزه پیامبر اکرم (ص) برای اثبات نبوتش . . . . . . . . . . . . . . . .   است .(25/0)

7. بالاترین و برترین مقام پیامبر اکرم (ص) . . . . . . . . . . . . . . . .  است .(25/0)

8. هدایت یک اصل . . . . . . . . . . . . . . . . . .در نظام خلقت است . (25/0)

9. پاسخ صحیح و مطمئن به بنیادی‌ترین نیازهای انسان . . . . . . . . . . . . . ..  است . (25/0)

10. چه چیزی در انسان مانع تکامل و تعالی انسان می‌شود؟(5/0)

11. سقوط بنی امیه در زمان امامت کدام امام شیعیان اتفاق افتاد؟(5/0)

12. یکی از اجزای مهم دین اسلام که بدون آن جامعه‌ی مورد نظر اسلام برپا نمی‌شود چیست؟(5/0)

13. کدامیک از نیازهای بنیادین جامع همه نیازهای دیگر است؟(5/0)

14. چرا شیوه‌هدایت مخلوقات با یکدیگر تفاوت دارد؟(1)

15. دلایل ضرورت عصمت انبیاء را نام ببرید؟(5/1)

16. تحریف چیست و علل آن را بیان کنید؟(2)

17. علل ختم نبوت را نام ببرید؟(2)

18. عموم مردم چه کسانی را اسوه قرار می‌دهند؟(2)

19. طبق فرمایش امام باقر (ع) اسلام بر چند پایه استوار است؟(4 مورد)(2)

20. معجزه چیست؟ (1)

21. امی بودن پیامبر یعنی چه؟(1)

22. آیه تطهیر را نوشته و ترجمه کنید؟ (5/1)

«انما یرید الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 11:50  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 کارتجسم عشق است ودانش تبلورعقل

  هنرستان شهيدمحمود باباصفرعلي دبیر :آقای میرزاپور

آزمون درسدین و زندگی 3 صبح  دی ماه 87           نوبت اوّل    سال تحصيلي 88 – 1387

نام و نام خانوادگي :                                                                     تاريخ امتحان :  871005  

  زمان امتحان :  60

   1. ترجمه کنید؟(2)

یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

فان الله لا یحب الکافرین  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. نیاز های بنیادین انسان کدامند؟ (25/0)

الف) درک هدف زندگی                                            ب) امنیت خاطر و آرامش در زندگی

ج) درک درست از آینده ی خویش                              د)  همه موارد

3. با توجه به موقعیت خاص انسان در نظام خلقت خداوند چه مقصدی را برای انسان معرفی کرده است؟(25/0)

الف) وارد شدن در بهشت خداوند                                                              ب )تقرب به خداوند

ج) صالح و درست شدن اعمال نیک انسانها                                               د) آخر و عاقبت به خیر شدن انسانها

4. اینکه خداوند هیچ موجودی را عبث و بیهوده خلق نمی‌کند نشان دهنده کدام صفت الهی است؟(25/0)

الف) حکمت                                 ب) قدرت                           ج ) عدالت                                      د) علم

5. از طریق . . . . . . .  برنامه‌ی هدایت الهی به پیامبران اعلام و آنان این برنامه را به مردم ابلاغ می‌کنند.(25/0)

الف) اعجاز                                    ب) وحی                           ج) عصمت                                       د) خداوند

6. پیامبر اکرم (ص) فرمودند « ما انبیاء مامور شده‌ایم که با مردم به اندازه‌ی . . . . .. . . . .   . .  . . . .   سخن بگوییم .(25/0)

7. نویسندگان قرآن کریم را . . . . . . . . . . . .   و حفظ کنندگان آیات را . . . . . . . . .  می‌نمامند.(5/0)

8. به کسی که دارای مقام ولایت است . . . . . . . . . . . . . . .  می‌گویند.(25/0)

9. با توجه به سخن امام کاظم (ع) چه کسانی پیام الهی را بهتر می‌پذیرند؟(5/0)

10. پیامبر اسلام (ص) از مرگ چه کسی به مرگ جاهلیت تعبیر فرموده‌اند؟(5/0)

11. سرچشمه شادی‌ها در انسان چیست؟(5/0)

12. جای خالی را در نمودار زیر پر کنید .(5/0)              

                                                                            مخلوق خاص                                                   هدف خاص

13. معیارهای برتری در حکومت رسول خدا (ص) چه بود؟(1)

14. یکی از آثار مهم اسوه بودن رسول خدا(ص) در زمان آن حضرت چه بود؟(2)

15. تازگی و شادابی دائمی قرآن به چه معناست ؟ (5/1)

16. علل تعدد پیامبران را بنویسید؟(5/1)

17. عصمت را تعریف کنید؟(1)

18. چرا نیاز به امام پس از پیامبر بیشتر می‌شود؟ (2)

19. معجزه چیست؟(1)

20. تحدی یعنی چه؟ (1)

21. حجت آشکار و حجت نهان را طبق فرمایش امام کاظم (ع) توضیح دهید؟ (1)

22. آیا همه‌ی انسان‌ها با سئوال‌های بنیادین و اساسی روبرو می‌شوند؟(1)

23. حدیث پیامبر را کامل کرده و ترجمه نمائید.(1)

« من مات . . . . . . .  . . . . . . . .

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 11:48  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
عربی دوم انسانی

1

تَرجم هذِهِ العباراتِ الي الفارسيةِ :

أ- إنّ القطة تری فی الظلام افضل من الانسان بسبع مراتٍ .

ب- صباحَ الغدِ عنِد السباق ،‌ قَفَزَ صاحبُ البيتِ ذر اعينِ الي خارجِ البيتِ .

ج-انّ المال یفنی عن قریب و العلم لازوال له ابداً .

3

2

لِلتعريب (به عربي برگردانيد ) .

الف – زبان عرب زبان دين و فرهنگ ماست ، و من دوستش دارم .

 

1

3

إقرأ العباراتِ التاليةَ ثُمّ عَيَّنِ ترجمتَها الصحيحةَ .( ترجمه درست را انتخاب كنيد )

الف – كان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة .

1. خانواده اش را به نماز و زکاة فرمان می داد .

2. خانواده اش را به نماز و زکاة فرمان داده بود .

ب – ليتَ المَودَة تَستقرَ بينَ الناسِ .

1. كاش دوستي ميان مردم جاي گيرد

2. كاش دوستي در ميان مردم جاي گرفته بود .

ج- تهدمت اسواقهم و بیوتهم .

1. بازار ها و خانه های آنها را ویران کرد .

2. بازار ها و خانه های آنها خراب شد .

5/1

4

صَحح الاخطاءَ في ترجمهِ العبارةِ التاليةِ .(غلطهاي ترجمه اي را اصلاح كنيد )

اِن اَحسَنتم  اَحسنَتم لِأنفسِكم

اگر نيكي كرديد به خود نيكي كرديد .

5/1

نام و نام خانوادگي:                                   عربي سال دوم                                                    صفحه: دوم

5

صَحح الاخطاءَ في ترجمهِ العبارةِ التاليةِ .(غلطهاي ترجمه اي را اصلاح كنيد )

اِن اَحسَنتم  اَحسنَتم لِأنفسِكم

اگر نيكي كرديد به خود نيكي كرديد

 

1

6

تَرَجِم هذهِ الكلماتِ . (ترجمه كنيد )

الي الفارسّيهِ : القطّة =                                      الي العربيه : نقشه =

 

5/0

7

اُكتب الكلمات المطلوبةَ (كلمات خواسته شده را بنويسيد )

1 – اسمَ التصغير من < شجرة >

2 – الاسمَ المنسوب من < نبیّ>

3- مصدر < قَوَمَ>من بابِ مفاعَلَة

5/1

8

انتخب الصحیح للفراغ :

االف – الكتبُ..................... (النافعةِ – النافِعُ - المفیدةُ )

ب – اِنّك لَن .................... ( الارض (تَخرق – تخرقُ – تَخرقَ )

ج- خَلقَ اللهُ .................... السبعَ . (السمواتَ – السمواتِ )

د- في البيت خمسةُ .............................. (مصابيحَ – مصابيحِ – مصابيحٍ )

2

9

 

للإعراب :       الطَمعُ الشديدُ يوقِعُ الانسان في المَهالك

 

 

اُذكُر التحليلَ الصرفيَّ لما اُشيرَ اليه بخطٍ (تجزيه كنيد )       نَصَرَ اللهُ المسلمين في غَزوةِ بَدر .

2

 

10

اجعل الفعل مجهولة .( جمله را مجهول كنيد )        غَرَسنا شجرةً  فی الحدیقة .

 

5/0

نام و نام خانوادگي:                                     عربي سال دوم                                           صفحه: سوم

11

صَحَّح الأخطاء فقط : (ثلاثة اخطاء)   لَيسَت الأعداءَ قادِرونَ علي هزيمَتِنا .

5/1

12

شَكّل ماأُشيَر اليه بخطٍ .(حركت گذاري کنید )                    لالباس  اجمل مِن العافيةِ .

5/0

13

عَيَّن اِعرابِ الفعلِ المضارِعِ في العبارةِ التاليةِ.

اللهم أسألُك أَن تُدخِلَني الجنةَبرحمتِك

 

5/0

14

عَيّن علاماتِ الاعرابِ الفرعيَّةِ في العبارةِ التاليةِ : فقط سه مورد

يَذهبُ كثيرٌ من المسلمينَ في ذي الحِجةِ الي مكةَ

75/.

15

عَيَّن : اسمَ إنَّ ، المفعولَ فيه ،‌المبتدا ،‌نائبَ الفاعل (في هذه العبارات)

الف – يُقال الحقُ       ب –  اِنَّ اللَهَ عليمٌ

ج – إِنّما المؤمنون اِخوَهٌ       د- يُحاسبُ اللهُ الناسَ يومَ القيامةِ.

1

16

اِقرأ النصَ ثَم أَجِب عَن الأسئلةِ اجابة کاملة :

كانَ عنَد فلاحٌ جَمَلٌ يُحِبُه كثيراً و يَستخدِمُهُ في اِلانتقالِ بينَ القريهِ و المدينهِ ، في يومٍ من الايامِ ذَهَبَ نحوَ سُوقِ المدينةِ و فَقَدَ جَمَلَه هناك فطَلَبَ  الفلاحُ من الناسِ أن يُفَتّشوا عن الجملِ .

الف – ماذا طَلب الفلاحُ من الناسِ ؟

ب- ماذا فَقَدَ الفلاحُ ؟

ج – أين ذَهَبَ الفلاحُ ؟

( ارجو النجاح )

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 11:1  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
عربی دوم انسانی

1

للترجمة :

1)شَاهَدَ فيهِ حَصيرَهُ المُندرسَ .

2)‌أنَا فَداكَ ، وَ هَل تَعرفُ مَن اَنا ؟

3)هُوَ اللهُ الّذي يَريَ كُلَّ اَحَدٍ .

4)كَاَن لِمَلكِ غَليظِ القَلبِ خَادِمٌ .

2

لِلتَّعريبِ : (به عربي ترجمه كنيد )

1)از ديدرار شما خوشحالم .

2)درس را بنويس (براي مذكر )

3

تَرجم اِلمُفرداتِ :

1)إقتَرَحَ:.........................              2) اُلنُّقود : ......................

3) ديوار : ....................               4 )‌قرار مي دهد (مذكر ) : ...........................

4

عَيَّن اِلتَرجَمةَ الصَّحيحةَ (ترجمعه صحيح را مشخص كنيد )

كَانَ الفَلّاحانِ يَحصُدانِ الزَّرعَ         1)دو كشاورز محصول درو مي كردند    ¨

2)دو كشاورز محصول را درو كرد ند ¨

5

صَحَّح اِلخَطَاً فِي تَرجمة اِلعبِارة اِلتّالية :

مَن ظَلَمَ عِبادَ اللهُِ كاَنَ اللهُ خَصُمُهَ .  ((هر كس به بنده خدا ستم کند خداوند دشمن اوست ))

 

6

انتخب الِكَلَمة اِلمُنَاسبةِ للفراغ :

1)‌كَأَنَّ ......... سقفٌ مَرَفوعٌ . (اَُلسَّماءُ ،‌ألسَّمَاءَ ،‌ألسَّمَاءِ)

2)في الحَديقهِ .................. (خَمسُ شَجَرةٍ ،‌ خَمسةُ اَشجاراً ،‌خَمسُ اُشجارٍ).

 

نام و نام خانوادگي:                                       عربي سال دوم                                                      صفحه: دوم

7

صَحَّح اِلخَطَاينِ مَعَ بَيانِ السَّبَبِ (در عبارات زير دو غلط را با ذكر دليل را تصحيح كنيد )

يُرشِدُ المُعلّمةُ التلميذاتَ .

8

شَكَّلِ الكَلَمات التی أُشيِرَ اليَها بِخَطّ:

الشّمس أقْرب نجْم إلى الأرض و هى صَغيرة جِدّاً .

 

9

أَجب عَن الأََسُلة اِلتاليةِ (به سوالهاي زير پاسخ دهيد )

1)عَيَّنِ الأَسمَ المُشَتقَّ وَ نوعَهُ : ((ألمُؤمنِونَ يَشكُرونَ رَبهَّمُ ))

2) عَيّنِ المُبتَدَأَ وَ الخَبرَ وَ نَوعَه ِ:  75/0(( أَلتَّواضُعُ ثَمرةُ العِلمِ ))

3)عَيَّن نَوعَ المَعرفَهِ : ((إنَّ هَذهِ أُمَّتُكم أمةً واحدةً ))

4)عَيَّن عَلامةَ الاعرابِ الفَرعيّةَ:  ((أَكرِم أَباكَ وإن لَم يُكرِمُك ))

5)إنتَخبِ الاعرابَ لمِا اُشِيَر إلَيه بِخَطًّ: ((هُوَ الّذي  أرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُديَ ))( مرفوع تقديراً ، مجرور تقديراً)

10

عَيَّن إعرابَ الأفعالِ المُضارِعةِ :

1)نسأل الله أن ندخلنا الجنة .

2)لاتقولوا الا الحق .

11

عَيّنِ الفعِلَ المَجهولَ و نائبَ الفاعِلِ وَ نَوعَهُ فِي العبارة :

« دَخَلتُ الدارَ و سُمِعَ صوتُ الجرسِ .»

 

12

عَيَّن اسمَ و خَبَر «لَا» النّافيةِ لِلِجنِسِ وَ فعِل اِلمقاربةِ :

1) يَكادُ الفقر أن یکون کفراً .

2) لَا شَيءَ افضل مِنَ العقل .

 

نام و نام خانوادگي:                                       عربي سال دوم                                                    صفحه: سوم

13

عَيَّن المُضَافَ و‌ المُضافَ إليهِ ،و المُوصُوفَ و الصّفِةَ :

مِنَ الضَّلالِ الكَبيرِ ضَياعُ العُمرِ فِي اللَّهوِ .

 

14

عَيَّن اِلمَفعولَ فیه وَالاسمَ المَنسوبَ  و خبرالمبتدأ فِي العبِارتَينِ:

1)إنَّ المَرءَ مَخبُوءٌ تَحتَ لِسَانِهِ

2)ألشَّيخُ البَهائُّي مِن عُلَماءِ القَرنِ الحَادي عَشَرَ .

 

15

اُكتُب إعرابَ الكَلماتِ اِلتّي تَحتَها خَطٌّ:

« انت احسن الناس خلقا .

 

16

اُكتُب اِلتحَّليلَ الصَّرفيَّ لِمَا اُشيرَ اليهِ بِخَطًّ (تجزيه صرفي كلماتي را كه با خط مشخص شده است بنويسيد)            «اَليومَ اُكملَتُ  لَكُم  دينَكُم »

اکملت=                                                    دین=

17

إقرأ النَّصَّ التّالِيَ وَاُجِبَ عَنِ الأَسئلِةِ (متن زير را بخوانيد و به سوالات پاسخ کامل دهيد )

((كَانَ لُقمانُ تِلميذاً فِي صغَره عِنِدَ أحَد الأَطبّاءِ فَأَرسَلَ الأستاذُ تلميذَهُ إلَي السُّوقِ وَ طَلَبَ منِهُ أَن يَشتَرِيَ لَهُ أَجودَ قِطعَةٍ مِن ذَبيحَةٍ فَذَهَبَ وَ رَجَعَ وَ مَعَهُ لِسَانُ خَروفٍ))

 

1) من کان لقمان فی الصغر؟

2) کیف رجع لقمان من السوق؟

3)مَاذا طَلَبَ الاُستاذُ مِن تلميذِهِ ؟

4) عین اسم التَّفضيلِ و خبرکان :

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 10:58  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
عربی دوم تجربی

1

لِلتّرجمةِ :

1. ُلَن تَنالوا البرَّ حَتّي تَنْفِقوا ممّا تُحبّونَ .

2.قَدْ اُسْتُشْهِدَ عَدَدٌ مِنَ خِيَرَهِ صحابهِ رسولِ اللّهِ .

3.اِذْهَبْ إلَيْهِ لِتَحْصُلَ علـي شـﻰءٍ  مِنَ الْمالِ.

4.لَيْسَتِ الرّاحةُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً .

3

2

الف) تَرْجِم اللّغَتينِ :           بِالفارسيّه (الکوکب )                  بِالعربيّه ( نان )

ب) اُكْتُبْ ما طُلِبَ مِنكَ :     المتضادّه ( الحارّ )                     المرادفة( الإنتفاع )

5/.

 

5/.

3

لِلتّعريبِ :

1- صبرکن تا حقوقم را از بيت المال بگيرم .

2-اين قانون زندگي است .

 

1

4

صحّح الأخطاء الموجوده في ترجمه العبارتَينِ :

1-  « فَأمَرَ أنْ يُكْتَبَ عَلَي جدارِ المسجدِ » پس دستور داد روي در مسجد بنويسند .

2-  « العلماءُ المسلمونَ كانوا قَدْ اكْتَشفوا هذا القانون » :

دانشمندان مسلمان اين قانون را كشف كردند .

5/1

5

عيّن انواعَ المَعارفِ فيما تحتَه خطٌْ  :

أنا ذلك العبدُ الّذي حَمَلَ مَعَك القربهَ .

1

نام :                                                        صفحه  دوم                                      عربی 2 توحید

6

الف) عيّن نائبَ الفاعل وَ اذْكُر نوعَه :

اتّبعوا ما انزل الیکم من ربّکم .

ب) غيّر الفعلَ المبني للمعلوم مبنيّاً للمجهولِ :

« بَعَثَ اللّهُ النّبيَّ لإتمامِ مكارمِ الأخلاقِ »

1

 

75/.

7

عيّن علاماتِ الإعراب الفرعيّه :

أليسَ اللّهُ بأعْلمَ بِالشّاكرينَ .

5/.

8

صَحّح الأخطاءَ :

1-   إنَّ اللّهَ بَعَثَ الأنبياءُ لِهدايةَ البشرِ .

2-  المسلمونُ منتصرینَ مادامَ متّحدینَ .

 

1

9

الف) عيّن اسمَ الأفعل الناقص وَ خبرَه :

ليسَ الأعداءُ قادرينَ عَلي أنْ يَتسلّطوا عَلينا .

ب) عيّن اسمَ الحرف المشبّه بّالفعلّ وَ خبرَه :

ليتَ السّرورَ دائمٌ في الحياهِ الدّنيا .

 

5/.

 

 

5/.

10

عيّن اعرابَ الأفعال المضارعه وَ علامة اعرابها :

1-  لَن تَنالوا البرّ حتّي تُنْفِقوا ممّا تُحبّونَ .

 

2-   الكُفّارُ لم‌يُؤمِنوا بِما اُنْزِلَ اللّهُ .

 

5/1

11

عيّن الصفه وَ المضاف إليه :  « أيّامُ الدّراسهّ مِنَ الأيّامِ الجميلهِ »

 

 

5/.

نام :                                                        صفحه سوم                                          عربی 2 توحید

12

أكْمِل الفراغَ ممّا بينَ القوسينِ :

1-   لا ........... لمن لایعملُ . ( الجنةَ – جنةً - جنةَ )

2-   أنتم تَجتهدونَ في أعمالِكم وَ ........ . ( تَنْجَحوا – تَنجحونَ – يَنْجَحونَ )

3-   إعمَل . . . . . فالحسناتُ مفاتیح السعادة . (الحسناتِ – الحسناتُ - الحسناتَ )

3-  اذهبا الی . . . . . انّه طغی . ( فرعونُ – فرعونِ – فرعونَ )

1

13

شَكِّلْ ما تحتَه خطٌّ(فقط حرکت گذاری کنید): «إنّ اللّه يرزق مَنْ يَشاءُ بِـــغير حساب »

 

1

14

لِلإعراب ما تحتَه خطٌّ :

1-   القرآن  في كلِّ  زمانٍ  جديد .

25/1

15

3-   لِلتّحليلِ الصّرفيّ ما تحتَة خطٌّ :  إنْ تَنْصُروا اللّهَ يَنْصُرْ كم .

تنصروا :

كم :

1

16

اقْرأ النّصّ التالي ثمَّ أجبْ عَن الأسئلهِ :

كانَ بينَ أصحابِ النبيّ (ص) شابٌّ اسْمُه شمّاسٌ . لَقَدْ تَحمَّلَ شمّاسٌ تَعذيباً شديداً بِسببِ اسلامِهِ .

فَأمَرَه الرّسولُ بِالهجرهِ إلي الحبشهِ و عَقَدَ الرسولُ الأكرم بينَه وَ بينَ حَنظله بن أبي عامر ميثاقَ الأخوّهِ .  شارَكَ شمّاسٌ في غَزوهِ اُحُدٍ وَ دافَعَ عَن رسول اللّهِ حتّي جُرِحَ وَ اسْتُشْهِدَ في سَبيلِ اللّهِ .

1-   إلي أينَ هاجَرَ شمّاسٌ ؟

2-   في أيّ غَزوهٍ شارَكَ شمّاسٌ ؟

3- لماذا تحمل شماس التعذیب ؟

4-   عيّن فعلاً مزيداً وَ اذْكُرْ بابَه .

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 10:57  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

دین و زندگی سال سوم 

1ـ پاسخ به این سوال « آیا میل به فنا پذیری انسان پاسخ مناسبی خواهد یافت ؟»در كدام نیاز مطرح می شود ؟

1) نیاز ششم : كشف راه رست زندگی              

 2) نیاز دوم : درك درست از آینده ی خویش

 3) نیاز اول : درك هدف زندگی                     

 4) نیاز چهارم : نیاز به تعالی

2ـ نیازهای بنیادی انسان در كدام نیاز به هم می رسند ؟

1) نیاز به تعالی و رشد و بالندگی               

2) درك درست از آینده ی خود

3) شناخت راه صحیح زندگی       

4) درك هدف زندگی                             

3ـ اگر در موضوعی اطلاعاتی در اختیار عقل قرار نگیرد و یا اطلاعاتی صحیح ولی ناقص در اختیار عقل قرار گیرد ، به ترتیب ...

1) عقل نمی تواند هیچ حكمی بدهد ـ عقل به حكم جامع و كامل نمی رسد

2) حكم عقل گمراه كننده است و قابل اجرا نیست ـ حكم عقل صحیح و قابل اجرا نیست .

3) عقل نمی تواند هیچ حكمی بدهد ـ حكم عقل صحیح و قابل اجرا نیست . 

4) حكم عقل صحیح و قابل اجرا نیست ـ عقل نمی تواند هیچ حكمی بدهد .

4ـ كدام مورد پشتیبان توانای شكست ناپذیر را معرفی می كند ؟

1)راه درست زندگی       2) نیاز به تعالی

 3) هدف زندگی           4) روابط عادلانه ی اجتماعی

5ـ فاصله گرفتن قلبها از یكدیگر نتیجه ی چیست ؟

1) فزون خواهی افراد و زیاده طلبی آنان         

2) ناتوانی در شناخت هدف صحیح    

 3) درك نادرست از آینده ی خویش    

 4) درجا زدن و منجمد شدن      

6ـ امام كاظم (ع) به ... یكی از شاگردان برجسته خود در مورد كسی كه عقلش كاملتر است ، فرموده اند ...

1) هشام بن حكم ـ رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است  

2) هشام بن احمد ـ به فهم عمیق تر و برتری از دین دست می یابد

3) هشام بن حكم ـ به فهم عمیق تر و برتری از دین دست می یابد

 4) هشام    بن احمد ـ رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است .

7ـ آیه ی شریفه « ربنا الذی اعطی كل شیء خلقه ثم هدی » از زبان كدام پیامبر و خطاب به چه كسی بیان شده است ؟

1) پیامبر اسلام (ص) ـ كفار قریش      

2) حضرت موسی (ع) ـ فرعون     

3)  پیامبر اسلام (ص) ـ مشركان        

 4) حضرت موسی (ع) ـ هارون                   

8ـ چه چیزی پاسخ صحیح و بنیادی ترین نیازهای انسان است و عبث نبودن خلقت موجودات به دلیل كدام صفت الهی است ؟

1)تعقل و تفكر ـ حكمت     2) دین الهی ـ رحمت  3) تعقل و تفكر – رحمت          4) دین الهی ـ حكمت                                                    

9ـ آیه ی شریفه ی «  تا برای مردم نباشد در مقابل خداوند ، بهانه و دستاویزی ... » در چه موردی به كار رفته است ؟

1) اعطای فكر         2) اعطای رسل  3) برقراری عدالت اجتماعی        4) پیروی از دانش

10ـ وسیله ی فهم پیام الهی ... است و ... از آن به ... تعبیر كرده است .

1)انبیا و ائمه  ـ امام كاظم (ع) ـ حجت آشكار         2) عقل ـ امام صادق (ع) ـ حجت نهان

 3) رسولان الهی ـ امام صادق (ع) حجت ظاهری    4) عقل ـ امام كاظم (ع) ـ حجت نهان

11ـ بینش عمیق و تقوای پیامبران ، به ترتیب كدام یك از مختصات آن ها را موجب شده است ؟

1) مصونیت از گناه ـ مصونیت از اشتباه        2) مصونیت از خطا ـ مصونیت از اشتباه

3) مصونیت از اشتباه ـ مصونیت از گناه        4) مصونیت از اشتباه ـ مصونیت از خطا

12ـ قاعده ی « لا ضرر و لا ضرار » سخن ... و بیانگر كدام ویژگی دین اسلام است ؟

1) امام علی (ع) ـ تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شكل و ظاهر آن

2) پیامبر اسلام (ص) تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شكل و ظاهر آن

3) امام علی (ع) ـ وضع قواعد و اصول كلی برای حل مسائل جدید

4) پیامبر اسلام (ص) ـ وضع قواعد و اصول كلی برای حل مسائل جدید

13ـ روایت « نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتكلم الناس ...»از فرمایشات ....... و بیانگر ....... است .

1)امام صادق (ع) ـ پایین بودن سطح درك انسان های اولیه

2) پیامبر اكرم (ص) پایین بودن سطح درك انسان های اولیه

3) امام صادق (ع) تحریف كالی تعلیمات پیامبر قبل

4) پیامبر اكرم (ص) تحریف كلی تعلیمات پیامبر قبل

14ـ طراحی ساختار نظام حكومتی جمهوری اسلامی متناسب با عصر حاضر  یكی از مهمترین جلوه های كدام ویژگی دین اسلام است ؟

1)وضع قواعد و اصول كلی برای حل مسائل جدید

2) توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی     

3) دادن اختیاران خاص به حاكم و نظام اسلامی   

 4) تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شكل و ظاهر

15ـ در جاهایی كه دین بر شكل خاصی تاكید نكرده است باید به گونه ای عمل كرد كه ...

1) حقیقت تعالیم همواره زنده بماند ، گر چه شكل و ظاهر عوض شود

2) حقیقت تعالیم همواره زنده بماند و شكل و ظاهر آن نیاز ثابت بماند

3) شكل و ظاهر شرع همواره زنده بماند و باطن و حقیقت آن تغییر نكند

4) شكل و ظاهر شرع همواره زنده بماند اگر چه پاره ای از اصول تغییر نكند

16ـ مطابق آیات قرآن تعبیر « ... فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجاره » ... یعنی      « بترسید از آتشی كه هیزمش آدمیان و سنگ هاست .. » برای چه كسانی آماده شده است ؟

1) منافقین                          2) كافران                       3) گمراهان                     4) ظالمان 

17ـ « وجود آهنگ آرامش بخشی در بسم الله الرحمن الرحیم » و « جامعیت و همه جانبه بودن قرآن »به ترتیب بیانگر كدام جنبه از جنبه های اعجاز قرآن كریم است ؟

1) لفظی و ظاهری ـ محتوایی معنایی        2) محتوایی و معنایی ـ لفظی و ظاهری

3) لفظی و ظاهر ـ لفظی . ظاهری             4) محتوایی و معنایی ـ محتوایی و معنایی

18ـ آیه ی شریفه ی : « و ان كنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله ...» بیش تر مبین چیست ؟

1) اعجاز قرآن نشانه لفظی و ظاهری                 2) دعوت به مبارزه و تحدی

3) انسجام درونی در عین نزول تدریجی            3) اعجاز قرآن نشانه ی محتوایی و معنایی

19-  مفهوم عبارت شریفه ی : « اذا لارتاب المبطلون » موید .......... است و بیانگر اعجاز..... ... است .

1) تاثیر ناپذیری و تبعیت نكردن قرآن از فرهنگ و عقاید زمانه ـ معنوی

2) جامعیت و همه جانبه بودن قرآن ـ معنوی

3) انسجام و وحدت درونی ـ مصونی

4) امی بودن رسول خدا (ص) اعجاز

20ـ خداوند درباره ی كدام ویژگی قرآن می فرماید : «... و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا »

1ـ تاثیر ناپذیری و تبعیت نكردن از فرهنگ و عقاید زمانه     2) امی بودن رسول خدا (ص)

3) تازگی و شادابی دائمی                                              4) انسجام و وحدت درونی ، در عین نزول تدریجی

21ـ بالاترین و برترین مقام رسول خدا چیست و ابعاد آن بر چه كسانی معلوم است ؟

1) ولایت باطنی ـ مومنان به میزانی كه چشم باطنشان باز شود و پرده هایی از عالم غیب كنار رود .

2) دریافت و ابلاغ وحی ـ پیامبران و امامان چرا كه چشم باطنشان باز است و پرده های عالم غیب بر ایشان كنار رفته است .

3) ولایت باطنی ـ مومنان به میزانی كه چشم باطنشان باز شود وبا حقیقت قیامت آشنا شده اند.

4) دریافت و ابلاغ وحی ـ پیامبران و امامان چرا كه چشم باطنشان باز شده و با حقیقت قیامت آشنا شده اند .

22ـ امام باقر (ع) اسلام را بر چه پایه هایی استوار دانسته اند ؟

1) نماز و خمس و زكات و حج و ولایت        2) نماز و روزه و حج و خمس و ولایت

3) نماز و خمس و حج و زكات و ولایت        4) نماز و روزه و حج و زكات و ولایت

23ـ مطابق فرمایش امام خمینی اجرای احكام و عمل به آن ها مستلزم چیست ؟

1) فهم عمیق جزییات احكام و قوانین      2) دوری از حكومت طاغوت  3) تشكیل حكومت       4) مراجعه به آیات

24ـ اولین و بزرگترین معلم قرآن ... است و در روایات مهم ترین پایه ی اسلام ... معرفی شده است .

1) امام علی (ع) ـ تامین عدالت                     2) پیامبر اكرم (ص) ـ تامین عدالت 

 3) امام علی (ع) ولایت                              4) پیامبر اكرم (ص) ـ ولایت

25ـ معنای آیه ی شریفه ی : « ... و الیه متاب » چیست ؟

1) بازگشت من به سوی خداست                 2) و به سوی خدا به پیش بروید

   3) از او روی بر نگردانید                        4) در كارهایتان به میل او رفتار كنید .

26ـ عبارت : « و الله یعصمك من الناس » از ... در ارتباط با ... خطاب به ... بیان شده است .

1) پیامبر اسلام (ص) ـ حدیث منزلت ـ امام علی (ع)           2) پیامبر اسلام (ص) ـ حدیث غدیر ـ امام علی (ع)

3) خداوند ـ آیه ی تطیهر ـ امام علی (ع)                          4) خداوند ـ حدیث غدیر ـ پیامبر اسلام (ص)

27ـ حدیث جابر در ارتباط با كدام آیه است ؟

1) 33 سوره ی احزاب     2) 55 سوره ی مائده    3) 59 سوره ی نساء     4) 67 سوره ی مائده

28ـ در روایتی كه از پیامبر اسلام نقل شده است ، منظور از اولوالامر چه كسانی معرفی شده اند و محمد بن علی نام كدام امامان است ؟

1) 14 معصوم ـ امام باقر و امام هادی (ع)           2) 12 امام ـ امام باقر و امام جواد (ع)

3) 14 معصوم ـ امام باقر و امام جواد (ع)           4) 12 امام ـ امام باقر و امام هادی (ع)

29ـ خداوند به چه كسانی فرمود :« الله اعلم حیث یجعل رسالته » ؟

1) كسانی كه می گفتند ما به رسولان ایمان نمی آوریم ، مگر اینكه آنچه كه به آنها داده شده به ما بدهند .

2) كسانی كه می گفتند ما به رسولان ایمان نمی آوریم ، مگر این كه خداوند رسولش را از میان ما  برگزیند .

3) مشركینی كه می گفتند چرا خداوند رسالتش را در سرزمین ما قرار داده و به مكانی دیگر انتقال نمی دهد .

4) مشركینی كه می گفتند ما به پیامبر ایمان نمی آوریم چرا كه علم و دانش او برای این رسالت بزرگ كافی نیست .

30ـ چند نفر از اصحاب پیامبر (ص) كه در غدیر حاضر بودند و چند نفر از علمای اهل سنت حدیث غدیر را نقل كرده اند ؟

1) 110ـ240            2) 84 ـ240                 3) 110 ـ 350                   4) 84 ـ350

31ـ مهمترین خطری كه پس از رحلت خدا (ص) مسلمانان را تهدید می كرد ، در كدام آیه آمده است ؟

1) انقلبتم علی اعقابكم                                    2) و یمحق الكافرین         

3) فقد مس القوم قرح مثله                              4) فانظروا كیف كان عاقبه المكذبین

32ـ معاویه در سال ... حكومت مسلمانان را به دست گرفت و سلسله امویان تا سال ... در زمان امامت ... بر مردم حكمرانی كردند .

1)40 هجری ـ 122 هجری ـ امام سجاد (ع)             2) 40 هجری ـ 132 هجری ـ امام صادق (ع)

3 )  45 هجری ـ 132 هجری ـ امام سجاد (ع)          4) 45 هجری ـ 122 هجری ـ امام صادق (ع)

33ـ رسول گرامی اسلام ، تعبیر « افضل الجهاد » را در مورد ... به كار برده اند و این روایت بیانگر كدام ویژگی عصر ائمه (ع) است ؟

1) گفتن سخن حق در برابر پیشوای ستمگر ـ تبدیل حكومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و كسرایی

2) دعوت پیشوای ستمگر به اجرای عدالت ـ تبدیل حكومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و كسرایی

3)دعوت پیشوای ستمگر به اجرای عدالت ـ تحریف در اندیشه های اسلامی و جهل حدیث

4) گفتن سخن حق در برابر پیشوای ستمگر ـ تحریف در اندیشه های اسلامی و جهل حدیث

34ـ ممنوعیت نوشتن احادیث از چه زمانی آغاز شد و مهمترین اشكال نگهداری حدیث كه فقط به حافظه سپرده شود ، چیست ؟

1) پس از رحلت پیامبر (ص) ـ افزایش احتمال خطا و جعل حدیث

2) حكومت معاویه ـ افزایش احتمال خطا و جعل حدیث

3) پس از رحلت پیامبر (ص) ـ بی بهره ماندن از یك منبع هدایت

4) حكومت معاویه ـ دخالت دادن سلیقه ی شخصی در احكام

35ـ حضرت نوح (ع) درباره ی مزد رسالت خود ، به مردم می گوید :

1) لا اسئلكم علیه من اجر الاالموده فی القربی   

2) ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله ...

3) ما اسئلكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین

4) ما اسئلكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا

36ـ مطابق فرمان خدا به پیامبر در آیه ی 57 از سوره ی فرقان ، پیامبر فقط برای یك مورد باید از مردم مزد طلب كند ، آن یك مورد چیست ؟

1) دوست داشتن اهل بیت و خاندان نبوت                                                        2) كسی كه بخواهد راهی به سوی خدا پیش گیرد .

3) پیروی از دستورات امامان معصوم و دوری از سرپیچی ان ها       4) هر كس بخواهد به طور داوطلبانه از شریعت مراقبت كند .

37ـ كتاب های « التهذیب ، الاستبصار ، من لا یحضره الفقیه » به ترتیب از چه كسانی است ؟

1) شیخ طوسی ـ شیخ طوسی ـ كلینی               2) شیخ طوسی ـ شیخ طوسی ـ شیخ صدوق

3) شیخ صدوق ـ شیخ طوسی ـ شیخ طوسی      4) شیخ صدوق ـ كلینی ـ شیخ طوسی

38ـ كتاب  «غررالحكم و دررالكلم » در زمینه ی ... و از اقدامات امام علی (ع) مربوط به ... و شامل ... سخن از آن حضرت می باشد .

1) پاسخ به مسائل جدید و نیازهای نو ـ برقراری حكومت عدل ـ یازده هزار

2) آگاهی بخشی به مردم ـ مرجعیت علمی ـ افزون بر ده هزار

3) پاسخ به مسائل جدید و نیازهای نو ـ مرجعیت علمی ـ یازده هزار 

4) آگاهی بخشی به مردم ـ برقراری حكومت عدل ـ افزون بر ده هزار

39ـ ائمه ی بزرگوار ما از زمان ... بخشی از مبارزه ی خود را بنا بر اصل ... پیش      می بردند یعنی می كوشیدند ...

1) امام صادق (ع) ـ جهاد اكبر با حاكم جور ـ در عین ضربه زدن به دشمن كمتر ضربه بخورند .

2) امام سجاد (ع) ـ جهاد اكبر با حاكم جور ـ  در عین ضربه زدن به دشمن كمتر ضربه بخورند .

3) امام صادق (ع) ـ تقیه ـ آن بخش از اقدامات خود را كه دشمن به ان حساسیت دارد ، مخفی نگه دارند .

4) امام سجاد (ع) ـ تقیه ـ آن بخش از اقدامات خود را كه دشمن به ان حساسیت دارد ، مخفی  نگه دارند .

40ـ آفت خانمان سوز جامعه ی دینداران چیست و امامان معصوم با برخورداری از چه چیزی تلاش كردند مردم را از این آفت بر حذر دارند ؟

1) ظاهر گرایی در دین ـ علم الهی و نمایش چهره ی واقعی اسلام

2) سطحی نگری در دین ـ انتخاب روش درست مبارزه با حاكمان غاصب

3) ظاهر گرایی در دین ـ تربیت شخصیت های برجسته ی اسلامی

4) سطحی نگری در دین ـ عدم تایید حاكمان زمان خود

41ـ غیبت صغری امام زمان (عج) تا چه زمانی به طول انجامید و دومین و سومین نماینده آن حضرت به ترتیب چه كسانی هستند ؟

1) 319 ه . ق ـ عثمان بن سعید ـ حسین بن روح

2) 329 ه . ق ـ عثمان بن سعید ـ حسین بن روح

3) 329 ه . ق ـ محمد بن عثمان ـ حسین بن روح

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 10:55  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

1

عربی دوم عمومی 87-86

للترجمة :

الف) قد ألْجَأتْنـى  الضَّرورةُ إلـي خدمةِ النّاسِ .

ب) حينَئِذٍ رَأيتُ ظَبْياً يَمْشـﻰ بِهُدُوءٍ علـي الرَّمْلِ.

ج) طُيورُ الأبابيلِ تَصُبُّ الْحِجارَ علـي اْلغاصِبيـنْ .

د) لكنّهُ وصَلَ إلـي أهدافِهِ ، لأنّهُ كان دَؤوباً فی اعماله .

3

2

غلطهاي موجود در ترجمه عبارات زير را اصلاح كنيد.

الف) «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيْتِ» پس بايد صاحب خانه را عبادت كنيد.

ب) قالَ الذِّئبُ: هَذا جَزائي: گرگ گفت: اين پاداش من بود.

ج) وصلَ رجلٌ بدویٌّ الی ارضٍ خالیةٍ . مرد بیابانگرد ، به آن سرزمین خالی رسید .

5/1

3

ترجمه درست را انتخاب كنيد.

الف) القرآنُ دَستورٌ لِحياتِنا اليَوْمِيَّةِ.

قرآن فرمان زندگي روزانه است. ¨                        قرآن قانون اساسي زندگي روزانه ماست. ¨

ب) مَن يَتَّقي اللهُ البَطَل.

كسي که از خدا مي‌ترسد قهرمان است. ¨                     ترس از خدا باعث بطالت نمي‌شود. ¨

ج) إِصْبِرْ حَتَّي آخُذَ راتِبي.

صبر كن تا درجه‌ام را بگيرم. ¨                             صبر كن تا حقوقم را بگيرم. ¨

5/1

نام و نام خانوادگي:                                   عربي سال دوم                                                    صفحه: دوم

4

للتعریب :

نزد شما آمده‌ايم تا درباره اهميت زبان عربي با شما سخن بگوييم.

 

1

5

اکتب ما طلب :

ترجم الی الفارسیة : 1.السّریرة :                            2.سَلَبَ :

المرادف لـ (صِنف :                    )                      المتضاد لـ ( الحارّ :                     )

1

6

عین المعرف بالإضافة :

((ذهبَ إلی خارجِ البيتِ لِيُطالعَ .))

 

5/0

7

انتخب المناسب للفراغ :

الف) اَلطّالبةُ المُجِدَّةُ تَسُرُّ  . . .  . ( اخوها –  اخاها –  اخیها )

ب) لا تُبْطِلُوا             كُم بالمَنِّ. ( صَدَقاتَ – صَدَقاتِ – صدقاتُ )

1

8

عین الافعال المضارعة و اعرابها :

أ- انتَ تتحدثُ عن راتبکَ .

ب- ذهَبوا لیتکلموا معَ الناسِ .

1

9

جمله هاي معلوم زير را مجهول كنيد.

أ- يَعْرِفُ النّاسُ الأَصدِقاءَ عِنْدَ الشَّدائِدِ.

ب – یَنصُرُونَکُم فِی الامورِ .

5/1

10

صحح الأخطاء فقط :

الف- المُسلِمونَ مُتَفَرِّقونَ مادامَ بَعيدينَ عَن الاسلامِ.

ب-  أصْبَحَ الامامُ الخمينيُّ قُدّوَةٌ لِجميعِ المستضعفينَ.

ج -  كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُمَ مَسؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

5/1

نام و نام خانوادگي:                                   عربي سال دوم                                                    صفحه: سوم

11

عین الاسم و الخبر للفعل الناقص و الحرف المشبهة و لاالنافیة للجنس :

الف) اَصبَحَتِ الامورُ سهلة .

ب) كأنَّک مترددٌ فی العمل .

ج- لا جنّة لمن لایعملُ .

5/1

12

شکّل الکلمات المعیّنة :

لَقَد تَحَمَّلَ شَمّاس تَعذيباً شديداً بَسَبَب اسلامِهِ. فَأَمَرَهُ الَّرسُول بِالهجرةِ  إلَي الْحَبَشَة.

 

1

13

صحح الاخطاء فی الاعراب و التحلیل الصرفی :(الأخطاء الموجودة ثمانیة فقط)

إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ.

تنصروا: فعل مضارع – للغائبین – مزيد ثلاثي – متعد – معرب / فعل و فاعله « الله » اسم الظاهر.

کم: اسم الاشارة – للمخاطبینَ - نکرة – مبني علی الفتح/ مفعول به و منصوب نیاباً .

2

14-اقرأ النص و اجب عن الاسئلة اجابة کاملة :                                                                              2  نمره

« لَيْسَتِ الرّاحةُ إلا بَعدَ التَّعَبِ و لا تَنْزِلُ النِّعَمُ مِنَ السَّماءِ جاهِزَهً بَل هی ثَمَرةُ الْكَدِّ و تَحمُّلِ الْمَشَّقةِ. والنَّجاحُ فـﻰ الْحياةِ يَتَرتَّبُ علـي التَّحَلّـى بالأخلاقِ الْفاضلةِ .»

الأسئلة :

1.    متی تُحصَلُ الراحةُ ؟

2.    کیف تَنزل النعمُ السماويةُ علینا ؟

3.    بماذا یترتب النجاح فی الحیاة ؟

4.    ما هی ثمرة الکد و تحمل المشقة ؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 10:52  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

للترجمه

الف-يا رب وا فعل بي ما انت اهله.

ب-انك ستشاهد جزا ء عملك.

ج-تفقهوا في القرآن فانه ربيع القلوب.

د-الهي ماذا اشاهد هو ذالك الباتع.

ن-كيف اشكر هذه النعمه.

م-الله خالق كل شي ء و غافر كل ذنب.

2-اكتب ما طلب منك : (آنچه را كه خواسته شده بنويس)

 الصحف (بالفارسيه):                                نمي توانم (بالعربيه):                              مبشرين (متضاد)                           

 قميص (مترادف)

3-للتعريب :(به عربي برگردانيد)

   او دانش آموزي در مدرسه ماست :

4-عين الصحيح :

1-كاتب.             الف-اسم-مفرد-مذكر-مشتق(اسم مفعول)             ب-اسم-مفرد-مذكر-مشتق(اسم فاعل)

 ج-اسم-مثني-مونث-مشتق(اسم مكان)

2-تعلمو ا حسن الستماع كما تتعلمون حسن الحديث. (خوب گوش كردن را …………….همان طور كه خوب صحبت كردن را ……………….                  الف-بياموزيد-مي آموزيد                 ب-بياموز-آموختي    

ج-مي آموزي-آموختي   

3-للشمس في الصباح طلعه جميله.     الف-خورشيد در صبح زيبايي دارد.     ب-خورشيد چهره ي زيبايي دارد.

 ج-خورشيد در صبح سيماي زيبايي دارد.

5-صحح الاخطاء في ترجمه العبارات :(در ترجمه فارسي غلط ها را اصلاح كن)

الف-حينما رزق الله الانسان عقلا كاملا و لسانا فصيحا فله فضيلتان.

  -هنگامي كه خداوند به انسان عقلي و زباني عطا كند پس براي او دو فضيلت است.

ب-هو يتروح بكمه.   او احساس گرما مي كند.

ج-فرجع الي والده و شرح له القصه.    پس نزد پدرش رفت و براي او توضيح داد.

6-شباهت مرسلين و منذرين از چه جهتي است و بگوييد تفاوت غفر و استغفر از جهت لفظ معني چيست ؟

 

فعل

ماضي

مضارع

امر

مصدر

خرج باب استفعال

 

 

 

 

 

7-اقرا النص ثم اجب عن الاسئله :(متن را بخوان و به سوالات پاسخ بده)

قال احد الصحابه : رسول الله حزين ………هو………ماذا تعمل …………؟

قال سلمان : انا اعرف ماذا اعمل؟! رسول الله يفرح بزياره بنته فاطمه. فذهب سلمان الي بيت فاطمه(س) و اخبرها. في الطريق لما شاهد

سلمان البسه فاطمه(س) بدأ بالبكاء.

   1-كيف يفرح رسول الله؟

   2-الي اين ذهب سلمان؟

   3-عين الفعلين المزيدين واذكر بابها.

8-اكمل الفراغ :

الف-يضرب………….الامثال للناس(الله-الله-الله)

ب-انا ……….ه في ليله القدر.(انزلنا-انزلت-انزل)

ج-……………هذه الشجره.(فعل نهي از «تقربان»)

د-ان النفس لاماره ..……….(السوء-السوء-السوء)

م-المومنون……………..عن المظلومين.(يدافع-يدافعون-يدافعان)

ن-…………….المومنون بدين موسي(انت-انتما-انتم)

و-هو……………..(تلميذ-تلميذ-تلميذا)

9-ميز الاسم الفاعل-الاسم المفعول-المضارع للنهي-المبتدا-الخبر-الفاعل-الفعل المزيد.(ميز : مشخص كن)

هو سافر الي مكان قريب                         تضرعت الي ربييي معتذرا                           يا خالق كل مخلوق

الله عليم بالضالمين                                  ذهب التلميذ الي المدرسه                           لا تبحثوا عن عيوب الناس

10-تحليل الصرفي )تجزيه كنيد)    

      ذهب الطالب

11-اعرب ما اشير اليه بخط: (تركيب كنيد ، نقش كلماتي را كه زير شان خط كشيده شده بنويس)

انزل الله سكينه علي رسوله                                                     العقل مصلح كل امر

12-عين المشتق و نوعه : (مشتق و نوع آن را مشخص كن)                           قالت الفراشه الصغيره للطبيعه

ساذكر لك قصه بعد المغرب                         قد افلح المومنون…………………                يا ستارالعيوب

13-اكمل الجدول:

14-شكل الكلمات التي تحتها خط (كلماتي كه زيرشان خط كشيده شده حركت گذاري كن)

 فتح المعلم الكتاب في الصف

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 21:17  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

دين و زندگي 2 خرداد86

1-آيه زير را ترجمه كنيد.(1نمره)

    -وَاعتَصِموا بِحَبْلِ اللّهِ جَميعاً و لا تَفَرَّقوا واذكُروا نَعمَه اللّهِ عَلَيْكُم:

2-اگر كسي يقين داشته باشد كه جهان از خداست و رو به سوي او دارد ، اين يقين چه تأثيري در زندگي او خواهد داشت؟(1نمره)

3-وديعه هاي الهي در انسان را نام ببريد.3مورد(1نمره)

4-دوزخيان چگونه به سوي جهنم رانده مي شوند.(1نمره)

5-مطابق سخن امام صادق (ع) ، خداوند به داود پيغمبر درباره توكل خالص بندگان به او چه مي فرمايد.(1نمره)

6-آثار محبت به خدا را نام برده و يكي را توضيح دهيد.(1نمره)

7-رابطه ميان عفت و آراستگي را بنويسيد.(1نمره)

8-پيامبر اكرم (ص) درباره ي پرهيز از نگاه به نامحرم چه مي فرمايد؟(5/1نمره)

9-شرايط واجب شدن امر به معروف و نهي از منكر را بيان كنيد.(5/1 نمره)

10-توصيه امام خميني (ره) به آمرين به معروف و ناهين از منكر را بنويسيد.4مورد(5/1نمره)

11-زكات به چيز هايي تعلق مي گيرد و حد نصاب در زكات را بيان كنيد.(5/1نمره)

12-دو راه تأمين نياز هاي عمومي جامعه را نام ببريد و توضيح دهيد.(5/1نمره)

13-ربا چيست و چه تأثيري بر جامعه و اعتقاد آن مي گذارد؟(5/1نمره)

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ششم دی ۱۳۸۷ساعت 9:14  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
پیام رسان
دایرکتوری جامع شهر پرند
سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیان
شبکه اجتماعی محبان اهل بیت (ع)
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
بکفای مدارس
سامانه مکاتبات اداری مدارس شهرستان رباط کریم،دریافت فیش حقوقی
سناد سامانه جامع دانش آموزی
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Check mail GOOGLE
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word/mp3
داستانهای کوتاه و آموزنده
مسابقه
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
مجموعه کتب ادبی در فرمت word
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
آهنگ های مذهبی ماندگار
کلام بزرگان و حکما
برنامه های آندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
نرم افزار وفرم مورد نیاز مدارس
کامپیوتر و اینترنت
برنامه های کاربردی موبایل
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی پیش دانشگاهی
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی پیش دانشگاهی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال اول متوسطه
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال دوم انسانی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال سوم انسانی
متن ونمونه سوال تشریح عربی تجربی ریاضی پیشدانشگاهی
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی
متن ونمونه سوال تشریحی عربی انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوال ومتن مطالعات اجتماعی سال اول
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
برچسب‌ها
مطالب علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی (40)
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (20)
احادیث چهارده معصوم ع (19)
فرم ها و پیش نویس ها و بایگانی (15)
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک (14)
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم (10)
مطالب علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی (6)
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2 (4)
انتخابات92 (4)
داستانهای کوتاه و آموزنده (4)
امام علی ع (3)
برنامه های کاربردی موبایل (3)
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word (3)
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام (2)
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان (2)
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی (2)
احادیث چهارده معصوم علیهم السلام (2)
آدرس سایت های پرکاربرد (2)
برنامه های آندروید (2)
داستانهای کوتاه و آموزنده (2)
پیوندها
IRAN
Yahoo
Google
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
اداره امور مالی آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
انتشارات طب سنتی ایران
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خريدوفروش اينترنتي خودرو1
خريدوفروش اينترنتي خودرو2
خريدوفروش اينترنتي خودرو3 ماشین آباد
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو مشخصات فنی خودروها
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
روزنامه های ایران
هفته نامه سلامت
خبرگزاري RSS NEWS
خبرگزاری بورس نیوز
خبرآنلاین
مجله خبری شنیده ها
شهرخبر
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
خبرگزاری کتاب ایران
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
كدهاي اسكريپت براي وبلاگ
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل پرشین گیگ
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی (فایل پیکوفایل)
آپلود سنتر قدرتمند صفرآپ
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دیکشنری آنلاین آمار بازدید

statistics

* آمارگیروبلاگ * تقویم * اوقات شرعی * حدیث روز * پرش به بالای صفحه
Up Page
تماس با مدیر سایت تماس با ما * آخرین بروز رسانی * نظرسنجی * آنلاین Online User *